ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς δύο (2) Διεθνεῖς Τουριστικάς Ἐκθέσεις»
(12/1/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 121
Ἀριθμ. Διεκπ. 89
Ἀθήνῃσι 12ῃ Ἰανουαρίου 2018


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 10ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 17/10.1.2018 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Προέδρου τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἐνέκρινε τήν συμμετοχήν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς δύο Διεθνεῖς Τουριστικάς Ἐκθέσεις, ἤτοι: α) εἰς Μόσχαν, τόν προσεχῆ Μάρτιον ἐ.ἔ. καί β) εἰς Κίεβον, ὡσαύτως τόν προσεχῆ Μάρτιον ἐ.ἔ., ἐπί τῷ τέλει τῆς προβολῆς τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων, Ἱερῶν Μονῶν, θρησκευτικῶν τόπων, διαδρομῶν καί ἱερῶν μνημείων τῆς Ἑλλάδος.

Ὅθεν, διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως ἀποστείλητε ἔντυπον καί ὀπτικοακουστικόν ξενόγλωσσον ὑλικόν, εἰς τήν ρωσικήν καί τήν ἀγγλικήν, προκειμένου ἵνα διατεθῇ εἰς τούς τουριστικούς ἐπαγγελματίας. Τό ὑλικόν τοῦτο δέον ὅπως ἀποσταλῇ συνεσκευασμένον, μετά τῶν σχετικῶν σφραγίδων ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀνά ἕν (1) κυτίον δι’ ἑκάστην Ἱεράν Μητρόπολιν καί ἑκάστην Ἔκθεσιν. Τό ὡς ἄνω ὑλικόν δέον ὅπως παραδοθῇ μέσῳ “courier” εἰς τό Συνοδικόν Γραφεῖον τό ἀργότερον μέχρι τῆς 28ης Φεβρουαρίου 2018.

Διά πλείονας πληροφορίας, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τῆς Γραμματείας τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων (τηλ. 210.72.72.282, κιν. 6976.20.44.29).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης