ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Δισκοφορία πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(7/9/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4184
Ἀριθμ. Διεκπ. 1821
Ἀθήνῃσι 7ῃ Σεπτεμβρίου 2017


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Διά τοῦ παρόντος ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν, ὅτι διά προγενεστέρας Συνοδικῆς Ἀποφάσεως κοινοποιηθείσης διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 2491/ 22.8.1989 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, προσδιωρίσθησαν οἱ πόροι τοῦ λειτουργοῦντος Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί τό προϊόν ἐράνου διά περιαγομένου δίσκου εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἅπαξ τοῦ ἔτους κατά τήν 14ην τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου, ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ὅθεν, Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 6ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., παρακαλοῦμεν, ὅπως: α) τήν 14ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. διεξαχθῇ δισκοφορία πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, β) δοθοῦν εἰς τούς ὑφ' ὑμᾶς Ἐφημερίους αἱ σχετικαί ὁδηγίαι, ἵνα διά θερμῶν λόγων συστήσουν εἰς τούς πιστούς, κατά τήν ἡμέραν διεξαγωγῆς τῆς δισκοφορίας, ὅπως συνεισφέρουν μετά φιλοτιμίας ὑπέρ τοῦ εἰρημένου σκοποῦ, ἐξηγηθῇ δέ εἰς αὐτούς, ὅτι ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός ὑπηρετεῖ τό Ἱεραποστολικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Τό συλλεγησόμενον ποσόν παρακαλεῖσθε, ὅπως καταθέσητε εἰς τόν ὑπ' ἀριθμ. 146/55809003 Τραπεζικόν Λογαριασμόν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Ὑποκαταστήματι τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Πλατείας Μητροπόλεως ὑπό τήν ἔνδειξιν «Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» κατά δέ τά εἰθισμένα ἐνημερώσητε τήν Ἱεράν Σύνοδον περί τῆς πραγματοποιηθείσης καταθέσεως ἀποστέλλοντες τό σχετικόν Γραμμάτιον Καταθέσεως τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ τῆς Τραπέζης διά τήν ἐνημέρωσιν τοῦ Λογιστηρίου τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης