ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀδειῶν λειτουργίας ἐκκλησιαστικῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν»
(11/1/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 143
Ἀριθμ. Διεκπ. 83
Ἀθήνῃσι 11ῃ Ἰανουαρίου 2018

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν: α) τό ὑπ’ ἀριθμ. 5742/ 2613/15.12.2017 Συνοδικόν ἔγγραφον πρός τόν Ἀξιότιμον κ. Νικόλαον Παππᾶν, Ὑπουργόν Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως καί β) τροπολογίαν προσθήκην εἰς τό σχέδιον νόμου τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μέ τίτλον «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», διά τήν χορήγησιν ἀδειῶν λειτουργίας ραδιοφωνικῶν σταθμῶν θρησκευτικοῦ περιεχομένου μέσῳ ἐπιγείου ψηφιακῆς εὐρυεκπομπῆς, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης