Προηγούμενη σελίδα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙἈρχιμ. Ἱερώνυμος Κάρμας

Θεωρεῖτε ἀπό πολλούς φυσικό, ὅταν ἀκούουν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, νά σκέπτονται οἰκονομικά συμφέροντα, προσφορές οἰκονο-μικῶν ὑπηρεσιῶν, ἐπιχορηγίες καί ἄλλα πράγματα πού ἀνήκουν στόν κοινωνικό-πολιτικό καί ἐμπορο-οἰκονομικό χῶρο. Γιά τήν Ἐκκλησία ὅμως κάθε χῶρος καί κάθε ἀνθρώπινη δραστηριότητα μπορεῖ νά γίνει ἀφορμή πνευματικοῦ προβληματισμοῦ. Ἀκόμα μπορεῖ νά συντελέσει στήν μορφοποίηση πνευματικῶν προ ϋποθέσεων γιά τήν ἀξιοποίηση καί καταξίωση ὑλικῶν καταστάσεων καί κοσμικῶν δραστηριοτήτων τοῦ ἀνθρώπου καί θεωρήσεως ὅλων αὐτῶν ὑπό τό πρίσμα τῆς αἰωνιότητας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξ’ἀφορμῆς ὅλων τῶν παραπάνω πού ἀναφέραμε, μέ τόν ὑπ’ἀριθμόν 99/1998 Ἐσωτερικό Κανονισμό της, ὁ ὁποῖος ἐδημοσιεύθη στήν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ἀρ. φύλλου 254/13-11-1998), συνέστησε τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Παρακολουθήσεως τῶν Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων.
Πρόεδρος τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιτροπῆς εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ καί τακτικά μέλη αὐτῆς:
α) ὁ Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου Κέας, Μήλου καί Μυκόνου κ. Δωρόθεος,
β) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος,
γ) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσό-στομος,
δ) ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Μισια-κούλης, Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
ε) ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Καθη-γητής τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς καί
στ) ὁ κ. Ἰωάννης Λιάκος, διευθύνων σύμβουλος τῆς Ἀνα-πτυξιακῆς Ἑταιρείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἀναπληρωματικά μέλη της εἶναι: α) ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Ἀντώνιος Παπαντωνίου, διευθυντής τοῦ Γραφείου Ἀλληλοβοηθείας καί σχέσεων μετά τῶν ξένων Ἐκκλησιῶν καί
β) ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Ἀλέξανδρος Κατσιάρας, διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Σκοπός τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι:
1) Νά ἐπικοινωνεῖ μέ τά θεσμικά ὄργανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή στήν Ἀθήνα), πρός ἀμοιβαία ἐνημέρωση καί ἀξιοποίηση πληροφοριῶν ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος τόσον ἐκκλησιαστικοῦ ὅσον καί κοινωνικοῦ τά ὁποῖα συζητοῦνται καί νά παρεμβαίνει στά θεσμικά ὄργανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐάν καί ἐφόσον κριθῇ σκόπιμον.

2) Νά συμμετέχει σέ διάφορα χρηματοδοτούμενα Κοινοτικά Προγράμματα: ἐκπαιδευτικά-ἐπιμορφωτικά γιά τούς κληρικούς καί λαϊκούς ὑπαλλήλους τῆς Ἐκκλησίας μας.

3) Νά ἐξασφαλίζει τήν χρηματοδότηση ἔργων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ἀφορώντων στήν ἀναστήλωση Ἱερῶν Μονῶν, Ναῶν, Ἐκκλησιαστικῶν Μνημείων, στήν ἀνέγερση Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν, Ἑκκλησιαστικῶν Mουσείων ὡς καί ἄλλων δραστηριοτήτων κοινωνικῶν καί πολιτιστικῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

4) Νά συμμετέχει σέ συνέδρια, τά ὁποῖα διοργανώνονται ἀπό τίς Ἀντιπροσωπείες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἤ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς στήν Ἀθήνα. Ἐπίσης σχολεῖται μέ τήν διοργάνωση συνεδρίων καί ἐνημερωτικῶν Ἡμερίδων σέ συνεργασία μέ τά ἐν λόγῳ Γραφεῖα στά ὁποῖα λαμβάνουν μέρος ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας μας.

5) Νά συνεργάζεται μέ τούς κ. κ. Εὐρωβουλετές, πρός ἐξασφάλιση προσκλήσεως ἐκ μέρους αὐτῶν γιά τήν μετάβαση κληρικῶν καί λαϊκῶν ὑπαλλήλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων στίς Βρυξέλλες.

6) Νά ἐπικοινωνεῖ καί νά συνεργάζεται μέ τίς πρεσβείες τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν στήν Ἀθήνα.

7) Νά συνεργάζεται μέ τό Γραφεῖο τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας μας στίς Βρυξέλλες τῆς ὁποίας διευθυντής εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος.

8) Νά καταχωρίζει εἰδήσεις καί ἄρθρα στήν εἰδική ἱστοσελίδα τῆς Ἐπιτροπῆς (www.ecclesia.gr) στό διαδύκτιο καί τά ὁποῖα ἔχουν σχέση μέ τά εὐρωπαϊκά δρώμενα.

Μέσα στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς (Ἡμερίδες, Συνέδρια, συζητήσεις σέ ραδιοφωνικούς σταθμούς, ἄρθρα σέ περιοδικά κ.ἄ) καί ἐφ’ ὅσον ἡ ἔνταξη τῆς πατρίδας μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση διανύει τό εἰκοστό ἔνατο ἔτος (1981-2009), ἀφυπνίζει τήν Εὐρωπαϊκή συνείδηση τοῦ Ἑλληνι-κοῦ λαοῦ. Μέ μέ τήν ἐνημέρωση καί τόν προβληματισμό τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τήν διοργάνωση Ἡμερίδων σέ θεμάτα πού ἀπασχολοῦν τούς πολίτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, συμβάλλει θετικά στήν ἀνοικοδόμηση τοῦ κοινοῦ εὐρωπαϊκοῦ οἴκου καί στήν προβολή τῶν θέσεων τῶν Ὀρθοδόξων σχετικά μέ τήν εὐαγγελική διδασκαλία, ὅπως αὐτή ἐβιώθη ἁγιοπνευματικῶς κατά τούς εἴκοσι αἰῶνες, καί κατ’αὐτόν τόν τρόπο διαμορφώθηκε ἡ πνευματικότητα καί τό ἦθος τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν.

Ἔτσι λοιπόν τό ἔργο τοῦ Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Κασαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ καί τῶν μελῶν αὐτῆς εἶναι νά στηριχθεῖ σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο ἡ χριστιανική ἄποψη γιά τίς ἐκτρώσεις, τήν εὐθανασία, τίς μεταμοσχεύσεις, τήν θανατική ποινή, τά λεπτότατα θέματα τῶν ἐξελίξεων τῆς γενετικῆς, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, τήν καῦση τῶν νεκρῶν, τή θρησκευτική διαπαιδαγώγηση τῶν νέων μας στά σχολεῖα, τό ἰδιωτικό σύμφωνo συμβίωσης καί πολλά ἄλλα ἐπίκαιρα θέματα.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τέλος μέ τό Γραφεῖο τῆς Ἀντιπροσωπείας στίς Βρυξέλλες ἀλλά καί τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή συμβάλλει μέ τόν δικό Της τρόπο στήν διαμόρφωση ἑνός πιό ἀνθρωπίνου κόσμου ὁ ὁποῖος θά ἐμπνέται ἀπό τήν διδασκαλία τῶν πατέρων μας, οἱ ὁποῖοι πάντοτε ἐμπνέονταν ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ μας καί δέν ἦταν ἄλλη ἀπό τήν πραγματική ἀγάπη πρός τόν πλησίον μας καί τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο.Προηγούμενη σελίδα