ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΩΝ


Ανακοινωθέντα της Ιεράς Συνόδου

Α? Συνελε?σεις ?ερ?ν Συν?δων, ?π? τ?ς ?ποστολικ?ς ?δη ?ποχ?ς, ε?ναι ?ερ?ν κα? σεβ?σμιον κα? θελκτικ?ν σ?στημα διοικ?σεως τ?ς ?ν? τ? π?ρατα τ?ς γ?ς ?κκλησ?ας, τ? ?πο?ον ?σχυσεν ?π? δ?ο χιλιετ?ας μ?χρι σ?μερον κα? θ? ?σχ?? μ?χρι συντελε?ας το? κ?σμου ?ν τ? ?γιωτ?τ? ?κκλησ??. Ε?ναι δ? πολλα? α? ?ναφορα? ε?ς το?ς ?ερο?ς Καν?νας περ? τ?ν ?ερ?ν Συν?δων ε?τε α?ται ε?ναι Ο?κουμενικα?, ? Τοπικα? ? ?παρχιακα?, ? ?νια?σιοι, ? ?πισκ?πων δ?ς το? ?τους.

Μακαρι?τατε Πρ?εδρε,
Σεβασμι?τατοι Συνοδικο? Σ?νεδροι

?παντες ?με?ς, ο? συγκροτο?ντες τ?ν ?ερ?ν Σ?νοδον τ?ς ?εραρχ?ας ?πικαλεσθ?ντες τ?ν χ?ριν κα? τ?ν φωτισμ?ν το? Παναγ?ου Πνε?ματος ?π? τ? ?ργον ?μ?ν, ?μφορο?μεθα ε?ς τ? β?θος τ?ς ψυχ?ς κα? τ?ς συνειδ?σεως ?μ?ν, ?π? ?π?ραντον ?γ?πην πρ?ς τ?ν ?κκλησ?αν, τ?ν ?πο?αν ? Κ?ριος ?μ?ν "?κτ?σατο τ? τιμ?? α?ματι α?το?", κα? στρ?φομεν τ?ν μν?μην κα? τ?ν σκ?ψιν ?μ?ν ε?ς τ?ς πρ?ς ?μ?ν συγκληθε?σας ?ερ?ς κα? σεπτ?ς Συν?δους τ?ν πρ? ?μ?ν ?πισκ?πων, ?π? τ?ς ?ν ?ερουσαλ?μ ?ποστολικ?ς, (52 ? 48), ? ?πο?α ?ναγρ?φεται ε?ς τ?ς Πρ?ξεις τ?ν ?ποστ?λων (15, 6 -29), κα? κατ? τ?ν ?πο?αν ?πεφασ?σθη κα? ?γρ?φη ? ?ερ? φρ?σις "?δοξε τ? ?γ?? Πνε?ματι κα? ?μ?ν". Κα? ?ν συνεχε??, παρακολουθ?μεν τ?ν ?στορ?αν τ?ν ?ερ?ν Συν?δων τ?ς ?ρθοδ?ξου ?κκλησ?ας ε?ς τ?ς ποικ?λας συνθ?σεις κα? μορφ?ς α?τ?ν. ?κ δ? τ?ς μελ?της τ?ς ?στορ?ας τ?ν ?ερ?ν Συν?δων διδασκ?μεθα κα? καθοδηγο?μεθα. Καθ' ?σον ? γν?σις τ?ς ?στορ?ας δημιουργε? ?ν ε?ρ?τατον πλα?σιον ?ναδρομ?ς ε?ς τ? παρελθ?ν, τοποθετ?σεως ε?ς τ? παρ?ν, ?ν σχ?σει πρ?ς τ? πρακτ?α κα? τ? φευκτ?α, κα? προσατεν?σεως ε?ς τ? μ?λλον, μ? ?σφαλ?στατον ?δηγ?ν τ? παρελθ?ν. ?κ δ? τ?ν ?ρχα?ων ?μ?ν προγ?νων, σ?ν το?ς ?λλοις σοφο?ς λ?γοις κα? ?ποφθ?γμασι, ?κληρονομ?σαμεν κα? τ? ε?ς τ?ν γν?σιν τ?ς ?στορ?ας κα? ?ν γ?νει τ?ς ?πιστ?μης ?ναφερ?μενον ?π?φθεγμα το? τραγικο? ποιητο? Ε?ριπ?δου "?λβιος ?στις τ?ς ?στορ?ας ?σχε μ?θησιν".

Προσατεν?ζομεν πρ?ς τ?ς ?ψηλοτ?τας Πατερικ?ς κορυφ?ς, δι?τι ?λ?ει κα? ο?κτιρμο?ς το? μεγ?λου Θεο? κα? Σωτ?ρος ?μ?ν ?ησο? Χριστο?, κατεστ?θημεν ?π?σκοποι τ?ς ?κκλησ?ας α?το?. Κα? ε?ς τ? β?θη τ?ς ψυχ?ς κα? τ?ν πνευματικ?ν ?των ?μ?ν ?νηχο?ν ο? λ?γοι το? ?γ?ου ?γνατ?ου ?ντιοχε?ας το? ?ερομ?ρτυρος κα? ?ποστολικο? Πατρ?ς ( +107 ), καθορ?ζοντος τ? ?σ?γκριτον κα? ?προσμ?τρητον ?ψος το? ?πισκοπικο? λειτουργ?ματος κα? ?ξι?ματος, κα? διδ?σκοντος περ? α?το?, ε?ς τ?ν Πρ?ς Σμυρνα?ους ?πιστολ?ν του, τα?τα, τ? ?πιγραμματικ?: "Π?ντες τ? ?πισκ?π? ?κολουθε?τε, ?ς ? Χριστ?ς ?ησο?ς τ? Πατρ? ... Μηδε?ς χωρ?ς ?πισκ?που τι πρασσ?τω τ?ν ?νηκ?ντων ε?ς τ?ν ?κκλησ?αν ... ?που ?ν φαν? ? ?π?σκοπος, ?κε? τ? πλ?θος ?στω, ?σπερ ?που ? Χριστ?ς ... Τ?μα ?π?σκοπον, ?ς ?ρχιερ?α, Θεο? ε?κ?να φορο?ντα ... ? τιμ?ν ?π?σκοπον ?π? Θεο? τιμηθ?σεται ... ?ερωσ?νη γ?ρ ?στι, τ? π?ντων ?γαθ?ν ?ν ?νθρ?ποις ?ναβεβηκ?ς" (?γνατ?ου Πρ?ς Σμυρνα?ους 8 κα? 9). Ε?ς δ? τ?ν Πρ?ς Τραλλιανο?ς ?πιστολ?ν του προσθ?τει: "? ?π?σκοπος, το? Πατρ?ς τ?ν ?λων τ?πος ?π?ρχει" (?γνατ?ου Πρ?ς Τραλλιανο?ς).

? Μ?γας Βασ?λειος χαρακτηριστικ?ς κηρ?ττει ?π? το? προκειμ?νου δι' ?λους το?ς Χριστιανο?ς κα? μ?λιστα δι' ?μ?ς το?ς ?πισκ?πους, κατ? τ?ν ?ντολ?ν το? Κυρ?ου, ?τι "Μον?τροπος - δηλαδ? μι?ς κατευθ?νσε?ς - ?στιν ? το? Χριστιανο? β?ος, ?να σκοπ?ν ?χων, τ?ν δ?ξαν το? Θεο?" ("?ροι κατ? πλ?τος" Β'- ?ρ?τησις Κ').

Το? Σεβ. Μητροπολ?του Μεσσην?ας
κ. Χρυσοστ?μου

(Συνεδρ?α ?εραρχ?ας ?κτ?βριος 1998)


  Τελευταία Άρθρα
Αρχιεπίσκοπος για γενοκτονία Ποντίων: Καθήκον μας να θυμόμαστε και να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους (20/5/2019)
Στα Οινόφυτα η εκστρατεία του «Καρέλλειου» της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» για την άνοια, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου (17/5/2019)
Στις 10 Ιουνίου η Δράση: «Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Προσκυνηματικού Τουρισμού» (16/5/2019)
Επίσκεψη Δημάρχου Αθηναίων στον Αρχιεπίσκοπο (16/5/2019)
Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στον Παιδικό Σταθμό της Μ.Κ.Ο. «Αποστολή» στο Δήλεσι (16/5/2019)
Φοιτητές της Θεολογικής Σχολής στην Ι. Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος (15/5/2019)
Ο Αρχιεπίσκοπος για την τρομοκρατική επίθεση σε κατηχητικό του Ορθοδόξου Πατριαρχείου Αντιοχείας (14/5/2019)
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με υφ. Προστασίας του Πολίτη (14/5/2019)
Δήλωση του Αρχιεπισκόπου για τον μακαριστό Γέροντα Αιμιλιανό Προηγούμενο της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους (10/5/2019)
Αρχιεπίσκοπος: Να πορευόμαστε με πνεύμα συνεργασίας για ό,τι χρειάζεται η κοινωνία (8/5/2019)
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με τον Πρεσβευτή των Η.Π.Α.για ζητήματα θρησκευτικών ελευθεριών (6/5/2019)
200 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗN ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2019 (6/5/2019)
Ο Αρχιεπίσκοπος στα εγκαίνια Πολυχώρου Ανακύκλωσης Ιωαννίνων - Σε εξέλιξη προσπάθεια Ρεκόρ Γκίνες (1/5/2019)
Ο εσπερινός της αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών (28/4/2019)
Η Ακολουθία της Αναστάσεως στον ιερό Μητροπολιτικό ναό Αθηνών (27/4/2019)
Αρχιεπίσκοπος: Ανάγκη για ενότητα και συνεργασία (26/4/2019)
Πασχάλιο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου (26/4/2019)