Home   ECCLESIA

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΚεντρική σελίδα Μητροπόλεως

Ομιλίες Πατριάρχου

Ελασσώνος

Επίσκεψη της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
στην Ιερά Μητρόπολη Ελλασώνος,

Σεπτέμβριος 2009

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
(18 Σεπτεμβρίου 2009)

(Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κύριε Ἱερώνυμε)
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἐλασσῶνος κύριε Βασίλειε καὶ λοιποὶ Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι καὶ Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Ἐντιμότατε Δήμαρχε Λιβαδίου κ. Γεώργιε Γαλάνη,
Εὐσεβέστατα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας,

Μὲ πολλὴν συγκίνησιν καὶ χαρὰν εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐλογημένην κωμόπολίν σας, τὸ ἱστορικὸν καὶ ἡρωοτόκον Λιβάδι, τὴν ἕδραν τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Πέτρας, παλαιᾶς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου. Ὁ σεπτὸς οὗτος Ναὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἦτο ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Ἐπισκοπῆς καὶ αἰσθανόμεθα ἔντονον τὴν εὐλογημένην παρουσίαν ἐν μέσῳ ἡμῶν, συγχαιρόντων καὶ συναγαλλομένων, τῶν τετελειωμένων πνευμάτων ἐκλεκτῶν Ἐπισκόπων Πέτρας, ὡς ὁ Νεόφυτος, ὁ Ἰωνᾶς, ὁ Ἀθανάσιος, ὁ πολὺς Ἀγαθάγγελος, ὁ μετὰ ταῦτα Μητροπολίτης Στρωμνίτσης, ἐκλεκτὸς γόνος τοῦ Λιβαδίου, ὁ «προύμητις καὶ τῶν γραμμάτων πυθαγορικὸς μύστης» τελευταῖος Ἐπίσκοπος Πέτρας Θεόκλητος, ὁ ὁποῖος καὶ ἀντιμετώπισε μὲ ὑψηλὸν αἴσθημα εὐθύνης τὰ ποικίλα ξένα ρεύματα καὶ προπαγάνδας, καὶ εἴ τις ἕτερος.

Τὸ Λιβάδι ἐδοξάσθη διότι ἔδωσεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Γένος Ὀλυμπίους καὶ Ὀλυμπιώτας καὶ Ἀστερίους καὶ Σπαρμιώτας, ἄνδρας οἱ ὁποῖοι ἐτίμησαν τὰ μέγιστα τὸ ὄνομα καὶ τὴν κληρονομίαν των. Εἰς τὴν «Ἐκκλησιαστικὴν Ἀλήθειαν» τοῦ 1908, τὸ παλαιὸν ἐκεῖνο ἐπίσημον δημοσιογραφικὸν ὄργανον τοῦ Πατριαρχείου μας, ἀναγινώσκομεν εὔφημον μνείαν περὶ τοῦ Λιβαδίου: «Ἡ κωμόπολις Λιβάδιον, παρὰ τὸν Ὄλυμπον κειμένη καὶ οἰκουμένη ὑπὸ 600 περίπου οἰκογενειῶν, λαλούντων πρὸς τῇ ἑλληνικῇ γλώσσῃ καὶ τὸ κουτσοβλαχικὸν ἰδίωμα ... διακριθεῖσα ἀείποτε διὰ τὴν εἰς τὰ πάτρια ἐμμονὴν καὶ τὴν πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἀφοσίωσιν, ἀπεφάσισε τὴν ἀνοικοδόμησιν τῆς ἑλληνικῆς σχολῆς...». Κάμνει λόγον μάλιστα τὸ περιοδικὸν καὶ περὶ τῆς ἀξιεπαίνου ἐνεργείας τῶν εἰς Ἀμερικὴν Λιβαδιωτῶν νέων, οἱ ὁποῖοι ἵδρυσαν Ἀδελφότητα διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῶν οἰκονομικῶν πόρων, προκειμένου νὰ ἀνεγερθῇ καὶ λειτουργήσῃ τὸ ἑλληνικὸν σχολεῖον εἰς τὸ Λιβάδι. Ἡ πρωτοβουλία των ἐκείνη χαρακτηρίζεται «θεάρεστος» καὶ «φιλογενής», «ὑπόδειγμα ἀξιέπαινον καὶ ἀξιομίμητον», οἱ δὲ Λιβαδιῶται «φιλογενεῖς» καὶ «φιλόμουσοι». Ἀλλὰ τοιαύτην παράδοσιν ἄφησεν εἰς τοὺς συμπολίτας του ὁ πολὺς Ἄνθιμος ὁ Ὀλυμπιώτης, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἤνοιξε τὰ πτερά του καὶ διηκόνησεν ἐπιτυχῶς καὶ καλλικάρπως τὴν ψυχὴν τοῦ Γένους εἰς τὴν Οὐγγαρίαν καὶ τὴν Αὐστρίαν, ἐπέστρεψεν εἰς τὴν γενέθλιον γῆν, μέγας πνευματικὸς φωστὴρ καὶ εὐεργέτης της ἀναδειχθεὶς ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς παρὰ τὴν Ἐλασσῶνα Μονῆς τῆς Ὀλυμπιωτίσσης.

Ἐκ τῶν ἀναφερθέντων, καὶ λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν ὅτι εἶναι ἡ πρώτη φορὰ εἰς τὴν ἱστορίαν, κατὰ τὴν ὁποίαν Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπισκέπτεται ἐπισήμως τὴν εὔανδρον καὶ ἀρχοντικὴν κωμόπολίν σας, τῆς εὐλογίας αὐτῆς ἐπιφυλαχθείσης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα, εὐκόλως γίνεται ἀντιληπτὸν τὸ μέγεθος τῆς συγκινήσεως, ἡ ὁποία κατέχει τὴν πατρικὴν ἡμῶν καρδίαν. Εὐχαριστοῦμεν τὸν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος, τὸν ἀκάματον καὶ ἀξιόθεον Ποιμενάρχην σας, διὰ τὴν εὐλαβῆ πρόσκλησίν του νὰ εὐλογήσωμεν τὴν Θεόσωστον Ἐπαρχίαν του. Εὐχαριστοῦμεν ἐπίσης τὸν Ἐντιμότατον Δήμαρχον Λιβαδίου κ. Γαλάνην διὰ τὴν ὡραίαν προσφώνησίν του καὶ πάντας τοὺς παρισταμένους διὰ τὴν θερμὴν ὑποδοχὴν καὶ τὰς ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης πρὸς τὸ πρόσωπον ἡμῶν καὶ πρὸς τὴν μαρτυρικὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Νὰ εἶσθε βέβαιοι ὅτι ἔχετε πάντοτε διακεκριμένην θέσιν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Πατριάρχου, καθὼς καὶ εἰς τὰς προσευχάς του. Ἡ στοργή καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τοῦ ὁποίου ἄξια ἔκγονα εἶσθε, σᾶς συνοδεύει ἀδιαλείπτως, μαζὶ μὲ τὴν ὁλοκάρδιον Πατρικὴν ἡμῶν εὐχὴν καὶ Πατριαρχικὴν εὐλογίαν.

Ὅλα τὰ καλὰ τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχετε, λίαν ἀγαπητοὶ Λιβαδιῶται! Ὅλας τὰς χάριτας καὶ τὰς δωρεάς Του, καὶ νὰ συνεχίσετε κρατοῦντες ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τὴν ἀτίμητον πατρικὴν κληρονομίαν τὴν ὁποίαν σᾶς ἐκληροδότησαν οἱ εὐσεβεῖς πατέρες σας καὶ ὅλα τὰ μεγάλα ἀναστήματα, τὰ ὁποῖα ἀνέδειξε τὸ Λιβάδι. «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε, πάλιν ἐρῶ χαίρετε»!