ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Πανελλήνιος μαθητικός λογοτεχνικός διαγωνισμός μέ θέμα : "Ἡ Πατρίδα μου τό ἔτος 2021"»
(3/3/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 4031/2016
Αριθμ. Διεκπ. 464

ΑΘΗΝΗΣΙ 3ῃ Μαρτίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Θέμα : «Πανελλήνιος μαθητικός λογοτεχνικός διαγωνισμός μέ θέμα : "Ἡ Πατρίδα μου τό ἔτος 2021"»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης τήν 6ην μηνός Σεπτεμ-βρίου 2016, ἐνημερώνομεν ὑμᾶς ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τό ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 5/30.8.2016 ἔγγραφον τοῦ Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, καί τήν ἐπιτυχῆ ἔκβασιν τοῦ Πανελλαδικοῦ Μαθητικοῦ Διαγωνισμοῦ κατά τό παρελθόν σχολικόν ἔτος, μέ θέμα: «Ἰχνηλατώντας τά μονοπάτια πού διάβηκε ὁ πατρο-Κοσμᾶς: Ἡ ζωή, τό ἔργο καί τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ», ἀνακοινώνει τήν πραγματοποίησιν νέου Μαθητικοῦ Διαγωνισμοῦ ὑπό τήν αἰγίδα Αὐτῆς διά τό παρόν σχολικόν ἔτος 2016 - 2017. Ὡς θέμα αὐτοῦ ὡρίσθη: «Ἡ Πατρίδα μου τό ἔτος 2021».

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως μεριμνήσητε διά τήν ἀνακοίνωσιν τοῦ ἐν λόγῳ Διαγωνισμοῦ πρός τάς καθ’ ὑμᾶς κατηχητικάς σχολάς καί ὡσαύτως ἀποστείλητε τήν ὡς κάτωθι ἀναγγελίαν αὐτοῦ εἰς τάς κατά τόπους Πρωτοβαθμίους καί Δευτεροβαθμίους Ὑπηρεσίας τῆς καθ' ὑμᾶς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας:

Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
γιά μαθητές Δημοτικοῦ - Γυμνασίου - Λυκείου
Θέμα: «Ἡ Πατρίδα μου τό ἔτος 2021»

Ἡμερομηνίες συμμετοχῆς: ἀπό 6 Μαρτίου 2017 ἕως καί 2 Μαΐου 2017.

Οἱ μαθητές ἔχουν τή δυνατότητα νά ἀναδείξουν μέ τά κείμενά τους τήν πολιτιστική μας ταυτότητα, τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση, τή διαχρονική πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ σέ συνδυασμό μέ τά σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα πρός καί ἀπό τήν Ἑλλάδα, τά κοινά ἰδανικά, τούς πόθους καί τά ὁράματα τῶν Ἑλλήνων, τόν Ἑλληνισμό ὡς ἱστορική συνείδηση καί ἔκφανση πολιτισμοῦ καί γενικῶς νά ἐκφράσουν τήν ἀγάπη τους γιά τήν πατρίδα μας.

Δίδεται ἐπίσης ἡ εὐκαιρία νά ἀναφερθοῦν στόν Ἡρόδοτο ἤ στόν Ἀριστοτέλη, δεδομένης τῆς συμπληρώσεως κατά τό τρέχον ἔτος 2500 ἐτῶν ἀπό τή γέννηση τοῦ πρώτου καί 2400 ἐτῶν, κατά τό παρελθόν ἔτος, τοῦ δευτέρου.
Ὁ λογοτεχνικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τίς ἑξῆς κατηγορίες:

Μαθητές Ε΄ - Στ΄ Δημοτικοῦ
Παραμύθι
Ποίημα
Διήγημα

Μαθητές Γυμνασίου
Παραμύθι
Ποίημα
Διήγημα (μέχρι 4 σελίδες)
Δοκίμιο (Προβληματισμοί)

Μαθητές Λυκείου
Ποίημα
Διήγημα (μέχρι 6 σελίδες)
Δοκίμιο
Μυθιστόρημα

Ὅροι συμμετοχῆς

Τά ἔργα, τά ὁποῖα πρέπει νά εἶναι ἀνέκδοτα καί ἀδημοσίευτα, ὑποβάλλονται σέ τρία δακτυλογραφημένα ἀντίγραφα καί μέγεθος γραμμάτων 12΄, ἐντός φακέλου ἐπί τοῦ ὁποίου θά ἀναγράφεται ἡ ἐκπαιδευτική βαθμίδα (Δημοτικό/Γυμνάσιο/Λύκειο) καί ἡ κατηγορία στήν ὁποία ἀνήκει τό ἔργο (ποίημα/δοκίμιο κ.λπ.).

Στό ἐπάνω δεξιό μέρος τῆς πρώτης σελίδας τοῦ ἔργου, καί ἐπί τῶν τριῶν ἀντιγράφων, πρέπει νά ἀναγράφεται ἀπαραιτήτως ἡ λογοτεχνική κατηγορία (π.χ. ποίημα/δοκίμιο κ.λπ.), τό ψευδώνυμο, καθώς καί ἡ ἐκπαιδευτική βαθμίδα (Δημοτικό/Γυμνάσιο/Λύκειο) τοῦ δημιουργοῦ.

Εἶναι ἀπαραίτητο νά συναποσταλεῖ, ἐπίσης, μικρότερος φάκελος, στόν ὁποῖο ἐξωτερικῶς θά ἀναγράφεται τό ψευδώνυμο καί ἐντός τοῦ ὁποίου θά ἐσωκλείονται τά στοιχεῖα τοῦ συμμετέχοντος (ψευδώνυμο, κατηγορία, τίτλος ἔργου, ὀνοματεπώνυμο, τάξη, σχολεῖο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail).

Κάθε διαγωνιζόμενος ἔχει δικαίωμα συμμετοχῆς σέ μία μόνο κατηγορία.

Ἐπιτρέπονται καί ὁμαδικές ἐργασίες.
Ἡ συμμετοχή ἐπιτρέπεται σέ μαθητές πού φοιτοῦν σέ σχολεῖα τόσο τῆς Ἑλλάδος ὅσο καί τῆς ἀλλοδαπῆς.

Τά ἔργα θά ἀξιολογηθοῦν ἀπό ἐθελοντές ἐκπαιδευτικούς, ἄνευ δαπάνης τοῦ δημοσίου, καί δέν ἐπιστρέφονται.

Τά ὑποβαλλόμενα ἔργα πρέπει νά ἀποσταλοῦν στό Γραφεῖο τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπ’ ὄψιν τοῦ Γραμματέως αὐτῆς Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου Ἀντωνίου - Τριανταφυλλίδη (Ἰωάννου Γενναδίου 14, 11521 Ἀθήνα) ἕως τήν 2α Μαΐου 2017.
Τά ἀποτελέσματα καί ἡ διαδικασία ἀπονομῆς τῶν βραβείων θά ἀνακοινωθοῦν ἕως τήν 1η Ἰουνίου 2017.
Γιά περισσότερες πληροφορίες, οἱ ὑπεύθυνοι Νεότητος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ὡς καί οἱοσδήποτε ἐνδιαφερόμενος, δύνανται νά ἀπευθύνονται στόν Γραμματέα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, στά τηλέφωνα: 210-7272212/213/214/ 215, ὅπως ἐπίσης καί στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση αὐτῆς (politistikitautotita@yahoo.gr).

Εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τούς ὑπευθύνους Νεότητος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, τούς Διευθυντές τῶν Σχολείων, τούς ἐκπαιδευτικούς καί ὅσους συμβάλλουν καθ’ οἱονδήποτε τρόπο στήν ἐπιτυχία τοῦ διαγωνισμοῦ.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης ΚλήμηςΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος
Παρ’ ἡμῖν