ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί τῆς ἀποφυγῆς χρήσεως λειτουργικῶν ἐκδόσεων μή ἐγκεκριμένων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(6/9/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3227
Διεκπ. 1811
Αθήνα 6ῃ Σεπτεμβρίου 2017


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 30ῆς μηνός Αὐγούστου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. πρωτ. 939/19.6.2017 ἐγγράφου τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου, δι’ οὗ ὑποβάλλει παράκλησιν περί ἀποφυγῆς χρήσεως λειτουργικῶν ἐκδόσεων ἄλλων ἐκδοτικῶν οἴκων καί δή μή ἐγκεκριμένων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως, ὑπομιμνήσκουσα καί παλαιότερα σχετικά Ἐγκύκλια Σημειώματα Αὐτῆς, ὑποδείξῃ τήν κατά τάς λατρευτικάς πράξεις ἀποκλειστικήν χρῆσιν τῶν λειτουργικῶν βιβλίων τοῦ Ἐκδοτικοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τῶν καταρτισθέντων ὑπό τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως καί ἐγκριθέντων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης