Προηγούμενη σελίδα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Ε.Ο.Κ.: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης, στις 25 Μαρτίου 1957.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από 222 εκπροσώπους των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ένωσης, που διορίζονται από τα κράτη μέλη. Δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Ε.Τ.Π.Α.: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε το 1957 προκειμένου να συμβάλει στον περιορισμό των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των Περιφερειών της Ευρώπης.

ΕΥΡΑΤΟΜ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης, στις 25 Μαρτίου 1957.

ΕΥΡΩ: Το Ευρώ είναι το ενιαίο νόμισμα των 12 ευρωπαϊκών κρατών. Σε λογιστική μορφή αποτελεί ήδη ενιαίο νόμισμα για έντεκα ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Ιανουαρίου 1999. Από την Ελλάδα θα υιοθετηθεί την 1η Ιανουαρίου 2001, με την αμετακίνητη ισοτιμία των 340,750 δραχμών. Το σύμβολο του Ευρώ είναι το , το οποίο προκύπτει από το γράμμα "έψιλον" και είναι το αρχικό γράμμα της λέξης "Ευρώπη". Οι δύο παράλληλες γραμμές σημαίνουν την σταθερότητα του νομίσματος. Η επίσημη συντομογραφία είναι "EUR".

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αποτελείται από 20 Επιτρόπους που διορίζονται για πέντε χρόνια με τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διαχειρίζεται τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές, εκτελεί τον Προϋπολογισμό και μεριμνά για την τήρηση των Συνθηκών. Εδρεύει στις Βρυξέλλες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ή ΟΚΕ: Πρόκειται για συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από 222 εκπροσώπους των διαφόρων οικονομικών και κοινωνικών κατηγοριών της Ένωσης, ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης, το 1957 και εδρεύει στις Βρυξέλλες. Από το 1993 ξεκίνησε μια διαδικασία προσέγγισης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των κοινοτικών Οργάνων με το Πρόγραμμα "Η Ευρώπη των πολιτών". Η πρωτοβουλία αυτή συνίσταται σε ένα κύκλο συζητήσεων που διοργανώνονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Εδρεύει στη Φραγκφούρτη (Γερμανία) και είναι αρμόδια για τη νομισματική πολιτική του Ευρώ, δηλαδή για το ενιαίο νόμισμα των έντεκα κρατών-μελών. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από έξι μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποτελείται από τους ένδεκα Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών της ζώνης του Ευρώ και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Το Δικαστήριο αυτό διασφαλίζει την τήρηση του Δικαίου κατά την εφαρμογή και την ερμηνεία των διαφόρων Συνθηκών. Αποτελείται από 15 δικαστές, που ορίζονται κατόπιν κοινής συμφωνίας, από τα κράτη-μέλη, και εννέα Γενικούς Εισαγγελείς.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Συνέρχονται, τουλάχιστον δύο φoρές το χρόνο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών της Ένωσης και ο πρόεδρός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαράσσει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της Ένωσης και εξετάζει, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας, τα προβλήματα της διεθνούς επικαιρότητας. Οι συνεδριάσεις του διεξάγονται στη χώρα που ασκεί την Προεδρία.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: Εδρεύει στο Στρασβούργο (Γαλλία) από το 1949. Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αποτελείται από 41 κράτη μέλη (μεταξύ των οποίων η Ρωσία και η Τουρκία) και είναι ένας διακυβερνητικός Οργανισμός που εκπονεί και υποβάλλει προς έγκριση πανευρωπαϊκές Συμβάσεις κυρίως στους τομείς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Οι εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης συμπληρώνουν τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι οι δύο Οργανισμοί διατηρούν στενές σχέσεις συνεργασίας.

Προηγούμενη σελίδα