Προηγούμενη σελίδα
Βιβλιοπαρουσιάσεις

«Ποιμαντικὴ Γάμου καὶ Οἰκογενείας»

Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου
Ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2008, 180 σ., 13 €


Τὸ πρόσφατα κυκλοφορηθέν βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα, τὰ ὁποῖα θεμελιώνουν μία Ποιμαντικὴ Θεολογία τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογενείας, σὲ συνδυασμὸ θεωρίας καὶ πράξεως, γιὰ ν’ ἀποτελέσουν συνάμα ἕνα ἐγχειρίδιο ποιμαντικῆς ἐπιστήμης καὶ τέχνης, ποὺ νὰ ἀφορᾶ στὸ μυστήριο ἀγάπης καὶ στὴ μικρὴ ἐκκλησία, ἔννοιες δηλωτικὲς τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογενείας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Τὰ κείμενα αὐτὰ προσφέρουν χρήσιμο ὑλικὸ γιὰ ἀναγνῶστες, ποὺ ἐπιδιώκουν τὴ σύζευξη στοιχείων τῆς παραδόσεως καὶ τοῦ σύγχρονου κόσμου, γύρω ἀπὸ φλέγοντα θέματα, ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

Ἐξετάζουν προϋποθέσεις, μορφὲς ἀλλὰ καὶ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος, ὅταν σκοπεύει νὰ εἰσέλθει εἰς γάμου κοινωνία. Δὲν ἀρκοῦνται μόνο σὲ προβληματισμούς• ταυτόχρονα ὑποδεικνύουν σημεῖα ὑπερβάσεως τῶν δυσκολιῶν, τῶν κρίσεων καὶ τῶν κινδύνων.

Κατὰ τὴ συγγραφὴ τοῦ βιβλίου ἐλήφθησαν ὑπόψη οἱ ποιμαντικὲς ἀρχὲς τῆς πρόσληψης, τῆς συνεργίας, τῆς ἐμπειρίας καὶ τῆς φιλοκαλίας. Προσφέρει χρήσιμο ὑλικὸ ἰδιαίτερα γιὰ ἱερεῖς, θεολόγους, ποιμαντικοὺς συνεργάτες, οἰκογενειακοὺς συμβούλους, φοιτητὲς καὶ ἐρευνητὲς. Ὁ συγγραφέας, ὡς ποιμαντικός σύμβουλος προτείνει μία ὑπεύθυνη στάση γύρω ἀπὸ φλέγοντα θέματα, ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ τὴν Ἐκκλησία σήμερα.

Στόχος τῶν κειμένων εἶναι ἡ μεταστοιχείωση τοῦ προσφερομένου ὑλικοῦ καὶ ἡ προσφορά του μὲ τρόπο ἐπικοινωνιακὰ ὀρθό, ἰδιαίτερα πρὸς τοὺς νέους μας. Σκοπεύουν στὸ νὰ ἀποκτήσει ὁ ἀναγνώστης σφαιρικὴ εἰκόνα ἀναφορικὰ μὲ μία ἐξειδικευμένη διακονία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ διαποίμανση τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου σὲ θεμελιώδη ζωτικὸ χῶρο, ποὺ ἀποτελεῖ ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια. Πολλὰ ἀπὸ τὰ κείμενα αὐτὰ ἔχουν ὑποστεῖ τὴ δοκιμασία τοῦ χρόνου σὲ πανεπιστημιακές παραδόσεις ἀλλὰ καὶ σὲ ποικίλα ἀκροατήρια συνεδρίων, συμποσίων, διαλέξεων καὶ λοιπῶν ἐκδηλώσεων.

Ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου, Ἀλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος, εἶναι ὁμότιμος καθηγητὴς στὸ Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Σπούδασε Θεολογία στὴν Ἀθήνα, Πρακτική Θεολογία στὸ Erlangen (Γερμανία), Οἰκογενειακές Ἐπιστῆμες καὶ Ψυχολογία στὴ Louvain (Βέλγιο). Εἶναι διδάκτωρ Θεολογίας, διδάκτωρ Οἰκογενειακῶν Ἐπιστημῶν καὶ ψυχολόγος. Ἔχει διδάξει μεταξύ ἄλλων τὰ μαθήματα: τῆς Ποιμαντικῆς, τῆς Ποιμαντικῆς Γάμου καὶ Οἰκογενείας, τῆς Συμβουλευτικῆς Ποιμαντικῆς καὶ τῆς Εἰσαγωγῆς στὴν Ψυχολογία.

Τὰ τελευταῖα χρόνια, οἱ ἐρευνητικές του προσπάθειες ἐπικεντρώνονται στὶς σχέσεις Θεολογίας καὶ Ἐπιστημῶν τοῦ ἀνθρώπου, ἰδιαίτερα τῆς Ψυχολογίας, τῶν Οἰκογενειακῶν Ἐπιστημῶν καὶ τῆς Βιοηθικῆς μὲ στόχο τὴν οἰκοδόμηση μιᾶς Ποιμαντικῆς Ἀνθρωπολογίας τοῦ Γάμου, τῆς Οἰκογενείας καὶ τῶν Φύλων, ἡ ὁποία συνιστᾷ τὴν ἀφετηρία γιὰ μία ὀρθὴ διαποίμανση τοῦ ἐν συζυγίᾳ ἀνθρώπου.

Παραθέτουμε τὰ Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου γιὰ νὰ λάβουν οἱ ἀναγνῶστες μία ἰδέα γιὰ τὰ ζητήματα ποὺ θίγονται σ’ αὐτό.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ................................................................................................ 9

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ......... 15

ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ
ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΑΓΑΠΗΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΙΚΡΑ .................................. 31
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥ-
ΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ................................................................................................ 41

MOPΦEΣ
ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΓAMOY KAI
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ .......................................................................................... 63
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ ..................................................................................... 71
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΑΠΗΣ: ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΑΜΟΥ............................................................................................................ 78
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ........................ 87

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ .............................................................................................. 97
Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ .................................................................... 110
ΦOBOΣ KAI AΓAΠH ΣTH ZΩH TΩN ΦYΛΩN .............................. 121
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ἤ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ; .................................................. 130
Η ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ................................................................... 137
ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ........................................ 141


ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ:
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ .................................................................................... 167

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................ 179
ΒΙΒΛΙΟ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ................................................ 182
ΒΙΒΛΙΟ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Α.Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ........................ 186


Παραγγελίες : Ἐκδόσεις Ἁρμός
Μαυροκορδάτου 11, 106 78 Ἀθήνα
τηλ.: 210 3304196 fax: 210 3819439
Πρασακάκη 5, 546 22 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 220992 fax: 2310 220910
www.armos@ath.forthnet.gr
e-mail: harmos@ath.forthnet.gr
***
Διεύθυνση συγγρ.: Α.Μ. Σταυρόπουλος
Ἀφροδίτης 5, 175 61 Π. Φάληρο
τηλ.: 210 9887934, fax: 210 9887626
e-mail: astavrop@soctheol.uoa.gr


ISBN 978-960-527-464-1

Προηγούμενη σελίδα