ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΩΝ


Ανακοινωθέντα της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Το μέγεθος της φιλανθρωπικής διακονίας και δράσης της Εκκλησίας της Ελλάδος σε αριθμούς
(26/8/2005).

62.114.588,58 Εὐρώ, δηλαδή περίπου 22 δισεκατομμύρια δραχμές δαπανᾶ κάθε χρόνο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέσω τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί 67 Ἱερῶν Μητροπόλεων, στά πλαίσια τοῦ ἔργου τῆς φιλανθρωπικῆς διακονίας καί δράσης Της, καί τῆς καθημερινῆς προσπαθείας Της, προκειμένου νά συνδράμει, ἐνισχύσει καί ὑποστηρίξει ὅσους ἀνθρώπους ἔχουν ἀνάγκη. Ἔχουσα σάν πρότυπό Της τόν ἴδιο τόν φιλάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος «ἔδωκε τοῖς πένησι», λειτουργεῖ μέ τά χρήματα αὐτά καί συντηρεῖ :
Α. 10 Βρεφονηπιακούς καί 10 Παιδικούς Σταθμούς γιά νά μποροῦν νά ἐργασθοῦν οἱ μητέρες τῶν Παιδιῶν.
18 Στέγες Γερόντων στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί
66 Γηροκομεῖα στίς Ἱερές Μητροπόλεις.
1 Ἵδρυμα Χρονίως Πασχόντων Παίδων καί
11 Ἱδρύματα Χρονίως Πασχόντων ἐνηλίκων.
7 Ἱδρύματα γιά ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες.
2 Νοσοκομεῖα.
5 Ἰατρεῖα.
1 Σταθμό Α΄ Βοηθειῶν.
1 Κέντρο Φυσιοθεραπείας - Ἠλεκτροθεραπείας καί Ὑδροθεραπείας.
Κέντρο Ἰατρικῆς, Κοινωνικῆς καί Ψυχιατρικῆς ὑποστήριξης γιά ἄτομα μέ νεοπλασματικά νοσήματα.
Ἐπιπλέον 7 Ἱδρύματα Ψυχικῆς Ὑγείας.
5 Ξενῶνες γιά ἀστέγους.
1 Ξενώνα «Στέγη Μητέρας» ΚΕ.Σ.Ο. τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
1 Ξενώνα φιλοξενίας συνοδῶν ἀπόρων ἀσθενῶν σέ ἐπαρχιακό Νοσοκομεῖο.
52 Οἰκοτροφεῖα - Ὀρφανοτροφεῖα, Ἱδρύματα Παιδικῆς Προστασίας.
68 Κέντρα Ἀγάπης (Συσσίτια) Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὅπου προσφέρονται 1.663.316 μερίδες φαγητοῦ τό χρόνο, ἤτοι περίπου 6.000 μερίδες τήν ἡμέρα, καθώς καί
109 Συσσίτια Ἱερῶν Ναῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.
1 Ἵδρυμα ἀπόρων Τυφλῶν Γυναικῶν.
Β. 1 Πρόγραμμα διανομῆς φαγητοῦ σέ ἀστέγους μέ τήν ἐπωνυμία «Κιβωτός ἀγάπης»,
1 χῶρο γιά προσφορά δωρεάν ρουχισμοῦ «Ταβιθά» καί
1 Ἵδρυμα Ψυχοκοινωνικῆς ἀγωγῆς καί στήριξης «ΔΙΑΚΟΝΙΑ», πού λειτουργοῦν στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν.

Γ. Ἐπίσης γιά τήν λειτουργία τραπεζῶν αἵματος στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, σέ κάθε Ἱερό Ναό της, δηλαδή 145 Τραπεζῶν αἵματος καί 30 στίς Ἱερές Μητροπόλεις.
Δ. Ἐπιπλέον γιά τήν λειτουργία 26 διαφόρων Ἱδρυμάτων σέ Ἱερές Μητροπόλεις : Ἱεραποστολικά, Φιλανθρωπικά, Συμπαραστάσεως κρατουμένων, πνευματικῆς καί κοινωνικῆς συμπαραστάσεως, ἀποκαταστάσεως ἀπόρων καί ἀγάμων Μητέρων.
Ε. Ἐξαιρετικές στίς ἐγκαταστάσεις καί ὑποδειγματικές στήν λειτουργία εἶναι καί οἱ 52 Κατασκηνώσεις πού λειτουργοῦν στίς κατά τόπους Ἱερές Μητροπόλεις καί οἱ ὁποῖες κατά τούς θερινούς μῆνες δέχονται μεγάλο ἀριθμό παιδιῶν γιά ὁμαδική ζωή, μάθηση, παιχνίδι καί πνευματική κατάρτιση. Ἀξιοσημείωτη εἶναι καί ἡ φιλοξενία παιδιῶν ὁμογενῶν οἰκογενειῶν τοῦ Ἐξωτερικοῦ, κατόπιν τοῦ σχετικοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν μας, γιά τήν γνωριμία τῆς Πατρίδας καί τήν ἐκμάνθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.
Μέ τήν προσφορά αὐτή πού προέρχεται ἀπό τίς μικρές ἤ μεγάλες προσφορές τῶν Χριστιανῶν, ἡ Ἐκκλησία δίδει καθημερινά τήν μαρτυρία ὅτι προχωρεῖ σταθερά καί ἀταλάντευτα στήν πορεία πού ἔχει χαράξει ὁ ἴδιος ὁ ἐλεήμων Ἱδρυτής Της, ὥστε νά ἀναπαύεται ὁ πιστός λαός, ὁ ὁποῖος τήν ἐμπιστεύεται καί σ’ Αὐτήν προσφεύγει στίς δύσκολες ὧρες τῶν δοκιμασιῶν του.