ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἔναρξις τῶν Μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων
(31/8/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3373
Διεκπ. 1701
Αθήνα 31ῃ Αὐγούστου 2017

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 8 6

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΣεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 30ῆς μηνός Αὐγούστου ἐ.ἔ., ὥρισεν ὡς ἡμέραν ἐνάρξεως τῶν Μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων κατά τό τρέχον ἔτος τήν δευτέραν Κυριακήν τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. (ἤτοι τήν 8ην Ὀκτωβρίου 2017).

Ἡ ἐν λόγῳ ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν Μαθημάτων ἐκρίθη κατάλληλος, τοῦτο μέν ἐν συσχετισμῷ πρός τήν ἔναρξιν τοῦ σχολικοῦ ἔτους, τοῦτο δέ ἐν τῇ πεποιθήσει ὅτι θέλει ἐξυπηρετήσει τάς διδακτικάς ἀνάγκας, τάς ὑπαγορευομένας ἐκ τοῦ κύκλου τῆς κατ᾿ ἔτος διδακτέας ὕλης.

Διά τήν κάλυψιν τῆς διδακτέας ὕλης τῆς ἐπιούσης Κατηχητικῆς Περιόδου (2017 2018), ἡ Ἱερά Σύνοδος γνωρίζει ὑμῖν ὅτι τίθενται εἰς τήν διάθεσιν ὑμῶν τά Κατηχητικά βοηθήματα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας (δευτέρα σειρά μαθημάτων) :

α. Κατωτέρου : «Ὅλοι ἀδέλφια»
β. Μέσου : «Ὁ καλός ἀγώνας»
γ. Ἀνωτέρου : «Μπροστά στήν σύγχρονη ἐποχή»

Ταῦτα, ἐκτυπωθέντα μερίμνῃ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τεθήσονται εἰς τήν διάθεσιν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ὡς καί παντός ἐνδιαφερομένου, πρός κάλυψιν τῶν κατηχητικῶν ἀναγκῶν.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως, κατά τά ἀνωτέρω ἐκτεθέντα, μεριμνήσητε διά τήν παραγγελίαν τοῦ ἀναγκαίου ὑμῖν κατηχητικοῦ ὑλικοῦ πρός ἔγκαιρον διάθεσιν αὐτοῦ εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς ὑμετέρας Θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Πρός τούτοις, σημειωτέον ὅτι κατά τήν ἐπιοῦσαν Κατηχητικήν Περίοδον, σειρά κατηχητικῶν βοηθημάτων ὡς ἐπίσης καί βοηθητικόν κατηχητικόν ὑλικόν, θά εὑρίσκηται ἀνηρτημένον εἰς τήν ἠλεκτρονικήν ἱστοσελίδα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος www.catichisis.gr .
Ἐμπιστευόμεθα τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν κρίσιν τῶν ἑκασταχοῦ Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν διά τόν προγραμματισμόν τῆς συνάξεως τῶν παρ᾿ ἑκάστῃ Ἱερᾷ Μητροπόλει διακονούντων Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν εἰς ἁπάσας τάς βαθμίδας τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν Μαθημάτων, ἵνα δοθῶσιν ὁδηγίαι, ἐξετασθῶσι τυχόν προβλήματα καί ἀναζητηθῶσι τρόποι πληρεστέρας λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.

Ἡ πνευματική οἰκοδομή τῶν νέων καί ἡ συνειδητή ἔνταξις αὐτῶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τυγχάνει ἔργον σπουδαῖον καί σοβαρόν, διό καί παρακαλοῦμεν ὅπως καταβληθῇ πᾶσα δυνατή προσπάθεια διά τήν θεραπείαν καί τήν ἐν γένει προαγωγήν αὐτοῦ, ὡς ἄλλωστε ἄχρι σήμερον πράττετε.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος
† Ὁ Μάνης Χρυσόστομος
† Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ
† Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ
† Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος
† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος
† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης