Προηγούμενη σελίδα

Για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα
χαιρετισμός σὲ ἐκδήλωση τοῦ Δήμου Ἀθηναίων


π. Ἱερωνύμου Κάρμα,
Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Επιτροπῆς Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων


Θεωρεῖται πλέον δεδομένο γεγονός ἡ ψήφισις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συντάγματος, μέ τό ὁποῖο φιλοδοξεῖται νά πραγματοποιηθῇ ἡ οὐσιαστικώτερη καί δυναμικώτερη ἑνοποίησις τῆς Εὐρώπης.

Τό Σύνταγμα αὐτό, παρά τίς ὅποιες ἐπί τῆς διαδικασίας καί τῆς οὐσίας τοῦ περιχομένου ἐνστάσεις καί ἀντιγνωμίες, ἔγινε κατορθωτό καί συντάχθηκε ἐπί τῇ βάσει τοῦ Κοινοτικοῦ πνεύματος. Τό ὅτι δέ ὑπεγράφη στήν Ρώμη, ὅπου καί τό 1957 εἶχε ὑπογραφεῖ ἡ ἱδρυτική Συνθήκη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος, δίνει τήν ἀξία, τό κοινωνικό περιεχόμενο καί τήν συμβολική σημασία του Συντάγματος.

Σε αυτό, ἔμμεσα ἀναγνωρίζεται ἡ πατρότητα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, πατρότητα μέσα ἀπό τήν ὁποία ἀναδεικνύονται καί στήν ὁποία ἐνυπάρχουν τά στοιχεῖα τοῦ ἑλληνορωμαϊκοῦ πνεύματος καί τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν, ὡς προϋποθέσεων καί παραμέτρων ἐπιτυχίας αὐτῆς.

Βαραίνει, βεβαίως, τήν καρδίαν τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τό ὅτι δέν κατέστη δυνατόν νά γίνει ρητή ἀναφορά τοῦ χριστιανισμοῦ ὡς βασικοῦ στοιχείου διαμορφώσεως τοῦ κοινωνικοῦ καί πολιτισμικοῦ εἶναι τῶν Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν. Μᾶς παρηγορεῖ ὅμως τό γεγονός ὅτι τόσο στό προοίμιο τοῦ Συντάγματος, ὅσο καί στό ἄρθρο 51 ἀναφέρονται ὅτι "ἡ Ἕνωσις ἐμπνέεται ἀπό τήν πολιτιστικήν, θρησκευτικήν καί ἀνθρωπιστικήν κληρονομιά τῆς Εὐρώπης, ἐκ τῆς ὁποίας ἀναπτύχθησαν οἱ καθολικές ἀξίες τῶν ἀπαραβίαστων καί ἀναφαίρετων δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ δημοκρατία, ἡ ἰσότης, ἡ ἐλευθερία καί ὁ κανών τοῦ δικαίου".

Ὅλα αὐτά τά ἀληθινά καί βασικά πολιτικά καί πολιτισμικά στοιχεῖα, ἡ Ἐκκλησίας μας τά προβάλλει ὡς ἀρχές τοῦ κοινωνικοῦ βίου αὐτονόητες καί ἐπιδιωκώμενες γιὰ ὅλα τά μέλη της, γι' αύτό καί δέν μπορεῖ παρά νά σέβεται, νά τιμᾶ καί νά ἀποδέχεται μέ βαθυτάτη ἱκανοποίηση τήν ἐπιτευχθεῖσα συμφωνία τῶν κρατῶν μελῶν ἐπί τοῦ διαμορφωθέντος κειμένου τοῦ Συντάγματος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, σας θυμίζω, διαθέτει Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων στήν Ἀθήνα, ἐνῶ παράλληλα στίς Βρυξέλλες ἔχει Γραφεῖο καί ἀξιόλογο Ἀντιπροσωπεία, γιά τόν συντονισμό, τήν παρακολούθηση καί τήν εἰρηνική συνεργασία Αὐτῆς μέ τά θεσμικά ὄργανα τῆς Ἑνώσεως.

Ὁ Μακαριώτατος Προκαθήμενος καί Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Χριστόδουλος, τόν ὁποῖον ἔχω τήν τιμή νά ἐκπροσωπῶ, διαβιβάζει δι' ἐμοῦ τίς ὁλοκάρδιες εὐχές Του καί τήν ἀμέριστη ἐκ μέρους Του συμπαράσταση πρός ὅλους σας, øσοι έργάζεσθε στήν προσπάθεια γιά τήν ἀνάδειξη καί τήν ἐνίσχυση τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητας καί ἰδιαιτέρως πρός τούς ὑπευθύνους τῆς ἀποψινῆς αὐτῆς ἐκδηλώσεως, ἀξιοχρέως δέ πρός τόν Ἐλλογιμώτατον κ. Νικόλαον Ἀντωνόπουλον διά τήν προσφερθησομένην, πιστεύωμεν, ἀξιόλογον καί κατατοπιστικήν εἰσήγησή του.

Προηγούμενη σελίδα