Προηγούμενη σελίδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)


ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2810
20ῇ Σεπτεμβρίου 2002
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΕΚΠ. 1701


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
Τήν Ἀμερικανικήν Πρεσβείαν.
Ἐνταῦθα.

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης ὑπερμεσοῦντος μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. καί εἰς ἀπάντησιν τῆς ἀπό τοῦ παρελθόντος μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ. δημοσιευθείσης Ἐκθέσεως τοῦ STATE DEPARTMENT περί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἐν Ἑλλάδι ἐπιθυμοῦμεν ἵνα γνωρίσωμεν ὑμῖν τά ὡς κάτωθι :

1. Μετά βαθυτάτου προβληματισμοῦ διαπιστώνομεν ὅτι μέγα τμῆμα τῆς προειρημένης ἐκθέσεως τῶν Η.Π.Α. εἶναι πιστή ἀντιγραφή τῆς ὁμοίας τοιαύτης τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου 2001, διά τήν ὁποίαν ἤδη ἀπεστείλαμεν ὑμῖν τό ὑπ' ἀριθμ.1069/735/18-4-2002 ἡμέτερον Συνοδικόν ἔγγραφον μέ τάς ἐν αὐτῷ "ἀπόψεις", ὅπερ καί αὖθις ἀποστέλλομεν εἰς ὑμᾶς συνημμένως.

Διαπιστώνομεν ὡσαύτως ὅτι εἰς ὅλας τάς ἐκθέσεις τῶν Η.Π.Α. περί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἐν Ἑλλάδι, δυστυχῶς, ἀναπαράγονται αἱ αὐταί αἰτιάσεις, τάς ὁποίας ἐπανειλημμένως, δι' ἐγγράφων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀπεδείξαμεν ὅτι εἶναι ἀβάσιμοι καί ἀναληθεῖς. Ἡ τοιαύτη τακτική ὑμῶν προβληματίζει ἡμᾶς λίαν σοβαρῶς ἐάν καί κατά πόσον θά ἦτο χρήσιμος ἡ ὑφ' ἡμῶν ἀποστολή εἰς τό μέλλον ἀπαντητικῶν ἐγγράφων εἰς τάς ὅλως ἀβασίμους καί ἐν πολλοῖς ἀδίκους διά τήν ἀλήθειαν καί τήν Ἁγίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἡμῶν τοιαύτας ἀπόψεις τοῦ State Department.

2. 'Αναφέρεται εἰς τήν αὐτήν ὡς ἄνω ἔκθεσιν (μηνός Μαρτίου 2002), ὑπό τόν ὑπότιτλον "Religious Minorities" ὅτι << ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος κατηγόρησε τούς " Ἑβραίους" (blamed “ the Jews”) διά τήν ἀπόφασιν τῆς Κυβερνήσεως νά ἀπαλείψῃ τήν ἀναγραφήν τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά δελτία ταυτότητος. Ἡ Κυβέρνησις ἀπεστασιοποιήθη ἀπό τήν δήλωση Χριστοδούλου (distanced itself from Christodoulos statement)".

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, ὅτι τό Γραφεῖον Τύπου τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας πρῶτον μέν δέν ἐπρόσεξεν ὅτι τά ὅσα ἐδήλωσεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος ἐγράφησαν κατά κόρον εἰς τόν Ἑλληνικόν Τύπον, εὐθύς ὡς ἀνέκυψεν τό θέμα τῆς ἀπαλείψεως τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά δελτία ταυτότητος, μάλιστα δέ πρίν ἤ ὁ Μακαριώτατος προβῇ εἴς τινα δηλωσιν, δεύτερον δέ ὅτι εἰς τήν Ἱστοσελίδα τοῦ Παγκοσμίου Ἑβραϊκοῦ Συμβουλίου ἀνεγράφη ὡς πληροφορία ὅτι ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Ἀμερικήν κατά τό ἔτος 1996, ὅτε καί συνηντήθη μετ' ἐκπροσώπων τοῦ Παγκοσμίου Ἑβραϊκοῦ Συμβουλίου, ἐγνωστοποίησεν εἰς αὐτούς τήν πρόθεσιν τῆς Κυβερνήσεώς του νά ἀπαλείψῃ τό στοιχεῖον τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά νέου τύπου Δελτία Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος. Ἐπιπροσθέτως δέ ὁ Μακαριώτατος δεχθείς εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν ἐκπροσώπους τοῦ Παγκοσμίου Ἑβραϊκοῦ Συμβουλίου, ἐπληροφορήθη ἐξ αὐτῶν τήν ἐπιθυμίαν των νά ἀπαλειφθῇ τό στοιχεῖον τοῦ Θρησκεύματος ἀπό τά νέου τύπου Δελτία Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος, ἐπειδή, κατά τήν γνώμην των, δημιουργεῖ τοῦτο διακρίσεις εἰς βάρος τῶν μή Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν.

Διά τό αὐτό ἐξ ἄλλου θέμα λογικόν θά ἦτο νά εἶχε γίνει ἀναφορά εἰς τήν Ἔκθεσιν κατά μείζονα λόγον καί διά τάς ἑλληνικάς ἐφημερίδας, αἱ ὁποῖαι ἐδημοσίευσαν ἐπί τοῦ ἀνωτέρω θέματος πολλάς λεπτομερείας ὅπως π.χ. πότε καί ποῖοι" Ἑβραῖοι" ἐπεσκέφθησαν τόν κ. Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος, ἀπό ποῦ προήρχοντο (Η.Π.Α.) κ.λπ.

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν, πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας εἰς τό λίαν σοβαρόν θέμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἐν Ἑλλάδι, ἐπιβεβαιοῦμεν ἅπαξ ἔτι ὅτι, παρά τόν προβληματισμόν ἡμῶν διά τήν "τύχην" τῶν ὑφ' ἡμῶν διδομένων ἑκάστοτε ἀπόψεων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐπί συγκεκριμένων θέσεων ἀφορωσῶν εἰς τάς κατά καιρούς ἐκθέσεις τοῦ State Department ἐπί τοῦ θέματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἔχομεν ὅλην τήν καλήν διάθεσιν διά πᾶσαν εἰλικρινῆ συνεργασίαν μετά τῶν ἁρμοδίων ὑμετέρων Ὑπηρεσιῶν ἐπί τοῦ ὡς εἴρηται λίαν σημαντικοῦ καί εὐαισθήτου ζητήματος.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

+ Ὁ Σαλώνων Θεολόγος


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ :

Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Παρ' ἡμῖν.


Προηγούμενη σελίδα