ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Ομιλία του Μακαριωτάτου κατά την επίσκεψιν αυτού εις την Εξοχωτάτην Πρόεδρον της Φινλανδίας κ. Tarija Halonen

8/8/2006

Μετά πολλής χαράς συναντώμεθα σήμερον μετά της Υμετέρας Εξοχότητος, την πρώτην Πολίτην της χώρας της Φιλλανδίας, μετά της οποίας συνδέεται ο ελληνικός λαός μετά στενών δεσμών φιλίας και συνεργασίας.
Χαιρόμεθα εισέτι διότι και αι δύο χώρες ημών τυγχάνουσι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και αγωνιζόμεθα από κοινού δια την υπεράσπισιν των αρχών της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας εις την Ευρώπην, την πρόοδον και την ευημερίαν των πολιτών Αυτής, αλλά και την αντιμετώπισιν των ποικίλων προβλημάτων και ιδιαιτέρως των αρνητικών δια τον συγχρονον άνθρωπον και τούς λαούς της γης αποτελεσμάτων εκ της εφαρμογής της παγκοσμιοποι-ήσεως και της λεγομένης Νεας Εποχής, αι οποίαι δεν περιορίζονται μόνον εις οικονομικάς επιδιώξεις, αλλά υπό μορφήν οδοστρωτήρος ισοπεδώνουν πολιτισμούς και κατά τόπους παραδόσεις, αποβλέπουσαι εις την μαζοποίησιν και αφάνισιν κάθε ιδιαιτερότητος του ανθρωπίνου προσώπου.
Ο,τιδήποτε θεωρείται εμπόδιον γίνεται προσπάθεια να εξαλειφθή. Δια τούτο και επιχειρείται εσκεμένη προσπάθεια περιφρονήσεως της Χριστιανικής Εκκλησίας και των χριστιανικών αρχών επί των οποίων εθεμελιώθη και ανωκοδομήθη η Ευρωπαϊκή σκέψις και η δομή της ζωής των κοινωνιών της Ευρώπης.
Εις τον Ορθόδοξον Χριστιανικόν χώρον, η συναλληλία εις τας σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, εν Ελλάδι κατοχυρουμένη και εν τω Συντάγματι, αποτελεί την ιδεώδη σύζευξιν μετά διακριτών ρόλων και την απαραίτητον συνεργασίαν δια την ευημερίαν και πρόοδον του λαού.
Μας ικανοποιεί το γεγονός, ότι η Υμετέρα Εξοχότης τιμά και σέβεται την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Φιλλανδίας και τον λίαν αγαπητόν εν Χριστώ αδελφόν κύριον Λεοντα και διατηρεί μετ' Αυτού αρίστας σχέσεις.
Εις την χώραν ημών μεθ' ικανοποιήσεως και θαυμασμού πολλού πληροφορούμεθα τα έργα και τα επιτεύγματα της εντίμου Κυβερνήσεως ημών και περί της δημοτικότητος ης απολαμβάνετε.
Γνωρίζομεν, ότι το έργον της διακυβερνήσεως ενός λαού, όσον ευγενής και πολιτισμένος εάν τυγχάνει, είναι δύσκολον και πολύμοχθον, καθότι πολλάκις καλείσθε ίνα αντιμετωπίσητε μεγάλας και ενίοτε ανυπερβλήτους δυσχερείας.
Εσχάτως δε και αφ' ης στιγμής την Προεδρείαν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ανέλαβεν η Χωρα Υμών και η Υμετέρα Εξοχότης τυγχάνει και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ενώσεως αντιλαμβανόμεθα και τας δυσκολίας και το μέγεθος της ευθύνης έναντι των πολλών και ποικίλων προβλημάτων, άτινα καλείσθε να αντιμετωπίσετε και να επιλύσετε.
• Δραττόμεθα δε της ευκαιρίας εις το σημείον αυτό να επισημάνωμεν ωρισμένα θέματα, άτινα κατά την γνώμην ημών πρέπει να απασχολήσουν την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν και θα παρακαλούσαμε την Υμετέραν Εξοχότητα κατά την περίοδον ταύτην, καθ' ην η Φιλλανδία έχει την Προεδρείαν αυτής, όπως συμβάλη εις τούτο.
• Θεωρούμεν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωσις οφείλει να επανεξετάση την Ευρωπαϊκήν Συνθήκην μετά την απόρριψιν του προταθέντος Σχεδίου του 2005.
• Είναι ανάγκη συνεχίσεως του Διαλόγου μεταξύ της Ε.Ε. και των Χριστιανικών Εκκλησιών. Το άρθρον 52/παρ. 3 της προηγουμένης Συνθήκης έδιδε αυτήν την δυνατότητα. Δεν πρέπει να εγκαταλειφθή η προσπάθεια αυτή.
• Οι Εκκλησίες της Ευρώπης δύνανται και πρέπει να γίνουν εταίροι της Ε.Ε. και πρέπει να συμμετάσχουν εις τον προγραμματισμόν και τον σχεδιασμόν όλων των ανθρωπιστικών δραστηριο-τήτων.
• Είναι ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας μετά των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων επί του φλέγοντος θέματος της τρομοκρατίας και της παρεξηγημένης ερμηνείας που πολλοί προσδίδουν εις αυτήν.
• Είναι αναγκαία η προώθησις του Διαθρησκειακού Διαλόγου και της επικοινωνίας λαών και πολιτισμών.
• Το 2007 δύο αμιγώς ορθόδοξοι Χώρες η Ρουμανία και η Βουλγαρία εισέρχονται εις την Ευρωπαϊκήν οικογένειαν. Είναι αναγκαία η στήριξις αυτών αλλά και η συνεργασία μετ' αυτών.
• Αι Εκκλησίαι εις τα θέματα των μεταναστών υποχρεούνται να επισημάνουν τον σεβασμόν εις το ανθρώπινον πρόσωπον και πρέπει να εξαντληθή κάθε ανθρώπινον μέσον δια κάθε περίπτωσιν μετανάστου.
• Θεωρούμεν, ότι πρέπει να τροποποιηθή η νομοθεσία εις κάθε Χωραν - μέλος (μετανάστες) και επ' αυτού να προωθηθή εισήγησις εις το Συμβούλιον των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρώπης.
Επίσης τέλος θεωρούμεν αναγκαίαν την επισήμανσιν και την αναγνώρισιν των χριστιανικών αρχών της Ευρώπης.
Όλα τα ανωτέρω δι' ημάς δεν αποτελούν μόνον προτάσεις αλλά αγωνιζόμεθα σθεναρώς δια την υλοποίησίν των. Η Φιλλανδική Προεδρεία έχει την ευκαιρίαν να πρεσβεύση εκ νέου δια την αναγκαιότητα υιοθετήσεως των ως άνω αξιών με σκοπόν την ολοκλήρωσιν της διαδικασίας δια την Ευρωπαϊκήν ενσωμάτωσιν.

Δια τούτο ευχόμεθα ο Θεός να προστατεύη την πολίτιμον υγείαν Υμών και να δωρήται Υμίν σοφίαν και σύνεσιν, αλλά και θάρρος, τόλμην, ταπείνωσιν και κυρίως πίστην εις την υπό του Παντοδυνάμου Θεού ενίσχυσιν και Βοήθειαν.

Εξοχωτάτη Κυρία Πρόεδρε,
Ως Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, επιτελών την πρώτην Επίσημον Ειρηνικήν Επίσκεψιν προς την Αγιωτάτην Αδελφήν και Ομόδοξον Εκκλησίαν της Φιλλανδίας και τον Σεπτόν Προκαθήμενον Αυτής Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον κ. Λεοντα, αισθάνομαι ουχί μόνον χαράν και εσωτερικήν αγαλλίασιν δια την θερμήν υποδοχήν, την αγάπην, τον σεβασμόν, την αβραμιαίαν φιλοξενίαν του ευγενούς και φίλου Φιλλανδικού Λαού και της Εκκλησίας Αυτού, αλλά δύναμαι ίνα ομολογήσω, ότι διακατέχομαι και υπό μεγάλης συγκινήσεως και ότι αισθάνομαι όλως ιδιαιτέραν τιμήν καθότι τυγχάνω ο πρώτος Προκαθήμενος της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, όστις επισκεπτόμενος την χώραν της Φιλλανδίας εγενόμην δεκτός υπό του Πολιτικού Ηγέτου αυτής.
Δια τούτο, Εξοχωτάτη Κυρία Πρόεδρε, εκ μέρους της Σεπτής Ιεραρχίας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, του ιερού Κλήρου του ευσεβούς ελληνικού Λαού αλλά και εμού προσωπικώς δεχθήτε την βαθυτάτην ευγνωμοσύνην μου δια την τιμήν ην επεδείξατε εις ημάς σήμερον και παρακαλούμεν εις ανάμνησιν της συναντήσεως ημών όπως δεχθήτε το ταπεινόν τούτο δώρον ίνα ενθυμίζη τα αδελφικά και άδολα αισθήματα ημών και του ευσεβούς λαού της Ελλάδος προς το πρόσωπον Υμών και τον φίλον Λαόν της Φιλλανδίας.

Προηγούμενη σελίδα