ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Εις την Ημερίδα με θέμα:"Η Ιερατική Οικογένεια"

1/9/2006

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἄν κάθε πιστός ἀποτελεῖ «μεθόριον» μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς, ὁ κληρικός εἰδικώτερα συνιστᾶ ὕπαρξη μοναδική, ἐπιφορτισμένη μέ τό εὐλογημένο προνόμιο νά πρωτοστατεῖ στή σύνδεση τῆς ἐπί γῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἐρχομένη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ διπλῆ αὐτή λειτουργικότητά του τόν καθιστᾶ μεσίτη τοῦ οὐρανοῦ ἐπί τῆς γῆς καί πρεσβευτή τῆς γῆς πρός τόν οὐρανό.
Ἔτσι ὁ κληρικός καλεῖται ἀσυγκρίτως περισσότερο ἀπό τόν ἁπλό πιστό σέ διττό ἔργο καί ἀγῶνα : νά καταρτίζεται διαρκῶς ὡς πρός τήν πνευματική του ὑπόσταση, ἀλλά καί νά λειτουργεῖ ὑγιῶς καί ἐπαρκῶς ὡς πρός τήν ἐν τῷ κόσμῳ ζωή του.
Σέ αὐτή τήν τελευταία κεντρικώτατη θέση καταλαμβάνει ἡ οἰκογένεια τοῦ κληρικοῦ. Ἡ συζυγική καί πατρική ἰδιότητά του ὄχι μόνο δέν ἀντιτίθενται πρός τήν ἱερατική του ταυτότητα, ἀλλά καί συμβάλλουν μεγάλως στήν ἐπιτυχία ἤ ἀποτυχία της.
† ο αρχιεπισκοποσ αθηνων
και πασησ ελλαδδοσ
Ἡ ἱερατική οἰκογένεια ἐμφανίζει κάποιες φορές μία ἀνησυχητική παθογένεια, ὄψεις τῆς ὁποίας εἶναι, μεταξύ ἄλλων, ἡ κοινωνική της περιθωριοποίηση, ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν διαζυγίων, ἡ ἀπροθυμία νεανίδων νά συζευχθοῦν ὑποψηφίους κληρικούς, ἡ ἀρχομένη, ὡς ἐκ τούτου, κρίση στίς ἱερατικές κλίσεις, ἡ κανονική ἀπαγόρευση συνάψεως δευτέρου γάμου τῶν κληρικῶν, ἔστω καί ὑπό αὐστηρές προϋποθέσεις, ἡ μή ἱκανοποιητική μόρφωση τῶν κληρικῶν, ἡ σπανιότητα μεταξύ τοῦ ἐγγάμου κλήρου, στελεχῶν ἀξιολόγων, ἡ στέρηση τοῦ πατέρα της ἀπό τήν ἱερατική οἰκογένεια, ἡ ἐξαιτίας τῶν συνθηκῶν ἀνυπαρξία κοινωνικῆς ζωῆς τῆς ἱερατικῆς οἰκογενείας, τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν τά παιδιά τοῦ ἱερέως, ἡ ἀμφίεσή του κ.ἄ.
Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τό ἐνδιαφέρον τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας γιά τίς οἰκογένειες τῶν Ἱερέων μας, ἀλλά καί ἡ ἀγάπη καί ἀφοσίωση τῶν μελῶν τῶν ἱερατικῶν μας οἰκογενειῶν πρός τήν Ἐκκλησία εἶναι οἱ δύο συνιστῶσες πού θά συνεργήσουν στό νά ἐκτιμηθοῦν σωστά τά θέματα πού θά συζητήσουμε καί θά εὑρεθοῦν οἱ ἐπωφελέστερες λύσεις.† ο αρχιεπισκοποσ αθηνων
και πασησ ελλαδδοσ
Μέ τίς σκέψεις αὐτές ἐκφράζουμε τίς εὐχαριστίες μας στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς γιά θέματα Ἱερατικῆς Οἰκογενείας, τά Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, τούς Εἰσηγητές καί ὅλους ὅσοι μέ οἱοδήποτε τρόπο συνετέλεσαν στήν διεξαγωγή τῆς Διημερίδος, εὐλογοῦμε τίς ἐργασίες της καί ἐπικαλούμεθα τόν φωτισμό τοῦ Παρακλήτου διά τήν ἐπιτυχῆ διεξαγωγή των.

Προηγούμενη σελίδα