ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ


ΔΣ282/2016


ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 παρουσιάζει, από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 ένα μεγάλο αφιέρωμα στη δημιουργία - κτίση του Θεού και ειδικότερα στο φυσικό περιβάλλον.

«Συ γαρ βουλήσει εξ ουκ όντων εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, τω σω κράτει συνέχεις την κτίσιν, και τη ση προνοία διοικείς τον κόσμον. Συ εκ τεσσάρων στοιχείων την κτίσιν συναρμόσας, τέτταρσι καιροίς τον κύκλον του ενιαυτού εστεφάνωσας. Σε τρέμουσιν αι νοεραί πάσαι Δυνάμεις• σε υμνεί ήλιος• σε δοξάζει σελήνη• σοι εντυγχάνει τα άστρα• σοι υπακούει το φως• σε φρίττουσιν άβυσσοι• σοι δουλεύουσιν αι πηγαί. Συ εξέτεινας τον ουρανόν ωσεί δέρριν• συ εστερέωσας την γην επί των υδάτων• συ περιετείχισας την θά¬λασσαν ψάμμω• συ προς αναπνοάς τον αέρα εξέχεας».
( Από την ακολουθία του Βαπτίσματος)
Νεοελληνική απόδοση: «Με τη δική σου βούληση από τη μη ύπαρξη έφερες στην ύπαρξη τα σύμπαντα, με τη δική σου δύναμη συγκρατείς την κτίση και με τη δική σου πρόνοια διοικείς τον κόσμο. Εσύ από τέσσερα στοιχεία συναποτέλεσες την κτίση, εσύ με τέσσερεις καιρούς τον ετήσιο κύκλο εστεφάνωσες. Εσένα τρέμουν όλες οι νοερές Δυνάμεις, εσένα υμνεί ο ήλιος, εσένα δοξάζει η σελήνη, εσένα υπηρετούν τα άστρα, εσένα υπακούει το φως, εσένα φρίττουν οι άβυσσοι, εσένα υπηρετούν οι πηγές. Εσύ έχεις απλώσει τους ουρανούς σαν παραπέτασμα, εσύ στερέωσες τη γη πάνω στα ύδατα, εσύ περιτείχησες την θάλασσα με άμμο, εσύ εξέχεες τον αέρα ώστε να αναπνέουν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί».

« Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τί καλὴ ἡ τάξις; Ἀρχὴν πρῶτον ἐπέθηκεν, ἵνα μὴ ἄναρχον αὐτὸν οἰηθῶσί τινές. Εἶτα ἐπήγαγε τό, Ἐποίησεν, ἵνα δειχθῇ, ὅτι ἐλάχιστον μέρος τῆς τοῦ δημιουργοῦ δυνάμεώς ἐστι τὸ ποιηθέν. Ὡς γὰρ ὁ κεραμεὺς ἀπὸ τῆς αὐτῆς τέχνης μυρία διαπλάσας σκεύη, οὔτε τὴν τέχνην οὔτε δύναμιν ἐξανάλωσεν· οὕτω καὶ ὁ τοῦ παντὸς τούτου δημιουργὸς, οὐχ ἑνὶ κόσμῳ σύμμετρον τὴν ποιητικὴν ἔχων δύναμιν, ἀλλ᾿ εἰς τὸ ἀπειροπλάσιον ὑπερβαίνουσαν, τῇ ῥοπῇ τοῦ θελήματος μόνῃ εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε τὰ μεγέθη τῶν ὁρωμένων. Εἰ οὖν καὶ ἀρχὴν ἔχει ὁ κόσμος, καὶ πεποίηται, ζήτει, τίς ὁ τὴν ἀρχὴν αὐτῷ δούς, καὶ τίς ὁ ποιητής; Μᾶλλον δέ, ἵνα μὴ ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς ἐκζητῶν παρατραπῇς που τῆς ἀληθείας, προέφθασε τῇ διδασκαλίᾳ, οἱονεὶ σφραγῖδα καὶ φυλακτήριον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐμβαλὼν τὸ πολυτίμητον ὄνομα τοῦ Θεοῦ, εἰπών, Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός.».
(Απόσπασμα από την Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου)
Νεοελληνική απόδοση: «"Εν αρχή εποίησεν ο Θεός". Και πόσο καλά - σωστά διατυπωμένη είναι αυτή η φράση ; Έθεσε πρώτα την αρχή, ώστε να μην νομίσουν κάποιοι ότι είναι χωρίς αρχή ο κόσμος. Έπειτα προσέθεσε το «Εποίησεν» για να καταδειχθεί ότι το δημιούργημα είναι ένα ελάχιστο μέρος της δυνάμεως του δημιουργού. Όπως ακριβώς ο κεραμεύς - πηλοποιός πλάθει χιλιάδες σκεύη χάρη στην τέχνη του, κι αυτή, όπως και η δύναμη του, δεν εξαντλείται, έτσι και ο δημιουργός των όλων δεν έχει δημιουργική ενέργεια ικανή μόνον για την κατασκευή ενός κόσμου, αλλά τόση που υπερβαίνει άπειρα την πρώτη και τέτοια που και μόνον με την θέλησή του να φέρνει στην ύπαρξη όλα όσα βλέπουμε. Έτσι, λοιπόν, αν ο κόσμος έχει μία αρχή και έχει δημιουργηθεί, τότε ερεύνησε ποιός του έθεσε αυτήν την αρχή και ποιός είναι ο δημιουργός. Και για να μην εκτραπείς, αναζητώντας μέσω ανθρωπίνων σκέψεων, από τον δρόμο της αλήθειας, μας πρόλαβε με τη διδασκαλία, θέτοντας, εν είδει φυλακτηρίου και σφραγίδος στις ψυχές μας, το ανεκτίμητο όνομα του Θεού, λέγοντας "Εν αρχή εποίησεν ο Θεός".».

«Κλασσική είναι η διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας, όπως διατυπώθηκε από τον Μ. Αθανάσιο, ότι «ο Πατήρ δι' Υιού εν Πνεύματι Αγίω ποιεί τα πάντα». Η δημιουργία της κτίσεως είναι κοινή ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Η κτίση δεν είναι αυθύπαρκτη ούτε προϊόν της τύχης, αλλά δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Στην κτίση υπάγονται οι άγγελοι, οι δαίμονες, ο υλικός κόσμος και ο άνθρωπος. Όλα αυτά, με διαφορετικούς τρόπους, δημιουργήθηκαν από τον Θεό, ο Θεός τα έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, από το μη είναι στο είναι».
("Εμπειρική Δογματική τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις τού π. Ι. Ρωμανίδη" Τόμος Β΄. Ιεροθέου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου).

«΄΄Δημιουργία΄΄ είναι ένας όρος, τον οποίο η χριστιανική θεολογία από την αρχή βρήκε κατάλληλο, για να αναφερθεί στην αρχή αυτού τού κόσμου. Πρόκειται για έναν όρο, που δείχνει ότι ο κόσμος, όπως τον ξέρουμε, είναι έργο κάποιου - είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης προσωπικής αίτιας. Ο συνήθης ελληνικός όρος για τη δήλωση της αρχής του κόσμου είναι δημιουργία, αν και οι χριστιανοί συγγραφείς των πρώτων αιώνων προτιμούν να χρησιμοποιούν τον όρο κτίση - μια λέξη που φέρνει στο νου μας εικόνες κατασκευής και ανεγέρσεως οικοδομής».
(΄΄Η κτίση ως Ευχαριστία΄΄ Ιωάννου Ζηζιούλα, Μητροπολίτου Περγάμου)

Σ’ αυτή την κτίση κλήθηκε ο άνθρωπος να «αναφέρει» την ύπαρξή του και όλη την κτίση στο Θεό. Στην υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου. Στην κτίση λοιπόν, αφιερώνονται όλες οι εκπομπές του Ραδιοφώνου της Εκκλησίας για το μήνα Σεπτέμβριο και κατά τις ώρες 09:30 – 19:00, με σκοπό να εμβαθύνουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το περιβάλλον γιατί από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, αντιμετωπίζουμε και συμπεριφερόμαστε στην κτίση φανερώνεται η ποιότητα της σχέσεως μας με το Θεό και το συνάνθρωπο μας. Πάντως η εντολή του Θεού είναι σαφής. Κληθήκαμε να φροντίζουμε την κτίση σύμφωνα με το πρόσταγμα του Θεού: «Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν». (Γέν. 2,15). Επομένως ο άνθρωπος έχει μια ευθύνη απέναντι στην κτίση. Δεν μπορεί να την καταστρέφει ή να την αφήνει να καταστραφεί. Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία από την αρχή σεβάστηκε το περιβάλλον, η δε χρήση βασικών ειδών διατροφής άρτου και οίνου για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, διαμόρφωσαν ένα μοναδικό ήθος που φαίνεται να είναι η μόνη διέξοδος στην αλόγιστη χρήση του περιβάλλοντος, το οικολογικό πρόβλημα της εποχής.

Πανεπιστημιακοί, θεολόγοι, φυσικοί, αστροφυσικοί, βιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, ειδικοί συγγραφείς κι ερευνητές διευκρινίζουν τη σχέση του κόσμου με το Θεό, τονίζουν την εκ μηδενός δημιουργία της κτίσεως – καθ’ ότι η κτίση δεν είναι αυθύπαρκτη και αναφέρονται στην πρόνοια του Θεού για τη λειτουργία της κτίσεως, την αναταραχή που προκάλεσε η αμαρτία καθώς και στη δυναμική πορεία της κτίσεως προς ένα αίσιο τέλος όπου ο ουρανός και η γη θα γίνουν «καινοί».

Την πρώτη εβδομάδα του αφιερώματος οι εκπομπές αναφέρονται στη δημιουργία του κόσμου με βάση την «Εξαήμερο» του Μεγάλου Βασιλείου (Ομιλίες στις έξη ημέρες της δημιουργίας). Τις επόμενες εβδομάδες γίνεται ειδική προσέγγιση στον ουρανό, τη γη και τον αέρα από θεολογικής και επιστημονικής απόψεως. Εξετάζεται επίσης, το πως η τέχνη αντιλαμβάνεται, απεικονίζει και αναπαριστά το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα τη γη, τον ουρανό και τον αέρα.


Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2016
Πληροφορίες: π. Ιωακείμ Ιωακειμίδης 2107298222Αθηνάς 30, 10551 Αθήνα, Τηλ. 2107298222, Τηλεομοιότυπον: 210 7222290
Ιστοσελίδα: www.ecclesia.gr , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 895@ecclesia.gr