ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Ομιλία του Μακαριωτάτου κατά την αναχώρησιν αυτού εκ Φινλανδίας

8/8/2006

Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Καρελίας και Πασης
Φιλλανδίας κ. Λέον
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αδελφοί
Εξοχώτατοι Άρχοντες
Προσφιλέστατε και ευλογημένε λαε του Κυρίου.


Ολοκληρωθέντος του Προγράμματος της Επισήμου Ειρηνικής ημών Επισκέψεως εις την Αγιωτάτην αδελφήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Φιλλανδίας, αναχωρούμεν σήμερον μετά της Τιμίας ημών Συνοδείας, έμπλεοι πολλών συναισθημάτων εν Χριστώ αγάπης, εσωτερικής πνευματικής χαράς και ψυχικής ευφροσύνης αλλά και συγκινήσεως πολλής και απευθύνομεν την στιγμήν αυτήν προς την Υμετέραν Σεβασμιότητα, τούς αγαπητούς αδελφούς Ιεράρχας, προς πάντας τούς παρισταμένους Εξοχωτάτους Άρχοντας, τούς ευλαβείς Ιερείς, προς απάσας τας Εκκλησιαστικάς και Πολιτικάς Αρχάς και τον ευσεβή και φίλον Λαόν της Φιλλανδίας, τας θερμάς ευχαριστίας ημών δια την αβραμιαίαν φιλοξενίαν, τας τιμάς, τας περιποιήσεις και την αγάπην όλων υμών προς την ημετέραν Μετριότητα, τα μέλη της Τιμίας ημών Συνοδείας και εν γένει προς την Αγιωτάτην αδελφήν υμών Εκκλησίαν της Ελλάδος.
Κατά τας ημέρας της ενταύθα παραμονής ημών είχομεν την εξαιρετικήν ευλογίαν παρά Θεού, ίνα ευρεθώμεν πλησίων αδελφών ηγαπημένων εν Χριστώ και εν ειλικρινή αγάπη, εν μια καρδία και εν ενί στόματι ανεπέμψαμεν ευχάς και δεήσεις προς τον Τριαδικόν Θεόν, Ον λατρεύομεν, και δια της μετοχής ημών εις το κοινόν Ποτηρίον, ήτοι εις το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου εν τω Ιερώ Μυστηρίω της Θείας Ευχαριστίας, εδηλώσαμεν την Ενότητα της Πιστεως των Αγιωτάτων Εκκλησιών ημών εντός της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού.
Επί πλέον δε μεγίστη υπήρξεν η συγκίνησις ημών εκ των όσων είδομεν και ηκούσαμεν κατά τας ημέρας αυτάς επισκεπτόμενοι τας Επαρχίας, τας Ιεράς Μονάς, τας Ενορίας και τούς Ιερούς Ναούς, ιδιαιτέρως δε κατά την συναναστοφήν ημών μετά του Ιερού Κλήρου και του ευσεβούς Ορθοδόξου Λαού της Αγιωτάτης Εκκλησίας ημών, και κατ' εξοχήν μετά των νέων, οίτινες αποτελούν το μέλλον και την ελπίδα της Εκκλησίας.
Αι συναναστοφαί ημών αύται δεν επροκάλεσαν μόνον τον θαυμασμόν, αλλά και την πεποίθησιν, ότι εν τοις κόλποις της εν Φιλλανδία αδελφής Ορθοδόξου Εκκλησίας επιτελείται ένα λαμπρόν πνευματικόν έργον με πολλάς διαστάσεις ουχί μόνον δια την σωτηρίαν της ψυχής των πιστών τέκνων Αυτής, αλλά και δια την μαρτυρίαν Χριστού και την θεραπείαν των αναγκών του πάσχοντος και αδυνάτου συνανθρώπου, επιτεύγματα άτινα βεβαίως οφείλονται εις τας προσευχάς, την πεπνυμένην καθοδή-γησιν και τον ακάματον ζήλον Υμών κ. Λεον, του σημερινού Προκαθημένου της Αγιωτάτης ταύτης Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και εις τας προσπαθείας και και την εργασίαν των προκατόχων Υμών, του Μακαριστού δηλονότι Αρχιεπισκόπου κυρού Παύλου και του Σεβαστού νυν Γεροντος Μητροπολίτου Νικαίας κυρίου Ιωάννου δια τούς οποίους η Φιλλανδική Ορθόδοξος Εκκλησία διακαιούται να σεμνύνεται.
Ούτως δια της Επισκέψεως ημών ταύτης πλησίον υμών διεπιστώσαμεν, ότι οι ακατάλυτοι δεσμοί αγάπης εν Χριστώ, οι οποίοι συνδέουν τας δύο Εκκλησίας ημών συνεσφίχθησαν έτι πλέον. Αναχωρούμεν δια την πατρίδα ημών μεταφέροντες τας ωραίας αναμνήσεις εκ της μεθ' υμών συναναστροφής και πνευματικής κοινωνίας και προσκαλούμεν την Υμετέραν φίλην και λίαν αγαπητήν Σεβασμιότητα, ίνα μετά της Τιμίας Αυτής Συνοδείας ανταποδώσωσιν την Επίσκεψιν ταύτην, αναμένοντες ίνα υποδεχθώμεν Αυτήν μετά χαράς, λίαν συντόμως, εις την Ελλάδα.
Ευχόμεθα ολοψύχως ο Θεός να ευλογή την Αδελφήν Ορθόδοξον Εκκλησάν της Φιλλανδίας και ολόκληρον τον Φιλλανδικόν Λαόν και να της ανταποδίδη πολλαπλασίαν την αγάπην, την οποίαν προσέφερεν εις ημάς. Αμήν.

Προηγούμενη σελίδα