ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί ὑποβολῆς ἀπολογισμοῦ τῶν δαπανῶν διά τήν φιλανθρωπικήν διακονίαν κατά τό ἔτος 2017 ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(15/11/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4685
Διεκπ. 2447
Αθήνα 15ῃ Νοεμβρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἀπεδείχθη ἐκ τῆς ἐπιτυχοῦς περισυνῆς καταγραφῆς, ἐπετέλεσε φιλοπόνως, διά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καί τῶν συνεργατῶν τους, σπουδαιότατον φιλανθρωπικόν ἔργον εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί τάς κατά τόπους Ἱεράς Μητροπόλεις, συμφώνως πρός τάς ἐντολάς καί τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ὁ Ὁποῖος προσέφερε Ἑαυτόν ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας.
Χάριν αὐτῆς τῆς ἀγάπης πρός τόν πάσχοντα ἀδελφόν συντηρεῖ Φιλόπτωχα Ταμεῖα, Οἰκοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Ἱδρύματα καί Θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, Κατασκηνώσεις, Συσσίτια, Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεῖα, Ἱδρύματα γιά ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες, ἀλλά καί ἄλλα διάφορα Ἱδρύματα.
Διά τό ἔργον αὐτό ὀφείλομε ὅπως παρουσιάσωμεν ὑπεύθυνον ἐνημέρωσιν εἰς τό πλαίσιον τῆς καταρτίσεως τοῦ Συστήματος Λογαριασμῶν Ὑγείας (ΣΛΥ) διά τό ἔτος ἀναφορᾶς 2017, ἵνα ὁ φιλόχριστος λαός ἐνημερωθῇ διά τό σημαντικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί διά τό ἐπετελέσθεν ἔργον κατά τήν περίοδον αὐτήν καί ἀποτυπούμενον χρηματικῶς, ἀλλά πλέον καί εἰς εἶδος.

Κατόπιν τούτων, ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἡ ὁποία ἐλήφθη κατά τή Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, προβαίνουσα ἐγκαίρως εἰς τήν ἀποστολήν τοῦ παρόντος, παρακαλεῖ ὅπως ὑποβάλητε Αὐτῇ, ἕως τήν 9ην μηνός Μαρτίου 2018, τόν Ἀπολογισμόν τῶν Δαπανῶν διά τήν λειτουργίαν τῶν ἀνωτέρω Ἱδρυμάτων τοῦ Οἰκονομικοῦ Ἔτους 2017, κατά Ἵδρυμα καί Ταμεῖον, ἐπί μέρους καί ἐν συνόλῳ, μόνον ἠλεκτρονικῶς, εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν sekpe@ierasynodos.gr συμφώνως πρός τό νέον συνημμένον ὑπόδειγμα. Ὁ σχετικός ἐπισυναπτόμενος Πίναξ ἀνηρτήθη ἤδη εἰς τόν δικτυακόν τόπον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου www.sekpe.org. καί ἔλαβε νέαν μορφήν διά τῆς προσθήκης ἐπιπλέον στοιχείων.
Διά περαιτέρω πληροφορίας δύνασθε ὅπως ἀπευθύνεσθε εἰς τόν Γραμματέα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. κ. Νικόδημον Φαρμάκην, τηλ. 210 7272274, φάξ: 210 7272280, email: sekpe@ierasynodos.gr.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης ΚλήμηςΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΕΜΦΑΙΝΟΥΣΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ
ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
......................................................................................................................

ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2 0 1 7

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΑΜΕΙΟΥ Η' ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ
1. Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον 1
2. Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα
3. Ὀρφανοτροφεῖα
4. Οἰκοτροφεῖα
5. Γηροκομεῖα Στέγες Γερόντων
6. Ἱδρύματα Χρονίως Πασχόντων
7. Ἱδρύματα Ἀτόμων μέ Εἰδικές Ἀνάγκες
8. Κέντρα Ψυχικῆς Ὑγείας
9. Προγράμματα «Βοήθεια στό Σπίτι»
10. Νοσοκομεῖα Ἰατρεῖα
11. Ἄσυλα Ἀνιάτων
12. Κατασκηνώσεις
13. Κατασκηνώσεις Ἀτόμων μέ Εἰδικές Ἀνάγκες
14. Συσσίτια Τράπεζες Ἀγάπης (ἡμερησίως)
......................... (ἐτήσια)
.........................
15. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
16. Παιδικοί Σταθμοί
17. Σχολεῖα
18. Σχολές Διαφόρων Εἰδικοτήτων
19. Φροντιστήρια Σχολικῶν Μαθημάτων
20. Ὑποτροφίες
21. Ξενῶνες
22. Φοιτητικές Ἑστίες
23. Πνευματικά Πολιτιστικά Κέντρα
24. Κοινωνικό Παντοπωλεῖο
25. Τράπεζες Ρούχων/Διάφορα εἴδη
26. Κοινωνικά Ἰατρεῖα
27. Κοινωνικά Φαρμακεῖα
28. Τράπεζες αἵματος
29. Λοιπά Ἱδρύματα
30. Διανομή τροφίμων (σέ κιλά ἐτησίως)
31. Ἀριθμός ἐθελοντῶν στις δομές φιλανθρωπίας (συνολικά)
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Ἐθεωρήθη τῇ ......../................/2018

Ὁ Μητροπολίτης