ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Λῆξις μαθημάτων Κατηχητικῶν Σχολείων
(3/5/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1991
Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 3ῃ Μαΐου 2017
Διεκπ. 924


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱε-ρᾶς Συνόδου, τῆς 2ας μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ὁρίζεται ὡς ἡμέρα λήξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Ἐνοριακῶν Νεα-νικῶν Συναντήσεων ὅλων τῶν βαθμίδων διά τήν παροῦσαν ἱεραποστολικήν περίοδον ἡ 28η μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., Κυριακή τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Πρός τούτοις διευκρινίζομεν, ὅτι παρέχεται ὑμῖν ἡ δυνατότης προσδιορισμοῦ καί ἑτέρας ἡμερομηνίας ὡς καταληκτικῆς τῶν ὡς εἴρηται συναντήσε-ων κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντορικήν ὑμῶν κρίσιν καί ἐφ᾿ ὅσον ἐπιβάλλουν αὐτό αἱ κατά τόπους ὑφιστάμεναι ποιμαντικαί ἀνάγκαι.

Αἱ ἐπί τῇ λήξει τῆς ἱεραποστολικῆς περιόδου καθιερωμέναι ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις παρακαλοῦμεν ὅπως διεξαχθῶσι μετά τῆς προσηκούσης ἐπιμελείας καί λαμπρότητος, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐξάρσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς Κατηχητικῆς Διακονίας καί τῆς περαιτέρω ἐνθαρρύνσεως τῶν νέων.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης