Home   ECCLESIA

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΚεντρική σελίδα Μητροπόλεως

Σελίδα Ομιλιών

Μαντινείας και Κυνουρίας

Επίσκεψη της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου στην Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας,
Σεπτέμβριος 2009

Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΔΗΜΟΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
(21 Σεπτεμβρίου 2009)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μαντινείας καί Κυνουρίας κύριε Ἀλέξανδρε καί λοιποί Ἱερώτατοι ἀδελφοί,

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὑπάρχουσιν ἀνά τήν οἰκουμένην γῆν πόλεις τῶν ὁποίων ἡ ἵδρυσις ἀνάγεται εἰς δυσεξαριθμήτους αἰῶνας πρό ἡμῶν. Ὑπάρχουσι καί πόλεις κατοικηθεῖσαι μόλις πρό πέντε ἤ καί τεσσάρων αἰώνων. Ὅμως πολλαί ἐκ τῶν πρώτων οὐδέν ἴχνος ἀφῆκαν πολιτισμοῦ καί μόνον ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη φέρει εἰς φῶς σπαράγματά τινα καί ὄστρακα εὐτελοῦς ἀξίας μαρτυροῦντα ὕπαρξιν ζωῆς καί οὐδέν ἕτερον. Ἐξ ἀντιθέτου, πολλαί τῶν νεωτέρων πόλεων μή ἔχουσαι ἱστορικάς περγαμηνάς ἀλλά σφριγῶσαι, διεδραμάτισαν ρόλον πρωταγωνιστικόν εἰς τά πράγματα τῶν κύκλῳ αὐτῶν περιοχῶν ἀλλά καί εἰς τό ἔθνος εἰς τό ὁποῖον ἀνήκουν. Τοιοῦτον παράδειγμα, ἐπιβεβαιοῦν τά ὅσα ἐν τοῖς πρόσθεν εἴπομεν, τυγχάνει καί ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἀρκαδίας ἀλλά καί τῆς Πελοποννήσου ὅλης.

Πόλις σχετικῶς νέα προερχομένη ἐξ ἀσήμου πολίσματος φέροντος ὄνομα σλαυογενές εἶναι καί ἡ Τρίπολις. Πόλις νεαρά τῇ ἡλικίᾳ πλήν ἔνδοξος καί ἡρωϊκή, ἥτις ἔχει προσηλωθῆ εἰς τάς καρδίας τῶν Πανελλήνων ὡς ἡ πόλις ἄνευ τῆς ὁποίας ὁ ἄνεμος τῆς ἐλευθερίας δέν ἐπρόκειτο νά πνεύσῃ ποτέ.

Διό καί οἱ τῆς γύρωθεν περιοχῆς κάτοικοι ἐρωτώμενοι ποίας καταγωγῆς εἶναι ἀπαντοῦν: «Τριπολιτσιώτης». Ὁπότε Ἀρκάς ἴσον Τριπολιτσιώτης καί Τριπολιτσιώτης ἴσον Ἀρκάς.

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ πόλις σας ὁσημέραι μεγενθύνεται, τῆς ὑπαίθρου χώρας ἐγκαταλειπομένης καί ἐρημουμένης. Εἰς τοῦτο συντελεῖ ἡ θέσις αὐτῆς οὔσης ὁ ὀμφαλός τῆς Πελοποννήσου πάσης, διό καί εἰς παλαιοτέρους χρόνους ἐγένετο ἕδρα τοῦ Μόρα βαλισῆ, τοῦ διοικητοῦ δηλονότι τοῦ Μορέως. Ἀλλά καί ἐν τοῖς καθ᾿ ἡμᾶς χρόνοις εἶναι ἡ ἕδρα πολλῶν κρατικῶν, στρατιωτικῶν, δικαστικῶν, πανεπιστημιακῶν καί αὐτοδιοικητικῶν ἀρχῶν.

Πρόσθες ὅμως, ὅτι οὐχί μόνον ἡ θέσις αὐτῆς τήν ἀνήγαγεν εἰς τόσον περίοπτον θέσιν. Τήν θέσιν ταύτην κατέλαβε κυρίως λόγῳ τῶν τέκνων αὐτῆς. Αὐτό τοῦτο τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Δήμου Τριπόλεως τό ἀποκαλούμενον Ἀποστολοπούλειον, κτῖσμα ὄν καί κληροδότημα μετανάστου εἰς Η. Π. Α. διαδείκνυσι τό ἄλγος διά νόστον, δηλαδή τήν νοσταλγίαν πρός τήν πατρίδα, τόν τόπον τῆς γεννήσεως, τόν πόθον νά προσφέρῃ ὅ,τι ὁ κόπος καί ὁ μόχθος μιᾶς ζωῆς ἀπεκόμισε, πρός ὠφέλειαν τῶν συμπατριωτῶν αὐτοῦ.

Ἡ πτωχεία τοῦ ἐδάφους, οἱ συνεχεῖς πόλεμοι, αἱ φυσικαί καταστροφαί καί ἡ ἀστοργία ἰθυνόντων ὁδηγοῦν πολλούς εἰς τήν μυθικήν Ἀμερικήν εἰς τό πιστευόμενον Ἐλδοράδο. Ὅμως ἡ καρδία των, οἱ λογισμοί των, τά ὄνειρά των ἦσαν ἐδῶ, εἰς τήν πόλιν τῶν πατέρων των. «Οὐδέν γάρ γλύκιον πατρίδος», ὡς ἔλεγεν ἀπό τῆς ἐξορίας αὐτοῦ ὁ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος προκάτοχος, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Τά πλεῖστα ἤ καί πάντα τά εὐαγῆ ἱδρύματα τῆς πόλεώς σας φέρουν ὀνόματα χορηγῶν καί δή ἐξ Ἀμερικῆς. Ἐκκλησίαι, νοσοκομεῖα, πνευματικά κέντρα φέρουν ὡς πρῶτον ὄνομα τό τοῦ χορηγοῦ. Ἀποστολοπούλειον, Δεκάζειον, Τριανταφυλλάκειον, Μυστριώτειον ..., ὑπενθυμίζοντα εἰς ἡμᾶς μετά συγκινήσεως τά ἡμέτερα ἐν τῇ Βασιλευούσῃ ἰδρύματα. Ζωγράφειον, Ἰωακείμειον, Μαράσλειον, Ζάππειον, Σισμανόγλειον, Χρυσοβέργειον καί πολλά ἄλλα. Καταδεικνύει τοῦτο ὅτι ἑνός γένους ἐσμέν, τέκνα τῆς ἐσταυρωμένης Ρωμηοσύνης καί ἡμεῖς «στοῦ Βοσπόρου τ᾿ ἁγιονέρια» καί ὑμεῖς ἐνταῦθα καί οἱ ὅπου γῆς Ρωμηοί.

Ἀλλά καί εἰς τόν πνευματικόν βίον κατ᾿ οὐδέν ὑστερεῖ ἡ Τρίπολις. Ἐκκλησιαστικοί, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δικαστικοί ἄνδρες, λογοτέχναι καί ποιηταί ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός προῆλθον ἐξ αὐτῆς.

Διό καί χαίρομεν ἐπί τῇ ἀνακηρύξει τῆς ἡμετέρας Μετριότητος εἰς ἐπίτιμον δημότην τοῦ Δήμου Τριπόλεως. Εὐχαριστοῦμεν ἰδιαιτέρως τόν Ἐντιμότατον κύριον Δήμαρχον Ἀλέξανδρον Κοτσιάνην, τόν κ. Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί τά μέλη αὐτοῦ καί Πατριαρχικῶς ἐπευλογοῦμεν τά ἔργα αὐτῶν.

Ἡ τιμητική αὕτη διάκρισις ἀναφέρεται πέραν τοῦ ταπεινοῦ ἡμῶν προσώπου καί εἰς τήν μαρτυρικήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν καί κυρίως εἰς αὐτήν. Ἀναχωροῦντες ἐντεῦθεν θά μεταφέρωμεν πρός ἐκείνους τούς φρυκτωροῦντας τήν ἀγάπην, τόν σεβασμόν καί τήν κυρηναϊκήν συμπαράστασιν παντός τοῦ εὐλογημένου λαοῦ τῆς Τριπόλεως, ἀρχόντων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως καί τοῦ ἀγαπητοῦ κυρίου Δημάρχου προσωπικῶς.