Προηγούμενη σελίδα
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν
ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Ἡ Ὑποεπιτροπή Ὑποτροφιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς ἐφαρμογήν τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ ὑπ' ἀριθμ.148/2001 Κανονισμοῦ τῆς Δ.Ι.Σ., προκηρύσσει διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 20022003 τάς ὡς κάτωθι ὑποτροφίας:


α) Τρεῖς (3) ὑποτροφίας εἰς Ἕλληνας Ὀρθοδόξους, κατά προτίμησιν κληρικούς ἤ ὑποψηφίους κληρικούς, πτυχιούχους Ἑλληνικῶν Θεολογικῶν Σχολῶν διά μεταπτυχιακάς Θεολογικάς σπουδάς εἰς τό ἐξωτερικόν.

β) Πέντε (5) εἰς Ἕλληνας Ὀρθοδόξους, κατά προτίμησιν κληρικούς ἤ ὑποψηφίους κληρικούς, πτυχιούχους Ἀνωτάτης Σχολῆς ἤ ΤΕΙ διά μεταπτυχιακάς σπουδάς ἤ μετεκπαίδευσιν εἰς τούς τομεῖς :


α) Βιοηθικῆς, β) Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας, γ) Μεταφραστῶν, δ) Μάναντζμεντ, ε) Πληροφορικῆς, στ) Βιβλιοθηκονομίας, ζ) Δημοσιογραφίας, η) Ἐπικοινωνίας, θ) Ραδιοτηλεοράσεως, ι) Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν.


Β. Ἀπαραίτητοι προϋποθέσεις διά τήν χορήγησιν τῶν ὡς ἄνω ὑποτροφιῶν εἰς Ἑλληνας διά σπουδάς εἰς τό ἐξωτερικόν ( βάσει τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ ὡς εἴρηται Κανονισμοῦ) εἶναι αἱ ἑξῆς:

α) Προκειμένου περί κληρικοῦ ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεσις τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί συστατικόν ἔγγραφον αὑτοῦ ἐμφαῖνον τήν χρηστοήθειαν τοῦ ὑποψηφίου.

β) Προκειμένου περί λαϊκοῦ ἄρρενος ἤ θήλεος ἀπαιτεῖται συστατικόν ἔγγραφον τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐμφαῖνον τήν χρηστοήθειάν του καί τήν προηγουμένην ἐθελοντικήν προσφοράν του εἰς τήν Ἐκκλησίαν.

γ) Βεβαίωσις δύο τοὐλάχιστον Καθηγητῶν περί τῆς ἐπιστημονικῆς ἱκανότητος τοῦ ὑποψηφίου.

δ) Ἀντίγραφον Πτυχίου ἀνωτάτης Πανεπιστημιακῆς Σχολῆς ( ἤ ΤΕΙ, προκειμένου περί εἰδικεύσεως εἰς καθαρῶς τεχνικούς τομεῖς) μέ βαθμόν ἄριστα ἤ λίαν καλῶς.

ε) Βεβαίωσις τῆς Πανεπιστημιακῆς Σχολῆς ἤ τῶν ΤΕΙ ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν ὁ ὑποψήφιος ὑπότροφος, εἰς τήν ὁποίαν νά ἐμφαίνηται ἡ κατ' ἔτος ἀναλυτική ἐπίδοσις καί βαθμολογία αὐτοῦ.

στ) Ἡλικία οὐχί ἀνωτέρα τῶν 40 ἐτῶν. Εἰς ἐκτάκτους περιπτώσεις ἡ Δ.Ι.Σ. δύναται νά μεταθέτῃ καί πέραν τῶν 40 ἐτῶν τό ὅριον ἡλικίας τοῦ ὑποψηφίου.

ζ) Ἔγγραφος δήλωσις, ὅτι μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν αὐτοῦ ὁ ὑποψήφιος θά τεθῇ εἰς τήν διάθεσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἵνα ὑπηρετήσῃ ὡς αὕτη ἤθελε ὁρίσει τοὐλάχιστον ἐπί 2ετίαν. Εἰς περίπτωσιν ἀρνήσεως προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν ὀφείλει οὗτος νά καταβάλῃ τό δαπανηθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας διά τήν ὑποτροφίαν τοῦ ποσόν.

η) Ἐπαρκής γνῶσις τῆς Ἀγγλικῆς ἤ τῆς γλώσσης τῆς χώρας, εἰς τήν ὁποίαν ὁ ὑποψήφιος ἐπιθυμεῖ νά σπουδάσῃ, ἀποδεικνυομένη διά πιστοποιητικοῦ σπουδῶν.

θ) Πιστοποιητικόν γεννήσεως.

ι) Βιογραφικόν σημείωμα.

ια) Βεβαίωσις τῆς οἰκείας Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου εἰς τό ὁποῖον ὁ ὑποψήφιος προτίθεται νά σπουδάσῃ, ὅτι γίνεται ὑπ' αὐτῆς δεκτός.


Γ. Χρόνος ὑποβολῆς δικαιολογητικῶν, τό ἀργότερον ἕως τήν 30ην Ἀπριλίου 2003.

Πληροφορίαι εἰς τό τηλέφωνον 210 7272263 ἥ 2107272264

Ἐν Ἀθήναις τῇ 4ῃ Ἀπριλίου 2003

Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν ΣχέσεωνΠροηγούμενη σελίδα