ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί κωλυομένου γάμου
(8/9/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2914
Διεκπ. 1872
Αθήνα 8ῃ Σεπτεμβρίου 2017


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς 5ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τῶν: α. ὑπ' ἀριθ. πρωτ. Ν.Κ. 315/26.6.2017 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καί β. ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 1546/6.6.2017 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωροθέου, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἤχθη εἰς τήν Ἀπόφασιν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς περί τοῦ κωλυομένου γάμου, ἕνεκεν πνευματικῆς συγγενείας ἐκ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, ἤτοι μεταξύ ἀναδόχου καί γονέως ἀναδεκτοῦ, τοῦ κ. Νικολάου Βελάκη τοῦ Γεωργίου καί τῆς Βασιλικῆς καί τῆς κ. Λεμονιᾶς Ἀλεπουδάκη τοῦ Ἰωάννου καί τῆς Διαμάντως, καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ' ὑμᾶς. Πάντα τά ἀνωτέρω κοινοποιοῦνται ὑμῖν ἐπί τῷ σκοπῷ τηρήσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί ὑπό τόν αὐτονόητον ὅρον τῆς τηρήσεως τῶν ἀνωτέρω στοιχείων ὑπό τῶν ἁρμοδίων κληρικῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων διά τήν ἔκδοσιν ἀδειῶν γάμου καί μή δημοσιεύσεως τούτων εἰς τό κοινόν.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης