ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν»
(26/1/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 385
Ἀριθμ. Διεκπ. 193
Ἀθήνῃσι 26ῃ Ἰανουαρίου 2018


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 26ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί ἐξ ἀφορμῆς ἐρωτημάτων Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων περί τῆς δυνατότητος ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν τῶν Σχολείων τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, κατόπιν τοῦ ἀπό 12ης Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἀνακοινωθέντος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, μέ θέμα «Ἐναρμόνιση Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης γιά τήν ἀργία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι, συμφώνως πρός τήν ὑπ' ἀριθμ. Φ.7/ΦΜ/12095/Δ1/24-1-2018 Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, μέ θέμα: «Ὁδηγίες γιά τόν ἑορτασμό τῆς θρησκευτικῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν» ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύῃ τό Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ Α΄ 109/1-8-2017) «Ὀργάνωση καί λειτουργία νηπιαγωγείων καί δημοτικών σχολείων», εἰς τό ὁποῖον, μεταξύ ἄλλων, προβλέπονται καί τά ἑξῆς: «Ἑορταστικές ἐκδηλώσεις στά νηπιαγωγεῖα καί τά δημοτικά σχολεῖα πραγματοποιοῦνται: ... δ) στίς 30 Ἰανουαρίου, ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν» (ἄρθρον 3, παρ. 2δ) καί «...δύναται να πραγματοποιεῖται ἐκκλησιασμός κατά τήν κρίση τοῦ Συλλόγου Διδασκόντων καί ἐφόσον οἱ συνθῆκες τό ἐπιτρέπουν» (ἄρθρον 3, παρ. 3).

Ὡς πρός τά Σχολεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, οὐδεμία μεταβολή ὑφίσταται μέ τήν νέαν ὑπ' ἀριθμ. 10645/ΓΔ4/23.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 120) Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν, ἐν σχέσει πρός τό παλαιότερον αὐτῆς Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ Α΄ 23/7.2.1979)
Συνημμένως ᾧδε, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, πρός πληρεστέραν ἐνημέρωσιν, τόσον τό Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ Α΄ 109/1-8-2017), ὅσον καί τήν ὑπ' ἀριθμ. Φ.7/ΦΜ/12095/Δ1/
24-1-2018 Ὑπουργικήν Ἐγκύκλιον.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

Ὁ Μεθώνης Κλήμης