ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Σύγκλησις Α´ Πανελληνίου Συνεδρίου Στελεχῶν Κατασκηνώσεων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(6/4/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1020
Διεκπ. 789
Αθήνα 6ῃ Ἀπριλίου 2017


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 7ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν προτάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν τήν διοργάνωσιν τοῦ Α´ Πανελληνίου Συνεδρίου Στελεχῶν Κατασκηνώσεων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τό εἰρημένον Συνέδριον θά πραγματοποιηθῇ εἰς τάς κατασκηνωτικάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, εἰς Μακρυνίτσαν Σερρῶν, ἀπό 30ῆς Μαΐου ἕως 2ας Ἰουνίου ἐ.ἔ.

Δι᾿ ἑκάστην Ἱεράν Μητρόπολιν ὁ ἀριθμός τῶν συμμετεχόντων ὁρίζεται εἰς δύο (2) πρόσωπα.

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως, τό ἀργότερον ἕως τῆς 20ῆς Μαΐου ἐ.ἔ., ὑποβάλητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τήν συνημμένην σχετικήν αἴτησιν συμμετοχῆς.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν ἐκπροσώπησιν διά περισσοτέρων συμμετεχόντων, παρακαλοῦνται ὅπως ἐπικοινωνήσουν μετά τοῦ Γραφείου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος.

Σημειωθήτω, ὅτι τά μέν ἔξοδα φιλοξενίας τῶν συμμετεχόντων Συνέδρων θά καλυφθοῦν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, τά δέ ὁδοιπορικά ἔξοδα μεταβάσεως καί ἐπιστροφῆς αὐτῶν ὑπό τῶν ἑκασταχοῦ Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Πρός δέ τούτοις, διαπέμπομεν ὑμῖν συνημμένως εἰδικά ἔντυπα, παρακαλοῦντες καί αὖθις ὅπως ἕως τῆς 20ῆς Μαΐου ἐ.ἔ. ὑποβάλητε αὐτά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ (ταχυδρομικῶς ἤ διά τηλεομοιοτύπου), δεόντως συμπεπληρωμένα.

Περισσοτέρας πληροφορίας δύνασθε νά λάβητε παρά τῆς Γραμματείας τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος (τηλ. 210 7272233).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης