Κεντρική σελίδα

«Ἔκθεσις Πεπραγμένων Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας καί Πολιτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκολογίας, ἀπό Ὀκτώβριον 2003 ἕως καί Αὔγουστον 2004»

Κατά τό ὡς ἄνω χρονικόν διάστημα ἐπραγματοποιήθησαν ἑπτά συνεδρίαι, ἦτοι 10 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου 2003 καθώς ἐπίσης 19 Ἰανουαρίου, 1 Μαρτίου, 22 Μαρτίου, 19 Ἀπριλίου καί 17 Μαΐου 2004 κατόπιν τῶν ἀποσταλέντων Προσκλήσεων. Εἰς ἁπάσας τάς Συνεδρίας ὑπῆρχε παρουσία τῶν Μελῶν χωρίς ἰδιαιτέρας ἀπουσίας καί πρέπει νά τονισθῇ ἡ καλή συνεργασία μετά τῶν Ἐλλογιμωτάτων Καθηγητῶν Μελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς. Τά Μέλη εἶναι: 1. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχελώου κ. Εὐθύμιος, Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, οἱ Ἐλλογιμώτατοι Καθηγηταί 2. Εὐάγγελος Θεοδώρου, 3. Θεόδωρος Παναγόπουλος, 4. Παναγιώτης Δρακάτος, 5. Παναγιώτης Καρύδης, 6. Χρῆστος Ζερεφός, 7. Ἀπόστολος Νικολαΐδης, 8. Ἰωάννης Παπαδημητράκης καί 9. ὁ Γραμματεύς Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἄνθης.

Τά θέματα μέ τά ὁποῖα ἠσχολήθησαν τά Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι τά ἀκόλουθα:

1. Ἐνημέρωσις τῶν Μελῶν περί τῆς συμμετοχῆς εἰς τήν Συνέλευσιν τοῦ EUROPEAN CHRISTIAN ENVIRONMENTAL NETWORK (ECEN), Βόλος 6 ἕως 10 Μαΐου 2003.

2. Τό Σάββατο 31 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου ἐγένετο ἐκδήλωσις εἰς Λαμίαν διά τήν παρουσίασιν τῆς Ἐκθέσεως ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, μετά πολλῆς ἐπιτυχίας τῇ συμμετοχῇ τῶν Μελῶν καί τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς μέ συντόμους εἰσηγήσεις καί ξενάγησιν εἰς τούς πίνακας τῆς Ἐκθέσεως. Τήν ἐν λόγῳ Ἔκθεσιν ἡ ὁποία ἐτοποθετήθη εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας ἐπεσκέφθησαν οἱ Μαθητές καί οἱ Φοιτητές τῆς περιοχῆς.

3. Δι' Ἐγκυκλίου Σημειώματος ἐστάλη εἰς τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τό καλαίσθητον Λεύκωμα ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ καθώς ἐπίσης καί εἰς Ὑπουργεῖα, Πανεπιστήμια καί Περιβαλλοντικάς Ὀργανώσεις καί Ὀργανισμούς ἀποκομίζοντας ἐξ αὐτῶν τόν ἔπαινον διά τήν ἐργασίαν καί τάς εὐχαριστίας διά τήν ἀποστολήν.

4. Τήν 4ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἐγένετο εἰς Βέροιαν, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος, ἐκδήλωσις διά τήν Ἡμέραν τοῦ Περιβάλλοντος ( 5η Ἰουνίου ) μέ ὁμιλητάς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἀχελώου κ. Εὐθύμιον καί τόν κ. Παναγιώτην Καρύδην. Ἡ ἐκδήλωσις εἶχεν ἐπιμορφωτικόν χαρακτήρα καί ἐστέφθη ὑπό ἐπιτυχίας.

5. Κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 64/164/22.1.2004 ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διοργανώθη ὑπό τῆς καθ' ἡμᾶς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐπιστημονική Ἡμερίς ἐχούσης ὡς θέμα : «Προστασία τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἀπό τόν σεισμικό κίνδυνο» τό ἑσπέρας τῆς 10ης Μαρτίου ἐ.ἔ. εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν.
Μέ τό πέρας τῆς 'Επιστημονικῆς Ἡμερίδος καί διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 16/13.3.2004 ὑπεβλήθη πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἔκθεσις, καθώς καί συγκεκριμένας Προτάσεις καί ἡ Ἱερά Σύνοδος διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 733/582/19.3.04 'Αποφάσεως Αὐτῆς ἐνέκρινεν αὐτάς μέ τήν ὑπόδειξιν τῆς μελέτης καί ἐν συνεχείᾳ τῆς ὑλοποιήσεως αὐτῶν.

6. Κατά τήν ἐμπεριστατωμένην Εἰσήγησιν τοῦ Καθηγητοῦ κ. Παναγιώτου Καρύδη ἐν τῇ διοργανωθείσῃ 'Επιστημονικῇ Ἡμερίδι τῆς 10ης Μαρτίου ἐ.ἔ., μέ θέμα : "Προστασία τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἐκ τοῦ σεισμικοῦ κινδύνου" ὑπό τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς 'Επιτροπῆς, ἐπληροφορήθημεν τήν ἑτοιμασίαν ἐρευνητικοῦ προγράμματος ὑπό τοῦ ὁμιλήσαντος κ. Καθηγητοῦ, τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καί μετά ἐξειδικευμένης ἑλληνικῆς ἑταιρείας, ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀναπτύξεως ἠλεκτρονικοῦ συστήματος συνεχοῦς παρακολουθήσεως τῶν δεχομένων καταπονήσεων διαφόρων κτιρίων, ὑπό σεισμικῶν δονήσεων.
Παραλλήλως ὁ Μακαριώτατος 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος εἰς τήν προσλαλιά Του κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδος ἐτόνισεν ἀκριβῶς τήν ἀνάγκην δημιουργίας ἠλεκτρονικοῦ ἀρχείου τεχνικῶν δεδομένων, τῆς συμπεριφορᾶς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, διά τήν διασφάλισιν αὐτῶν, ὡς πολιτιστικῶν καί θρησκευτικῶν μνημείων, ἀλλά καί ὡς τόπων λατρείας καί προσευχῆς. Διό καί ἐστάλη ἔγγραφον πρός τόν κ. Καρύδην ἀναφέρον ὅτι ἡ 'Εκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐνδιαφέρεται διά τήν πρωτοβουλίαν αὐτήν, τήν ὁποίαν καί ἐνθαρρύνει ἐνθέρμως, καθ' ὅτι διά τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐρεύνης θά ἐξασφαλισθῇ σημαντικότατον ὅπλον εἰς τόν ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν διά τήν προστασίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί παρακαλεῖ, ὅπως μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ προγράμματος ἐνημερωθῇ σχετικῶς.

7. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις ἐντύπου διά τήν προστασίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν ἐν γένει ἐκκλησιαστικῶν κτιρίων καθώς καί τῶν εὑρισκομένων προσώπων ἐντός αὐτῶν, ὑπό τῶν σεισμῶν, ἀναλαμβάνοντας τήν ἑτοιμασία τοῦ ἐν λόγῳ ἐντύπου ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος τῇ συνεργασίᾳ τοῦ κ. Καρύδη.

8. Κατόπιν ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατιρτίσθη ὁ Προϋπολογισμός Δαπανῶν τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἔτους 2005 καί ἀπεστάλη πρός Αὐτήν.

Κεντρική σελίδα