ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀξιολόγησις τῶν κληρικῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων»
(9/1/2017).

Αριθμ. Πρωτ. 84
Αριθμ. Διεκπ. 20

ΑΘΗΝΗΣΙ τη 9ῃ Ἰανουαρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΘΕΜΑ: «Ἀξιολόγησις τῶν κληρικῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων»

Κατόπιν σχετικῶν τηλεφωνικῶν ἐρωτημάτων ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ ἀξιολόγησις τῶν κληρικῶν (Ἐφημερίων, Διακόνων καί Ἱεροκηρύκων), δέον ὅπως πραγματο-ποιηθῇ κανονικῶς, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Κανονισμοῦ 230/2012 «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» (Φ.Ε.Κ. 73 Α΄) καί τοῦ εἰς ἐφαρμογήν αὐτοῦ Κανονισμοῦ 264/2015 «Τύπος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως τῶν Ἐφημερίων καί Διακόνων, καί διαδι-κασία συμπληρώσεως αὐτῆς» (Φ.Ε.Κ. 25 Α΄), καί δή καί ἐντός τῶν ὁριζομένων προθεσμιῶν.

Ὁμοίως, κανονικῶς καί ἐγκαίρως, δέον ὅπως πραγματοποιηθῇ καί ἡ ἀξιολόγησις τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ Κανονισμοῦ 265/2015 «Περί τῆς ἀξιολογήσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 25 Α΄).

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Ε.Κ.Υ.Ο.
2. Ἀποστολικήν Διακονίαν
3. Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.
4. Διεύθυνσιν Προσωπικοῦ Ἱερᾶς Συνόδου
Παρ' ἡμῖν