ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ


ΔΣ116/2017


ΔΣ116/2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός…».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΡΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Μια νέα ημέρα ανέτειλε. Μια διακαινής ημέρα, μιάς άλλης βιοτής απαρχή, της όγδοης. Από την Τρίτη της Διακαινησίμου 18 έως την Παρασκευή της Διακαινησίμου 21 Απριλίου 2017, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσεγγίζει αυτή την νέα πραγματικότητα μέσα από τα τέσσερα πρώτα ευαγγελικά αναγνώσματα του πεντηκοσταρίου.

Οι εκπομπές του αφιερώματος εξετάζουν θέματα όπως: την σχέση του Υιού και Λόγου με τον Θεό Πατέρα («Εν αρχή ην ο Λόγος»), την σχέση του Λόγου με την κτίση («Πάντα δι' αυτού εγένετο»), το περιεχόμενο της μαρτυρίας του πιστού και της εκκλησιαστικής κοινότητας («Ίνα μαρτυρήσει περί του φωτός»), τη δυνατότητα γνώσης Του («Θεόν ουδείς εώρακεν πώποτε»), το περιεχόμενο της ειρήνης, όπως ο Χριστός την μαρτύρησε («Ειρήνη υμίν»), την ανάθεση στους Αποστόλους της συγχωρήσεως ( «Αν τινών αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς»), το περιεχόμενο της πίστης και της απιστίας («Μη γίνου άπιστος αλλά πιστός»), το περιεχόμενο του όρου: σημεία («Πολλά και άλλα σημεία εποίησεν Ιησούς»), την σχέση της πίστης με την γνώση («Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες»).

Παρουσιάζεται, ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών («Ελθών Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας»), η παρουσία των γυναικών στο Θείο Πάθος («Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλαί»), η ιστορία του Παναγίου Τάφου («Και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείω»), η πόλη της Ναζαρέτ, εξού και Ναζαρηνός («Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν;»), η αναγγελία υπό του αγγέλου της Αναστάσεως του Κυρίου («Ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε»), η γεωγραφική περιοχή της μικρής και ευρύτερης Γαλιλαίας από ιστορικής απόψεως («Προάξω υμάς εις την Γαλιλαίαν»).

Στο αφιέρωμα αναδεικνύονται επίσης, η πόλη της Ιερουσαλήμ, επίκεντρο του ιουδαϊσμού αλλά και της ζωής του Κυρίου («Ανέβη Ιησούς εις Ιεροσόλυμα»), ο ρόλος του νερού και η προτύπωση του βαπτίσματος («Κολυμβήθρα η επιλεγομένη Βηθεσδά»), η δυσκολία των ανθρωπίνων σχέσεων («Άνθρωπον ουκ έχω»), η σημασία του ιουδαϊκού νόμου («Ήν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα») και τέλος η σχέση της αμαρτίας με την υγεία σωματική και ψυχική («Ίδε Υγιής γέγονας, μηκέτι αμάρτανε»)

Και όλα αυτά στο φόντο της Αναστάσεως, δηλαδή της νίκης του θανάτου.
Χριστός Ανέστη.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2017
Πληροφορίες: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, π. Ιωακείμ Ιωακειμίδης, τηλ. 2107298222