ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»
(16/1/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 114
Διεκπ. 118
Αθήνα 16ῃ Ἰανουαρίου 2018

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 9 0

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 10ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., κοινοποιοῦμεν ὑμῖν, συνημμένως ᾧδε, «Προκαταρκτικόν Πίνακα Κληρικῶν», μετά συντόμου Βιογραφικοῦ Σημειώματος ἑκάστου, προταθέντων πρός ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων καί κεκτημένων τά ὑπό τοῦ νόμου ὁριζόμενα τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα.

Ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν ὅτι, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 20 παρ. 2 τοῦ ν. 590/1977, ἐντός δύο (2) μηνῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ Πίνακος εἰς τόν ἡμερήσιον τύπον τῶν Ἀθηνῶν, δύναται παρ' οἱουδήποτε κληρικοῦ ἤ λαϊκοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ἀσκηθῇ ἔνστασις κατά τῆς ἐγγραφῆς ὑποψηφίου τινός ἐκ τῶν κατωτέρω, ἐπί τῷ λόγῳ ὅτι οὗτος στερεῖται τῶν πρός Ἀρχιερατείαν οὐσιαστικῶν ἤ τυπικῶν προσόντων, ἡ δημοσίευσις δέ αὕτη γενήσεται διά τῶν ἐφημερίδων «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» καί «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ».

Ἐφ' ὅσον ἤθελεν ὑποβληθῆ ἔνστασις διά τινα τῶν προταθέντων, ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης ὀφείλει ὅπως, ἐντός μηνός ἀπό τῆς εἰς αὐτόν περιελεύσεως αὐτῆς, διαβιβάσῃ ταύτην, μετ' ἐμπεριστατωμένης εἰσηγήσεως αὐτοῦ, εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τά περαιτέρω.

Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος κέκτηται ἐνημερωτικόν μόνον χαρακτῆρα, συγχρόνως δέ καί δηλωτικόν τῆς ἀρξαμένης διαδικασίας συμπληρώσεως τοῦ ἰσχύοντος Καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου Δωρόθεος
† Ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος
† Ὁ Νέας Σμύρνης Συμεών
† Ὁ Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων Νεκτάριος
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Παῦλος
† Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων Ἐπιφάνιος
† Ὁ Δράμας Παῦλος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος
† Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ
† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος
† Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ
ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
(Ἰανουάριος 2018)

1. Ἀρχιμ. Ἰωάννης Ἀρσενιάδης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης. Ἐγεννήθη εἰς Κοζάνη τήν 29.12.1983. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2009. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 2010 καί Πρεσβύτερος τήν 19.12.2010. Ἀπό τῆς εἰς Διάκονον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ἀπό δέ τῆς 30.3.2012 καί ὡς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

2. Ἀρχιμ. Τίτος Γερονικολός, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Ἐγεννήθη εἰς Μίλτερμπεργκ Γερμανίας τό ἔτος 1972. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2009. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1999 καί Πρεσβύτερος τό ἔτος 2001. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χαλκίδος.

3. Ἀρχιμ. Γαβριήλ Γιαννόπουλος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνα τό ἔτος 1980. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2005. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 2002 καί Πρεσβύτερος τό ἔτος 2004. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.

4. Ἀρχιμ. Γαβριήλ Ἐμμανουηλίδης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Ἐγεννήθη εἰς Βέροιαν τό ἔτος 1959. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2008. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τό ἔτος 2007. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χαλκίδος καί Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαβίδ τοῦ Γέροντος Εὐβοίας ἀπό 8.4.2012.

5. Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Θεοφάνης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Ἐγεννήθη εἰς Πάτρας τό ἔτος 1968. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 1982. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τό ἔτος 1997. Ἀπό τοῦ ἔτους 2007 ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.

6. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Κακουλίδης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας. Ἐγεννήθη εἰς Φρανκφούρτη Γερμανίας τό ἔτος 1964. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς ἀπό τό ἔτος 2010. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1998 καί Πρεσβύτερος τό ἔτος 1999. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Καστορίας καί Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μαυριωτίσσης Καστορίας ἀπό τοῦ ἔτους 2009.

7. Ἀρχιμ. Στέφανος Καραμούζης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνα τό ἔτος 1971. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2011. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1995 καί Πρεσβύτερος τό ἔτος 1998. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χαλκίδος.

8. Ἀρχιμ. Χρύσανθος Καρατζαφέρης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. Ἐγεννήθη εἰς Χολαργόν τό ἔτος 1983. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2011 καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2015. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τό ἔτος 2006. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ἕως τῆς 8.9.2015 ὑπηρέτησε ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φωκίδος καί ἐφ' ἑξῆς εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.

9. Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Κωτούλας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς. Ἐγεννήθη εἰς Θεσσαλονίκη τό ἔτος 1973. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 1999. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 2006 καί Πρεσβύτερος τό ἔτος 2007. Ἀπό τῆς εἰς Διάκονον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς.

10. Ἀρχιμ. Νικόλαος Λαγουμτζῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. Ἐγεννήθη εἰς Ἡράκλειον τό ἔτος 1962. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 1988. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τό ἔτος 1981. Ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κρήτης (1981 1987), ὡς στρατιωτικός Ἱερεύς (1987 2007) καί ἀπό τοῦ ἔτους 2002 ἕως σήμερον ὡς Ἐφημέριος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.

11. Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Μακριδάκης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. Ἐγεννήθη εἰς Πειραιᾶ τό ἔτος 1978. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2005. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 2003 καί Πρεσβύτερος τήν 6.11.2004. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πειραιῶς.

12. Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Πιτσίλκας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου. Ἐγεννήθη εἰς Λάρισα τό ἔτος 1972. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κωνστάντζας Ρουμανίας ἀπό τό ἔτος 2010, τοῦ πτυχίου αὐτοῦ ἀναγνωρισθέντος (ὑπό τοῦ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τήν 17.4.2013. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 15.8.2003. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου.

13. Ἀρχιμ. Θεοφύλακτος Τσαγκάρης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Ἐγεννήθη εἰς Χαλκίδα τό ἔτος 1980. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2006. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 2004 καί Πρεσβύτερος τό ἔτος 2007. Ἀπό τῆς εἰς Διάκονον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χαλκίδος.

14. Ἀρχιμ. Δαυΐδ Ψαράκης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Ἐγεννήθη εἰς Ἡράκλειο τό ἔτος 1969. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 1995. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1993 καί Πρεσβύτερος τό ἔτος 1996. Ἀπό τοῦ ἔτους 2000 ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χαλκίδος.

(Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου)