ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κωδικοί εἰσφορῶν ὑπέρ Ε.Φ.Κ.Α»
(9/1/2017).

Ἀριθμ. Πρωτ. 50
Ἀριθμ. Διεκπ. 22

Ἀθήνῃσι 9ῃ Ἰανουαρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς ἕδρας των


Θέμα: «Κωδικοί εἰσφορῶν ὑπέρ Ε.Φ.Κ.Α»

Διά τοῦ παρόντος διαβιβάζομεν ὑμῖν τό ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 218080/Θ1/ 20.12.2016 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τήν συνημμένην αὐτῷ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ οικ.2/93796/ΔΠΓΚ/05.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΧΩΞΗ-ΚΓ8) ἀπόφασιν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν, προσεπιδηλοῦντες, ὅτι ἡ ὑπόδειξις νέων κωδικῶν τοῦ λογιστικοῦ σχεδίου Ν.Π.Δ.Δ., διά τήν ἀπόδοσιν εἰσφορῶν ὑπέρ Ε.Φ.Κ.Α, ἀφορᾶ ὅσα Ν.Π.Δ.Δ. τηροῦν τό Προεδρικόν Διάταγμα 205/1998, μετά τῆς ρητῆς ὑπενθυμήσεως ὅτι τά ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. δέν ὑποχρεοῦνται εἰς τήν τήρησιν τοῦ ὡς ἀνωτέρω Προεδρικοῦ Διατάγματος.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Κοινοποιήσεις:
1) Γραφεῖον Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων
2) Ἀποστολικήν Διακονίαν
3) Ε.Κ.Υ.Ο.
4) Ε.Μ.Υ.Ε.Ε
5) Δ/νσιν Δημοσιονομικοῦ Ἐλέγχου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
6) Δ/νσιν Προσωπικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου