ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί συμπληρώσεως ἐρωτηματολογίου διά τάς προσκυνηματικάς περιηγήσεις καί καταγραφῆς τῶν μοναστηριακῶν καί λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν προϊόντων, Ἱερῶν Μονῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(12/11/2014).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθμ. Πρωτ. 5384
Διεκπ. 2615
Ἀθήνῃσι 12ῃ Νοεμβρίου 2014


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 5ης μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 45/20.10.2014 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Προέδρου τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, περί συμπληρώσεως ἐρωτηματολογίου διά τάς προσκυνηματικάς περιηγήσεις, πρός καταγραφήν τῶν μοναστηριακῶν καί λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν προϊόντων Ἱερῶν Μονῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἐνέκρινε τήν ἀποστολήν, συνημμένως ᾧδε, τοῦ ὡς ἄνω ἐρωτηματολογίου εἰς τάς καθ’ ὑμᾶς Ἱεράς Μητροπόλεις, προκειμένου ἵνα διαβιβασθῇ ἁρμοδίως, ὡς οἷόν τε τάχιστον, εἰς τάς καθ’ ὑμᾶς Ἱεράς Μονάς, Ἱερά Ἡσυχαστήρια καί Ἱερά Προσκυνήματα.
Τοῦτο ἀποσκοπεῖ εἰς τήν καταγραφήν σημαντικῶν καί ἐπι-καιροποιημένων πληροφοριῶν περί τῆς ὑποδομῆς, τῆς φιλοξενίας, τῆς παραγωγῆς διακεκριμένων Μοναστηριακῶν προϊόντων (Π.Ο.Π.), τῆς διαθέσεως σχετικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ εἰς τήν ἑλληνικήν καί εἰς ἄλλας γλώσσας, πρός περαιτέρω συστηματικήν ἀξιοποίησιν καί προβολήν τῶν ὡς ἄνω, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, ὑπό τῶν καθ’ ἡμᾶς ἁρμοδίων Συνοδικῶν Ὑπηρεσιῶν, τῶν Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν, ὅπως τό ἐρωτηματολόγιον, συμπεπλη-ρωμένον ὑπό τοῦ ἁρμοδίου ὁρισθέντος ἐκκλησιαστικοῦ ἐκπροσώπου ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως περί θεμάτων Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, ἐπιστραφῇ ταχυδρομικῶς εἰς τήν Γραμματείαν τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου (Ἰωάννου Γενναδίου 14, 11521 Ἀθήνας), τό ἀργότερον μέχρι τῆς 31ην Δεκεμβρίου 2014.

Ὁ ἐκπρόσωπος ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐπί θεμάτων Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, δέον ὅπως συνεργασθῇ συστημα-τικῶς διά τήν σχολαστικήν καί λεπτομερῆ συμπλήρωσιν αὐτοῦ μετά τῶν ὑπευθύνων Ἡγουμένων καί Προϊσταμένων τῶν Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων καί λοιπῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τό ὡς ἄνω ἐρωτηματολόγιον εὑρίσκεται ἤδη ἀνηρτημένον εἰς τό διαδίκτυον, εἰς τήν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (www.ecclesia.gr/reltourism - Εἰδικές Συνοδικές Ἐπιτροπές - Συνοδικό Γραφεῖο Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων).

Διά πλείονας πληροφορίας, δέον ὅπως ἀπευθύνησθε εἰς τόν Γραμματέα τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγή-σεων, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σπυρίδωνα Κατραμάδον, τηλ. 210-72.72.282, κινητόν 6976204429.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης