ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ


ΕΙΔΗΣΕΙΣ


«Άσκηση Μυστική» το νέο βιβλίο του π. Σταμάτη Σκλήρη


«Αγαπητοί ακροατές»

με αυτήν την ιδιότυπη προσφώνηση ο π. Σταμάτης Σκλήρης απευθύνεται εκ νέου στο αναγνωστικό κοινό μέσα από την «Άσκηση Μυστική». Κι αυτό γιατί τα κείµενα του βιβλίου συνιστούν αποµαγνητοφωνηµένες ραδιοφωνικές εκποµπές που πραγματοποίησε ο π. Σταμάτης, την περίοδο 1997 - 2007. Γνωστός εικονογράφος, ο συγγραφέας σημειώνει στο προλογικό σημείωμα της έκδοσης για τις εκπομπές: «ἔλαβαν χώρα σὲ µιὰ ἐποχὴ ποὺ ἀνέβαινα στὴ σκαλωσιὰ καὶ ἁγιογραφοῦσα τὸν προφήτη Ἠλία στὴν κορυφὴ τοῦ ὁµώνυµου λόφου. Σὲ κάποια στιγµὴ ἄφηνα τὰ πινέλα καὶ κατέβαινα... τρέχοντας νὰ πάω γιὰ τὴν ἠχογράφηση καὶ µετὰ ξαναγυρνοῦσα στὴ σιωπὴ τῆς ἐκκλησίας τοῦ µεσηµεριοῦ πού, ὅπως ἦταν κλειστή, προσφερόταν γιὰ ἀπόλυτη συγκέντρωση καὶ δηµιουργία». Το βιβλίο διατηρεί στη μεταγραφή το προφορικό ύφος των εκπομπών, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Το ζητούµενο της εκποµπής – και επακόλουθο στοιχείο της έκδοσης - ήταν «να µπει η ορθόδοξη πατερική ασκητική στην καθηµερινή ζωή και φιλοσοφία ζωής των ανθρώπων».

Για την πρόθεση της «άσκησης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο π. Σταμάτης Σκλήρης: «Πιστεύουµε στὴ βαθιὰ σοφία τῆς ὀρθοδόξου ἀσκήσεως καὶ στὸν ρεαλισµὸ τῆς καθηµερινῆς ἀσκητικῆς πράξης, ἡ ὁποία τείνει νὰ πραγµατώσει τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο στὶς ἄτυπες στιγµὲς τοῦ βίου. Βέβαια, µόνο ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ µπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἄσκηση δὲν µπορεῖ νὰ τὸν σώσει ὀντολογικά. Ὅµως ἡ ἄσκηση εἶναι ἡ κατάθεση τῆς ἀνθρώπινης βούλησης ποὺ θέλει νὰ ἀκολουθήσει τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ, ἔστω καὶ ἂν ἀντιµετωπίζει ἕναν ἄλλο νόµο ποὺ ἀντιστρατεύεται τὸ θεῖο θέληµα µέσα στὴν καρδιὰ καὶ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως µᾶς µαθαίνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος».

Το καίριο ερώτημα στο οποίο επιχειρεί να δώσει απάντηση ο συγγραφέας είναι τούτο: «Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος (καὶ ὄχι µόνο ὁ ἀσκητὴς µοναχός) νὰ ζήσει ὡς µέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ χωρὶς καµµία ἀσκητικὴ προσπάθεια; ∆υστυχῶς, στὶς µέρες µας ἡ ἄσκηση, ὅπως καὶ ἄλλα πράγµατα τῆς ζωῆς κατὰ Χριστόν, ἔχει τυποποιηθεῖ, καὶ µοιάζει σὰν φαρισαϊκὴ ὑποκρισία µερικὲς φορές. Ἐπίσης, γιὰ µερικοὺς θυµίζει µόνο συναξάρια καὶ µοναστήρια. Τὰ κείµενα ποὺ ἀκολουθοῦν µιλοῦν ὄχι γιὰ µιὰ µεγαλόστοµφη δῆθεν ἀσκητικότητα. Ἡ λέξη «µυστικὴ ἄσκηση» ἐννοεῖ τὴν κρυµµένη ἀπὸ σεµνότητα ταπεινὴ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἔχει ἀπογοητευθεῖ ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα σχέδια καὶ καταφεύγει στὴ θεία ἀρωγή».

Ο π. Σταμάτης Σκλήρης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1946. Σπούδασε Ιατρική και Θεολογία στην Αθήνα. Στη ζωγραφική του αξιοποιεί στοιχεία από την παιδική ζωγραφική, τη βυζαντινή ζωγραφική της εποχής των Παλαιολόγων (ΙΔ’ αι.), ενώ έχει επηρεασθεί από την ζωγραφική του Θεοτοκόπουλου, των Εμπρεσιονιστών, του Βαν Γκογκ, του Τσαρούχη και του Φασιανού. Η έκδοση κοσμείται με έγχρωμα και μονόχρωμα ζωγραφικά έργα του συγγραφέα.