ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Ομιλία του Μακαριωτάτου εις το υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελσινκίου κ. Αμβροσίου παραθησόμενον δείπνον

6/8/2006

Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Καρελίας
και Πασης Φιλλανδίας κ. Λεον,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ελσιγκίου κ. Αμβρόσιε,
Εκλεκτοί συνδαιτυμόνες.


Χαριτι Θεού επιτελούντες την Ειρηνικήν ημών Επίσκεψιν εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Φιλλανδίας ηξιώθημεν σήμερον, ίνα συνεορτάσωμεν μετά της Υμετέρας λίαν ημίν αγαπητής Σεβασμιότητος, της Σεπτής Ιεραρχίας, του ευλαβούς Κλήρου και του φιλοχρίστου Λαού της αδελφής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Φιλλανδίας την λαμπράν εορτήν της Θείας του Χριστού Μεταμορφώσεως και μετελάβομεν πάντες εκ του τελεσιουργηθέντος Άρτου της αιωνίου ζωής και του ζωηφόρου Αίματος του Κυρίου.
Και ιδού και αύθις ευρισκόμεθα "άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό" κυκλούντες την τράπεζαν ταύτην της αδελφικής αγάπης κλώντες τον άρτον της επιγείου ζωής, ην τιμητικώς και φιλαδέλφως προσφέρει ημίν εν τη Θεοσώστω αυτού Επαρχία ο από πολλών χρόνων λίαν ημίν αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελσιγκίου κ. Αμβρόσιος.
Παρέχεται ούτω ημίν δια μίαν εισέτι φοράν ευκαιρία κοινωνίας και αναστροφής μεθ' Υμών Σεβασμιώτατε και Τιμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ αλλά και μετά του φιλοξενούντος ημάς Σεβασμιωτάτου αδελφού και φίλου Μητροπολίτου Ελσιγκίου κ. Αμβροσίου, δια να εκφράσωμεν και πάλιν τας θερμάς ημών ευχαριστίας δια την αβραμιαίαν φιλοξενίαν, ην απολαμβάνομεν παρ' Υμών, ως και δια τα υφ' Υμών εκδηλούμενα αισθήματα αγάπης και τιμής προς την καθ' ημάς Εκκλησίαν της Ελλάδος.
Τα αισθήματα Υμών ταύτα δι' ημάς αποτελούσιν πολύτιμον και αστείρευτον πηγήν δυνάμεως και ενθαρρύνσεως, ιδίως κατά τούς κρισιμωτάτους καιρούς τούς οποίους διερχόμεθα, ένθα αι αντίθεοι δυνάμεις καταταλαιπωρούσι τον κόσμον ολόκληρον, ουχί δε ολίγοι εν Χριστώ αδελφοί διέρχονται στιγμάς εντόνου δοικιμασίας και απεριγράπτων θλίψεων, ώστε υπέρ πάσαν άλλην εποχήν να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ουχί μόνον αι δύο ημών Εκκλησίαι αλλ' όλοι οι ανά τον κόσμον Ορθόδοξοι, ίνα σπουδάζωμεν "τηρείν την ενότητα του Πνεύματος εν τω συνδέσμω της ειρήνης".
Η επιρροή της αδελφικής μεθ' Υμών κοινωνίας, ην εβιώσαμεν κατά τας ημέρας αυτάς ουδέποτε θέλει ατονίσει αλλ' αείποτε θα υπομιμνήσκει ημίν ου μόνον την ολόθερμον αγάπην, τας συγκινητικάς τιμάς και περιποιήσεις, την καρποφόρον συνεργασίαν, ας πλουσίως απηλαύσαμεν παρ' Υμίν, αλλά και την αλήθειαν των θεοπνεύστων λόγων της Αγίας Γραφής:" αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλις οχυρά και υψηλή, ισχύει δε ώσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον".

Γνωρίζομεν Σεβασμιώτατε, ότι ο κόσμος σήμερον ταλαιπωρείται από δυνάμεις αι οποίαι εκκινούσαι από του υλικού και αμαρτωλού συμφέροντος, παρασύρουν εις την άβυσσον την ανθρωπίνην αξιοπρέπεια, και καταλύουν τον σεβασμόν προς την αξία της ζωής, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Τα προβλήματα ταύτα δε μας αφήνουν αδιάφορους. Κινούν νούν και καρδίας, χείλη και γλώσσας, πόδας και χείρας εις προσευχήν αλλά και εις πρακτικά μέτρα δια την ανακούφισιν του ανθρωπίνου πόνου και κατασίγασιν των φωνών εκδικήσεως και ανταποδόσεων.


Υπό τοιούτων σκέψεων διακατεχόμενοι, εκφράζομεν υμίν Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ελσιγκίου και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ κύριε Αμβρόσιε εγκάρδιον ευχαριστίαν δια την όντως αβραμιαίαν δοχήν και δια τας εκδηλώσεις αγάπης και τιμής Υμών προσωπικώς και των εκλεκτών συνεργατών Υμών προς την ημετέραν Μετριότητα και την Τιμίαν ημών Συνοδείαν.
Γνωρίζομεν τα καλά και ειλικρινή Υμών αισθήματα προς την Εκκλησίαν της Ελλάδος αλλά και προς το ταπεινόν πρόσωπον ημών, άτινα διαβεβαιούμεν Υμάς, ότι τυγχάνουσιν αμοιβαία.
Η χάρις του Παρακλήτου Πνεύματος έθεσεν υμάς πηδαλιούχον της λαμπράς ταύτης Επαρχίας εν τη Πρωτευούση της φίλης Χωρας της Φιλλανδίας, ένθα εργάζεσθε αθορύβως αλλά μετά πολλής συνέσεως και προσοχής εις τας σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά της πλειονοψηφούσης Λουθηρανικής Χριστιανικής Ομολογίας, στηρίζοντες και περιφρουρούντες συγχρόνως το Ορθόλοξον αυτής πλήρωμα.
Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε κ. Λεον!
Εγείροντες το κύπελον ημών εις πρόποσιν, παρακαλούμεν όπως δεχθήτε τας ειλικρινείς ημών ευχάς υπέρ της φιλοξένου ταύτης Χωρας υμών και των ευγενικών Αυτής Αρχόντων, υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως της Υμετέρας Σεβασμιότητος, των Αγιωτάτων Αρχιερέων και ιδιαιτέρως του φιλοξενούντος ημάς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελσιγκίου κ. Αμβροσίου, του Ιερού Κλήρου και του ευλαβούς ποιμνίου της Αγιωτάτης αδελφής Εκκλησίας της Φιλλανδίας και υπέρ της στενής ενότητος και συνεργασίας των αγίων Εκκλησιών ημών.

Προηγούμενη σελίδα