ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν»
(21/2/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2
Διεκπ. 396
Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2018


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 9ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς Ὑποεπιτροπῆς Ὑποτροφιῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἐνέκρινε τήν τροποποίησιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. 191/2009 (Φ.Ε.Κ. 218/29.10.2009 τ. Α΄) Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν» καί ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν τόν ὑπ' ἀριθ. 302/2018 (Φ.Ε.Κ. 17/6.2.2018 τ. Α΄) νέον «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν» Κανονισμόν Αὐτῆς, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης