Κεντρική σελίδα

«Προστασία των ιερών ναών από τον σεισμικό κίνδυνο»
(έναρξη ημερίδας)


«Ὁ τά θεμέλια πάντα, τῆς γῆς σαλεύων Θεός, ὁ συνταράσσων μόνος, τῆς θαλάσσης τό κύτος, ὡς Κτίστης τῶν ἁπάντων, ῥῦσαι ἡμᾶς, τῆς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ ἀπειλῆς, ὑπό τῆς σῆς εὐσπλαχνίας διαπαντός, δυσωπούμενος φιλάνθρωπε».

ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη π. Τιμόθεο Ἄνθη,
Γραμματέα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας καί Ποιλιτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκολογίας.


Ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Θείας καί Πολιτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκολογίας μέ ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πραγματοποιεῖ σήμερα Ἐπιστημονική Ἡμερίδα μέ θέμα: «Προστασία τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἀπό τόν σεισμικό κίνδυνο».

Τό πρόβλημα τῶν σεισμῶν εἶναι ἕνα διαρκές πρόβλημα πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ, ἐπειδή κατοικοῦμε σέ μιά σεισμογενή περιοχή καί ἡ ποιμένουσα Ἐκκλησία ὀφείλει νά μεριμνήσει γιά τόν ἄνθρωπο, τόν πιστό πού βρίσκεται μέσα στά ἐκκλησιαστικά οἰκοδομήματα, ἀλλά καί γιά αὐτά τά ἴδια οἰκοδομήματα, δηλαδή τούς Ἱερούς Ναούς, τά Πνευματικά Κέντρα, τά Ἱδρύματα, τά Μουσεία της.

Ὁ σεισμός εἶναι ἕνα φυσικό φαινόμενο πού δημιουργεῖται ἀπό τήν ἀπότομη δυναμική κίνηση τοῦ ἐδάφους ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιδράσεως τῶν ἐνδογενῶν(πετρώματα, νερό, λάβα) καί τῶν ἐξωγενῶν(κίνησις οὐρανίων σωμάτων, σελήνης, ἡλίου) δυνάμεων στό φλοιό τῆς γῆς.

Ὁ σεισμός εἶναι ἕνα θετικό φυσικό σημεῖο, διότι δι’ αὐτοῦ ἀναπνέει ἡ γῆ καί δέν πρέπει νά ἐπικρατεῖ μόνον φόβος, ἀλλά νά τονίζονται καί τά θετικά σημεῖα αὐτοῦ. Δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε καί τό συσχετισμό τῶν σεισμῶν μέ τήν θεία οἰκονομία, τήν ἀνάπτυξη τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν ἀνθρώπων μετά τόν σεισμό, ἀλλά καί τίς συντελούμενες τεχνικές προόδους.

Σεισμός λοιπόν ἤ σωσμός ὅπως τόν ἀποκαλοῦσαν οἱ πρόγονοί μας;

Αὐτά ὅλα θά συζητηθοῦν στήν ἀποψινή μας Ἡμερίδα ἀπό τούς διακεκριμένους εἰσηγητές μας, ἀλλά καί τό πῶς νά σωθοῦν τά χρηστικά θρησκευτικά καί πολιτιστικά μας μνημεῖα, δηλαδή οἱ Ἱεροί Ναοί μας.


Παρακαλοῦμε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλο νά ἀνέλθει στό Βῆμα γιά νά ἀπευθύνει Χαιρετισμό καί νά κηρύξει τήν ἔναρξη τῆς Ἡμερίδας.

Κεντρική σελίδα