ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν εἰς τό Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐν Σαμπεζύ Γενεύης»
(9/2/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 42
Ἀριθμ. Διεκπ. 300 Ἀθήνῃσι 9ῃ Φεβρουαρίου 2018

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 5ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τό Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας (Institut d’Études Supérieures en Théologie Orthodoxe), παρά τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ (Chambésy) Γενεύης τῆς Ἑλβετίας, γνωστοποιεῖ πρός τούς ἐνδιαφερομένους τήν ἔναρξιν τοῦ προσεχοῦς ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, 20182019.

Τό πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τοῦ ὡς εἴρηται Ἰνστιτούτου, περιωνύμου τῇ ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδοξίᾳ καί λειτουργοῦντος ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων τοῦ Φριβούργου καί τῆς Γενεύης, ἀναπτύσσεται εἰς τέσσαρα ἑξάμηνα καί περατοῦται διά τῆς χορηγήσεως Master of Arts en études théologiques (spécialisation: orthodoxie et études interchrétiennes), τό ὁποῖον ἐπιτρέπει τήν ἐκπόνησιν διδακτορικῆς διατριβῆς Οἱ ἐπιλεγόμενοι μεταπτυχιακαί φοιτηταί λογίζονται ὡς ὑπότροφοι τοῦ προειρημένου Πατριαρχικοῦ Κέντρου.

Ἡ ἔναρξις τοῦ πρώτου ἑξαμήνου τοῦ προσεχοῦς ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους (20182019) ἔχει ὁρισθῆ τήν 17ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. Αἱ αἰτήσεις τῶν ὑποψηφίων δέον ὅπως ὑποβληθοῦν ἀνυπερθέτως ἕως τῆς 9ης Μαρτίου ἐ.ἔ., συμπεριλαμβάνωσιν ἅπαντα τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα (ἀπολυτήριον Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, πτυχίον Θεολογίας, βιογραφικόν σημείωμα, συστατηρίους ἐπιστολάς τῶν οἰκείων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν καί Καθηγητῶν κ.λπ.), ὡς αὐτά περιγράφονται εἰς τήν ἑνότητα “Inscription” τῆς ἱστοσελίδος www.institutorthodoxe.org).
Τό πεδίον μαθημάτων περιλαμβάνει στοιχεῖα Δογματικῆς, Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, Κανονικοῦ Δικαίου, Πατρολογίας, Λειτουργικῆς μετά στοιχείων Ἁγιογραφίας, ἀκαδημαϊκόν σεμινάριον περί τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, ὡς καί εὐρύτερον κύκλον κατ’ ἐπιλογήν διδασκαλίας περί τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων καί τῆς θεολογίας τῶν Ἑτεροδόξων. Ἀποσκοπεῖ εἰς τόν ἄρτιον θεολογικόν καταρτισμόν, μεταπτυχιακοῦ καί διδακτορικοῦ ἐπιπέδου, μελῶν καί στελεχῶν τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐπί τῷ τέλει τῆς μετ’ ἐπιστήμης ὀρθοδόξου μαρτυρίας ἐν τῇ ἐκπληρώσει τῆς ἀποστολῆς Αὐτῶν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, ἐν πνεύματι δημιουργικοῦ διαλόγου μεταξύ ἀλλήλων καί τῶν Ἑτεροδόξων καί ἐπί τῇ εὐρείᾳ βάσει τῶν διορθοδόξων, διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν σχέσεων.

Ἕνεκα τούτων, ἡ Ἁγία ἡμῶν 'Εκκλησία, καυχωμένη ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ καί Δομήτορι Αὐτῆς, Ὅς «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ, λη΄ 6), μετ' εὐαρεστήσεως ὡς πλείστης πληροφορεῖ ὑμᾶς περί τῶν προειρημένων φιλομαθῶν σπουδῶν ἐπί τῆς ἱερᾶς θεολογικῆς ἐπιστήμης, ἥτις ὁδηγεῖ τούς ἐντρυφῶντας αὐτῇ ἔτι πλέον εἰς τήν Ἀλήθειαν, τόν λόγον καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης