Προηγούμενη σελίδα

Τέλεσις θρησκευτικοῦ γάμου ἀλλοδαπῶν

... Κατά τήν παράγρ. 2 τοῦ ἄρθρου 31 του ν. 19751991 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 1844.12.1991): "Οἱ ὑπηρεσίες τοῦ δημοσίου τομέα καθώς καί τά νομικά πρόσωπα δημοσίου ἤ ἰδιωτικοῦ δικαίου, ὑποχρεοῦνται νά μή δέχωνται γιά ἐξέταση αἴτημα ἀλλοδαποῦ πού βρίσκεται στό ἑλληνικό ἔδαφος, ἄν δέν εἶναι κάτοχος ἀδείας παραμονῆς ἤ δέν εἶναι σέ θέση νά ἀποδείξει ὅτι παραμένει νόμιμα στήν Ἑλλάδα". π.Χ. αἴτηση γιά πολιτογράφηση ἤ γιά τέλεση θρησκευτικοῦ γάμου μέ ὁποιοδήποτε δόγμα ἤ τυπικό.

Ἀπό τό γράμμα καί τό πνεῦμα τῆς ἀνωτέρω διατάξεως προκύπτει χωρίς ἀμφιβολία ὅτι μέ τή ρύθμιση αὐτή ὁ νομοθέτης ἀπέβλεψε στό νά μή γίνονται δεκτά ἀπό τίς Ἑλληνικές Ἀρχές τά ὑποβαλλόμενα ἀπό ἀλλοδαπούς, οἱ ὁποῖοι παραμένουν παράνομα στη χώρα, αἰτήματα πού συνδέονται μέ τή δημιουργία δικαιωμάτων. Ἀπό τήν τέλεση θρησκευτικοῦ γάμου ἀπορρέει δικαίωμα νομιμοποίησης παραμονῆς στή χώρα μας, ἀλλοδαποῦ μή κεκτημένου νομίμου ἀδείας παραμονῆς". Ἑπομένως ἀπαγορεύεται ἡ τέλεσις θρησκευτικοῦ γάμου ἀλλοδαποῦ μετά ἡμεδαπῶν, μή κεκτημένου ἀδείας παραμονῆς ἤ μή δυναμένου νά ἀποδείξει διά δημοσίου ἐγγράφου ὅτι παραμένει νομίμως ἐν Ἑλλάδι, καί ἡ καταχώρησις τούτου εἰς τά ληξιαρχεῖα τῶν Δήμων καί κοινοτήτων.

Ἡ καταχώρησις συμβάντων καί φυσικῶν γεγονότων, ὅπως τῶν γεννήσεων, τῶν θανάτων, τῶν βαπίσεων ἀλλοδαπῶν, ἐκ τῶν οποίων δέν ἀπορρέει δικαίωμα νομιμοποιήσεως παραμονῆς ἐν τῇ ἡμεδαπῇ, πρέπει νά γίνεται κατά νόμον.

Κατ' ἀκολουθίαν τῶν ἀνωτέρω, ἡ τέλεσις τοῦ μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος ἐνηλίκου ἀλλοδαποῦ, δέν ἐμπίπτει στίς ἀπαγορευτικές διατάξεις τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ Ν. 1975/1991. Σημειοῦμεν ἐνταῦθα ὅτι διά τήν τέλεσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος ἀνηλίκων τέκνων ἀλλοδαπῶν, ἀπαιτεῖται γραπτή δήλωσις τῶν ἀσκούντων τήν γονική μέριμναν, δηλ. ἀμφοτέρων τῶν γονέων ὅτι "ἀποδέχονται τά τέκνα των ἤ τό τέκνο τους νά βαπτισθῇ καί νά ἀνατραφῇ κατά τό Ἀνατολικόν Ὀρθόδοξον δόγμα" πρός αποφυγήν ποινικῶν καί ἀστικῶν εὐθυνῶν τῶν τελούντων τό μυστήριον ἐφημερίων.

Προηγούμενη σελίδα