ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Τροποποιήσεις Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (νόμιμος ἐκπροσώπησις Ἱερῶν Μητροπόλεων - διοίκησις Μονῶν)
(11/9/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4235
Διεκπ. 1882
Ἀθήνῃσι 11ῃ Σεπτεμβρίου 2017


Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἐκκλησιαστικήν Κεντρικήν Ὑπηρεσίαν Οἰκονομικῶν καί τάς Συνοδικάς Σταυροπηγιακάς Μονάς


Φέρεται εἰς γνῶσιν ὑμῶν ὅτι διά τοῦ ἄρθρου 95 τοῦ νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) :
α. τροποποιεῖται τό ἄρθρον 30 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί προστίθεται πρῶτον ἐδάφιον, καθ' ὅ:

«Πνευματικός προεστώς, νόμιμος ἐκπρόσωπος καί διαχειριστής ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης, μέ τήν ἐπιφύλαξη τῶν διαχειριστικῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, πού καθορίζονται μέ τόν κατ' ἄρθρο 35 Κανονισμό».

Ἡ ἀνωτέρω ρήτρα δέν εἰσάγει νέαν ρύθμισιν, ὑπό τήν ἔννοιαν ὅτι προέκυπτε ἐμμέσως ἤδη ἐκ τῆς γενικῆς ἀναφορᾶς τοῦ ἄρθρου 29 παρ. 1 τοῦ ν. 590/1977 ὅτι οἱ Ἀρχιερεῖς «ἀσκοῦν ἐντός τῆς περιφερείας τῆς Μητροπόλεώς των τήν ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων καί τῶν νόμων ἐν γένει τῆς Πολιτείας προβλεπομένην ἐξουσίαν». Ἐν τούτοις, λόγῳ τῆς παραπομπῆς εἰς τούς Ἱερούς Κανόνας περί τῶν ἐξουσιῶν τοῦ Ἐπισκόπου, παρετηροῦντο ἕως σήμερον ἀμφιβολίαι εἰς ἰδιωτικούς καί δημοσίους ὀργανισμούς ἐάν ὁ νόμιμος ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι ὁ Μητροπολίτης ἤ τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. Διευκρινίζεται συνεπῶς ὅτι τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον ἔχει τάς διαχειριστικάς ἁρμοδιότητας, αἱ ὁποῖαι περιγράφονται εἰς τόν κατ’ ἄρθρον 35 ἐκδιδόμενον Κανονισμόν (263/2014 «Περί συγκροτήσεως, ἁρμοδιοτήτων καί λειτουργίας τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ΦΕΚ Α΄ 272/29.12.2014), αἱ δέ λοιπαί ἁρμοδιότητες διαχειρίσεως, ὡς καί ἡ ἐξουσία ἐξωτερικῆς ἐκπροσωπήσεως ἀνήκει εἰς τόν Μητροπολίτην.

β. εἰς τό ἄρθρον 39 παρ. 5 τοῦ ν. 590/1977 παρεμβάλλεται ὡς δεύτερον ἐδάφιον ὅτι: «Ἐκλογεῖς, ἐκλόγιμοι ἤ διοριστέοι σέ θέσεις Ἡγουμένων καί μελῶν Ἡγουμενοσυμβουλίων τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἐπιτρέπεται νά εἶναι οἱ ἡμεδαποί».

Συνεπῶς, μόνον Ἕλληνες πολῖται δύναται νά ψηφίζουν καί νά ψηφίζωνται διά τάς θέσεις Ἡγουμένων καί Ἡγουμενοσυμβούλων ἤ νά διορίζωνται εἰς Ἡγουμενοσυμβούλια ἤ τάς ὁπωσδήποτε καλουμένας Ἐπιτροπάς διοικήσεως διαχειρίσεως Ἱερῶν Μονῶν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης