ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Κοινοποίησις ἐγγράφου τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν καί Ἀνάπτυξης
(4/9/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4005
Διεκπ. 1758.
Αθήνα 4ῃ Σεπτεμβρίου 2017


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς 30ῆς μηνός Αὐγούστου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως κοινοποιήσῃ ὑμῖν τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 2254/29.8.2017 ἔγγραφον τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Ἀλεξίου Χαρίτση, Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας καί Ἀναπτύξεως, δι' οὗ ἐκφράζεται τό ἔντονον ἐνδιαφέρον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διά τήν ἀξιοποίησιν τῆς ἀκινήτου ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως ἀπαντήσητε τό συντομώτερον ἐάν ἐνδιαφέρεσθε ἵνα συμμετάσχητε εἰς τό ὑπό κατάρτισιν Πρόγραμμα Ἀξιοποιήσεως Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας χρηματοδοτούμενον ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ὑπουργείου, μέ σκοπόν τήν καταγραφήν καί ψηφιοποίησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν φορέων τῆς ἐποπτείας των.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης