ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τῆς ὑποβολῆς στοιχείων ἀφορώντων εἰς τήν ἔνταξιν εἰς τό πρόγραμμα κοινωφελοῦς ἐργασίας εἰς ἐκκλησιαστικά ἀγροκτήματα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(8/3/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 781
Αριθμ.Διεκπ. 530

ΑΘΗΝΗΣΙ 8ῃ Μαρτίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα : «Περί τῆς ὑποβολῆς στοιχείων ἀφορώντων εἰς τήν ἔνταξιν εἰς τό πρόγραμμα κοινωφελοῦς ἐργασίας εἰς ἐκκλησιαστικά ἀγροκτήματα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 6ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 28/15.2.2017 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας, δι' οὗ ἐνημερώνει Αὐτήν περί τοῦ ὑπ᾽ ἀριθμ. 220/7-2-2017 ἐγγράφου τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων κ. Τσιρώνη, τό ὁποῖον ἀπέστειλε πρός Αὐτήν καί εἰς τό ὁποῖον σημειώνεται ὅτι:

«Ἀπό τό πρόγραμμα κοινωφελοῦς ἐργασίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας ὑπάρχει ἡ δυνατότητα τῆς χρηματοδότησης τοῦ μισθολογικοῦ κόστους τῆς ἐργασίας γιά τήν συγκομιδή τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων σέ δημόσια ἀγροκτήματα καί τήν παράδοσή της σέ δομές κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης.

Ἐάν σᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἐν λόγῳ δράση παρακαλοῦμε νά μᾶς ἐνημερώσετε γιά τήν κατάσταση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀγροκτημάτων, τίς ἐτήσιες ἀνάγκες γιά ἀγροτικές ἐργασίες, τό εἶδος τῶν ἀγροτικῶν ἐργασιῶν καί τῶν ἀριθμό τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν εἰδικοτήτων πού χρειάζονται γιά τήν καλλιέργειά τους».

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ὅσαι ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ἐνδιαφέρονται ἵνα συμμετάσχωσι εἰς τό ὡς ἄνω πρόγραμμα, δέον ὅπως ἀποστείλωσι ἐντός δεκαπέντε (15) ἐργασίμων ἡμερῶν ἀπό τήν ἀποστολήν τοῦ παρόντος Ἐγκυκλίου Σημειώματος τά ἀναγκαῖα στοιχεῖα ἤτοι, περί τῆς καταστάσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀγροκτημάτων, τάς ἐτησίας ἀνάγκας δι' ἀγροτικάς ἐργασίας, τό εἶδος τῶν ἀγροτικῶν ἐργασιῶν καί τόν ἀριθμόν τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν εἰδικοτήτων αἱ ὁποῖαι ἀπαιτοῦνται διά τήν καλλιέργειαν αὐτῶν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ :
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας
Παρ' ἡμῖν