ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Συνυποβολή Ὑπευθύνου Δηλώσεως ὑπό τῶν μελλονύμφων»
(12/1/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθμ. Πρωτ. 6023/2016
Ἀριθμ. Διεκπ. 74

Ἀθήνῃσι 12ῃ Ἰανουαρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Θέμα: «Συνυποβολή Ὑπευθύνου Δηλώσεως ὑπό τῶν μελλονύμφων»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν ἐρωτημάτων περί ἀνακυπτουσῶν δυσχερειῶν καί τυχόν παραλείψεων ἐκ τοῦ ὑποχρεωτικῶς συνυποβαλλομένου διά τήν ἔκδοσιν τῆς Ἐπισκοπικῆς Ἀδείας Γάμου Πιστοποιητικοῦ Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ὡς πρός τόν τύπον καί τόν βαθμόν τοῦ γάμου, καθώς καί τοῦ Συμφώνου Συμβιώσεως, γνωρίζομεν Ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἰδοῦσα τό ἄρθρον 49 παρ. 1 ἐδ. β΄, τοῦ Ν. 590/1977 «περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», λαβοῦσα δ' ὑπ' ὄψιν τήν ὑπ' ἀριθ. 300/ 24.11.2016 Γνωμοδότησιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, ἀπεφάσισεν ὅπως, κατά τήν ὑποβολήν ὑπευθύνου δηλώσεως ἐκ μέρους τῶν μελλονύμφων πρός ἔκδοσιν Ἐπισκοπικῆς Ἀδείας Γάμου, δηλοῦται ῥητῶς, πλήν τῶν ἄχρι τοῦδε ὑπευθύνως δηλουμένων, καί ἡ μή ὑπογραφή ἐν ἰσχύι Συμφώνου Συμβιώσεως μεθ' ἑτέρου προσώπου, πρός διασφάλισιν τῆς ἱερότητος καί τῆς κανονικότητος τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου, ὡς καί τῆς νομιμότητος τῆς χορηγουμένης Ἐπισκοπικῆς Ἀδείας.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης


Κοινοποίησις:
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων