Κεντρική σελίδα Επιτροπής
Προτάσεις για την θεώρηση του Τουρισμού
εξ επόψεως εγκληματικότητος


υπό του κ. Γεωργίου Νικοδότη, Προέδρου
του Οργανισμού Προλήψεως του Εγκλήματος.

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 1978


 1. Να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος από μέρους των κρατικών οργάνων, ώστε να απαγορευθεί εντελώς η εισαγωγή υπό των Τουριστών αισχρών φωτογραφιών σεξουαλικών συμπλεγμάτων και διαστροφών και λοιπών αισχρών εντύπων ή ηλεκτρονικών κασετών ( CDs και DVDs) .

 2. Η Ιερά Σύνοδος να ορίσει ειδική εβδομάδα διαφωτίσεως του Κοινού ( όπως π.χ. η ναυτική εβδομάς ), και να μπορεί δι’ εντύπων, ομιλιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, σεμιναρίων κ.λ.π. που θα αναφέρονται εις τας επιδράσεις, εκ του επιβλαβούς τουρισμού ως και εις τα οφέλη καλού Τουρισμού έτσι ώστε να διαφωτίζει γενικότερα τον Λαό .

 3. Να μελετηθεί υπό της Εκκλησίας το θέμα της εξαφανίσεως από καιρού εις καιρό παιδιών και ιδιαίτερα νέων κοριτσιών, διότι δεν πρόκειται, πάντοτε περί εξαφανίσεων αυτών αλλά περί εισόδου των, υπό «εκμαυλιστών» και εκμεταλλευτών, εις κακόφημα κυκλώματα προς εξυπηρέτηση πλουσίων Τουριστών.

 4. Να ανατεθεί υπό της Ιεράς Συνόδου εις ειδικό πρόσωπο η μελέτη του όλου περί Τουρισμού Θέματος και να γραφτεί ειδικό τεύχος με ωφέλιμα, ενημερωτικά και λοιπά στατιστικά στοιχεία προς ενημέρωση των ποιμένων της Εκκλησίας αλλά και του πληρώματος αυτής.

 5. Να ζητείται απαραίτητα η άδεια της Αστυνομίας Αλλοδαπών, προκειμένου η Εκκλησία να προβεί εις βάπτιση ή γάμο των αλλοδαπών Τουριστών.

 6. Η παρουσία του επιβλαβούς Τουρισμού εις την Χώρα μας αποτελεί πρόκληση δια την ποιμαίνουσα Εκκλησία, δια μία κατεπείγουσα ανάγκη πνευματικής καλλιέργειας του Λαού μας, δια την επιτυχή αντιμετώπιση του επιβλαβούς τουριστικού κύματος και δια να μη παραθεωρούμε το χρέος της προσφοράς μας έναντι αυτών, ει δυνατόν και την ωφέλεια των ιδίων, των τουριστών.

 7. Θεωρείται αναγκαία η σύσταση ειδικής Υπηρεσίας, με την συμμετοχή εξειδικευμένων Κληρικών, η οποία να παρακολουθεί τας διαφόρους κατά τόπους επιδράσεις του Τουρισμού, να συλλέγει χρήσιμα στοιχεία και να ενημερώνει αρμοδίως τον Ελληνικό Λαό. Η ενημέρωση αυτή δέον να φθάνει μέχρι και της τελευταίας, ει δυνατόν, Ελληνικής Κοινότητος.

 8. Είναι χρήσιμο, δια του ενοριακού ημών έργου, να διαφωτίσομε και πληροφορήσομε τους χριστιανούς μας επί των ηθικών κινδύνων εκ των κακών τουριστών. Η εν λόγω διαφώτισης δέον να γίνει μετά πνεύματος χριστιανικής πειθούς, κατοχυρωμένης μάλιστα δι’ επιστημονικών επιχειρημάτων. Οι «γραώδεις μύθοι», ως επίσης και τα στείρα και τα ανεδαφικά ανεπίκαιρα κηρύγματα ζημία μόνον δύναται να προσφέρουν εις όλους μας.

 9. Καλό θα είναι, όπως η Ι. Σύνοδος ζητήσει από την Πολιτεία, να αναγνωρίσει αυτή τους σοβαρούς κινδύνους, τους προερχομένους εκ του κακού Τουρισμού. Η σημερινή λ.χ. Πλάκα, ως και έτερα κέντρα ηθικής διαφθοράς και σήψεως επιβάλλεται, όπως εκλείψουν από τον Ελλαδικό χώρο και θεραπευθεί το υπάρχον κακό.

 10. Πρέπει να αξιοποιήσομε τα καλά στοιχεία και τα ενδιαφέροντα των Τουριστών, να καλιεργήσουμε τον ωφέλιμο Τουρισμό, να ανεχθούμε τον ουδέτερο και να λάβουμε δραστικά μέτρα έναντι του επιβλαβούς Τουρισμού.

 11. Κάθε υπεύθυνος θρησκευτικός ή κρατικός Λειτουργός δέον να παρακολουθεί μετά προσοχής τας περιπτώσεις επιβλαβούς επιδράσεως του κακού Τουρισμού εις τον Λαό μας, να αναφέρει αυτές εις την Προϊσταμένη Αρχή και η Εκκλησία μετά του Κράτους να καθιστούν προσεκτικό τον Λαό περί των αρνητικών επιδράσεων εκ του κακού Τουρισμού, ώστε η αντίδραση να είναι αποτελεσματική.

 12. Η Εκκλησία δεν πρέπει να στηριχθεί εις την κοσμική μόνο εξουσία δια να δράση έναντι των αρνητικών επιδράσεων του Τουρισμού, αλλά να αγωνισθεί δια των ποικίλων και πλουσίων αυτής θεολογικών δυνάμεων και λοιπών ποιμαντικών μέσων τα οποία διαθέτει. Η Εκκλησία ευρίσκεται πάντοτε εντός ενός περιβάλλοντος κακού και αμαρτίας εργάζεται στα θέματα αυτά αλλά και αγωνιζομένη νικά.

 13. Σημειώθηκε , ότι το βάρος της ποιμαντικής δραστηριότητος της Εκκλησίας, εν σχέση προς τον Τουρισμό, δέον να στραφεί προς την πνευματική καλλιέργεια της ενορίας και των επιμέρους πιστών αυτής, οι οποίοι οπλισμένοι δια του πνεύματος του Αγίου Θεού και της Εκκλησίας Του, δύνανται να αντιδράσουν θετικώς έναντι του κακού Τουρισμού.

 14. Διαπιστώνεται τέλος, ότι αιτία της εγκληματικότητας δεν είναι μόνον η ακολασία, αλλά και κάθε παρεκτροπή της ψυχής, η οποία έχει ως ρίζα της τον υλισμό και την αθεΐα.

Κεντρική σελίδα Επιτροπής