Προηγούμενη σελίδα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ζ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟY ΣΥΜΠΟΣΙΟY
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝἈριθμ. Πρωτ.39

Ἀθῆναι τῇ 27ῃ Σεπτεμβρίου 2005


Πρός
Τήν Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Αθήνας

Μακαριώτατε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Λίαν εὐσεβάστως προαγόμεθα διά τῆς παρούσης, ἵνα ἀναφέρωμεν Ὑμῖν τά κάτωθι:

1) Ἐπραγματοποιήθη εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσσος» ἐν τῷ Νέῳ Προκοπίῳ Εὐβοίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων τό Ζ' Πανελλήνιον Λειτουργικόν Συμπόσιον Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων. Τό ἐν λόγῳ Συμπόσιον διά τῆς ὑπ' ἀριθμούς πρωτοκόλλου 233 καί διεκπεραιώσεως 151/20-1-2005 Σεπτῆς Ἀποφάσεως Ὑμῶν ἀνετέθη τῇ περί ἡμᾶς Εἰδικῇ Συνοδικῇ Ἐπιτροπῇ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως.

2) Τό θέμα ὅπερ ἐμελετήθη τῇ συμβολῇ τῶν ἐμπεριστατωμένων Εἰσηγήσεων ἦτο ἡ Ἱερωσύνη, ὡς αὕτη βιοῦται καί ἀσκεῖται ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἡμῶν.

Εἰς τά ἐπισυναπτόμενα Πορίσματα συμπεριελήφθησαν αἱ ἀρχαί, ἐφ’ ὧν ἑδράζεται ἡ διακονία τῶν Ἐπισκόπων, Πρεσβυτέρων καί διακόνων καί αἱ συναφεῖς πρό αὐτήν τήν διακονίαν.

3) Εἰς τό Συμπόσιον συμμετέσχον ἑνενήκοντα καί ἐννέα (99) ἐκπρόσωποι ἐκ πεντήκοντα καί ὀκτώ (58) τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

4) Τό Συμπόσιον ἐφιλοξενήθη εἰς τό Ἵδρυμα «Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσσος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων. Εἰς τήν ἐν πάσῃ ἀνέσει διεξαγωγήν αὐτοῦ συνέβαλον οἱ πρόθυμοι συνεργάτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

α) Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Παῦλος Ἰωάννου.

β) Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Φιλόθεος Θεοχάρης.

γ) Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἰωάννης Βερνέζος.

δ) Αἰδεσιμότατος Πρεσβύτερος κ. Νικόλαος Βερνέζος.

5) Διά τῆς παρούσης δέ ὑποβάλλομεν συνημμένως:

α) Τό Πρόγραμμα Ἐργασιῶν τοῦ Συμποσίου.

β) Τόν ἀναγνωσθέντα εἰς τήν Τελετήν Ἐνάρξεως Χαιρετισμόν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου.

γ) Τόν ὀνομαστικόν κατάλογον τῶν συμμετασχόντων ἐκπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

δ) Τήν Ἒκθεσιν Πεπραγμένων τοῦ Συμποσίου μετά τῶν Πορισμάτων καί τῶν Προτάσεων.

ε) Τά ἐκδοθέντα Δελτία Τύπου.

Θεωροῦμεν ὅτι συνέβαλεν ἀποτελεσματικῶς εἰς τήν ἐπίτευξιν τοῦ ἐπιδιωκομένου διά τῆς συγκλήσεως τῶν ἐν λόγῳ Λειτουργικῶν Συμποσίων σκοποῦ ἡ ἔγκαιρος ἔκδοσις τῶν «Πρακτικῶν» αὐτῶν, ἐκδοθέντων ἤδη τῶν «Πρακτικῶν» καί τῶν ἕξ (6) προηγηθέντων Λειτουργικῶν Συμποσίων. Δι’ ὅ καί παρακαλοῦμεν, ὅπως ἐγκριθῇ ἡ ἔκδοσις τῶν «Πρακτικῶν» καί τοῦ τελευταίου τούτου Λειτουργικοῦ Συμποσίου εἰς 12.000 ἀντίτυπα, ἵνα διατεθῶσι εἰς τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, τάς Ἱεράς Μητροπόλεις αὐτῶν, τούς Πρεσβυτέρους καί Διακόνους τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν, τάς Θεολογικάς καί Ἐκκλησιαστικάς Σχολάς, τούς κ.κ. Καθηγητάς τῶν ἐν Ἑλλάδι Θεολογικῶν Σχολῶν καί διά τήν διάθεσιν τούτων, διά μέσου τῶν Βιβλιοπωλείων, εἰς πάντα ἐνδιαφερόμενον.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Αδελφός
Ὁ Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως

Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ ΔΑΝΙΗΛ.

Προηγούμενη σελίδα