ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί διοργανώσεως τοῦ ΙΖ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(13/2/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 409
Διεκπ. 347
Αθήνα 13ῃ Φεβρουαρίου 2018


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 5ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἀπεφάσισε τήν διοργάνωσιν τοῦ ΙΖ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ γενικόν θέμα προβληματισμοῦ : «Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες στήν περίοδο τῆς "Παρακλητικῆς", τοῦ "Τριωδίου" καί τοῦ "Πεντηκοσταρίου"».

Ἡ διοργάνωσις τοῦ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἀνετέθη εἰς τήν Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως καί ὡς χρόνος διεξαγωγῆς αὐτοῦ ὡρίσθη τό χρονικόν διάστημα ἀπό 17ης ἕως 19ης Σεπτεμβρίου 2018, ὡς τόπος δέ αἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορίνθου.

Πρός τοῦτο καλεῖσθε ὅπως συμμετάσχητε εἰς τό ἐν λόγῳ Λειτουργικόν Συμπόσιον δι᾿ ἑνός ἐκπροσώπου ἐξ ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁρισθησομένου ὑπό τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, ἐκ τῶν ἐχόντων ἰδιαίτερον περί τήν Θείαν Λατρείαν ἐνδιαφέρον Κληρικῶν. Διό καί παρακαλοῦμεν ὅπως γνωρίσητε ἡμῖν τό ὄνομα τοῦ Στελέχους τῆς καθ᾿ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τό ὁποῖον πρόκειται νά λάβῃ μέρος εἰς τό ἐν λόγῳ Συμπόσιον, διά τήν ἔγκαιρον ρύθμισιν τῶν λεπτομερειῶν τοῦ προγράμματος.

Σημειωτέον ὅτι ἑκάστη τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων θέλει ἐπιβαρυνθῆ διά τῶν ἐξόδων μετακινήσεως τοῦ ἐκπροσώπου αὐτῆς, ἡ δέ Ἱερά Σύνοδος θά καλύψῃ τά τῆς διανυκτερεύσεως καί σιτίσεως αὐτοῦ, τῇ συνδρομῇ καί χορηγίᾳ καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορίνθου. Εἰδικῶς διά τό θέμα τῆς διανυκτερεύσεως ἀλλά καί διά πλείονας πληροφορίας, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τῆς Γραμματείας τῆς ὡς ἄνω Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς (τηλ. 210 7272245).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης