ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἑβδομάς Ἱερατικῶν Κλήσεων»
(20/2/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5784
Ἀριθμ.Διεκπ. 389 Ἀθήνῃσι 20ῃ Φεβρουαρίου 2018

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπικειμένης Ἑβδομάδος Ἱερατικῶν Κλήσεων, ἀγομένης ἀπό 5ης ἕως 11ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ᾧδε, τήν ὑπ' ἀριθμ. 2991/20.2.2018 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί παρακαλοῦμεν ἵνα ἀναγνωσθῇ ἐπ' Ἐκκλησίαις τήν Κυριακήν τῆς Σταυρο- προσκυνήσεως, 11ην μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀντί ἄλλου κηρύγματος.

Ὡσαύτως παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως προβῆτε εἰς τάς δεούσας ἐνεργείας διά τήν ἐπιτυχίαν τῶν σκοπῶν τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος». Ὡς ἐκ τούτου, δύνασθε ὅπως διοργανώσητε :

α) Συνάξεις Ἱεροσπουδαστῶν, Ἀναγνωστῶν καί Ἱεροπαίδων εἰς τήν καθ' ὑμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν.
β) Διδασκαλίαν σχετικοῦ πρός τάς Ἱερατικάς Κλήσεις καί τήν Ἱερωσύνην μαθήματος εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, κατά τήν ὡς ἄνω «Ἑβδομάδα».
γ) Προβολήν τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων κατά τόν προσφορώτερον, συμφώνως πρός τήν ἔμφρονα κρίσιν ὑμῶν, τρόπον, ὡς λ.χ. Ἐκκλησιαστικῶν Ραδιοφωνικῶν Σταθμῶν, ἐντύπων, διαδικτυακῆς ἱστοσελίδος κ.λπ.
δ) Ἰδιαιτέραν προβολήν τῆς «Ἑβδομάδος» εἰς τάς Μητροπολιτικάς περιφερείας, εἰς τάς ὁποίας λειτουργοῦν Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς