ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Ομιλία του Μακαριωτάτου κατά την άφιξιν αυτού εις τον καθεδρικόν ναόν Αγ. Νικολάου Κουοπίο Φινλανδίας

4/8/2006

Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Καρελίας και Πάσης Φινλανδίας κ. Λέων
Ιερώτατοι άγιοι αδελφοί,
Ευλογημένον Ιερατείον,
Προαφιλέστατε και ευλογημένε λαέ του Κυρίου.

Η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος συνήγαγεν ημάς σήμερον ενταύθα εις την ευλογημένην χώραν υμών, προκειμένου ίνα επιτελέσωμεν την Ειρηνικήν ημών Επίσκεψιν, ήτοι την πρώτην Επίσημον Επίσκεψιν ημών από της εκλογής και ενθρονίσεως ημών ως Προκαθημένου του ιστορικού και Αποστολικού Θρόνου της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, προς την Αγιωτάτην Αδελφήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Φινλανδίας μετά της οποίας υφίστανται ισχυροί δεσμοί αδελφικής αγάπης και φιλίας ερειδόμενοι εις την κοινήν Ορθόδοξον Πίστιν ημών, αλλά και την φιλίαν και αγάπην των λαών ημών. Άλλωστε είναι γνωστόν ότι ήδη από του 11ου αιώνος οι Έλληνες μοναχοί Σέργιος και Γερμανός ίδρυσαν την Ι.Μονήν του Βάλαμο επί της νησίδος Λάδογκα και εργάσθησαν ιεραποστολικώς εις την περιοχήν της Καρελίας, όπου και συνεστήθη κυρίως η Ορθόδοξος Εκκλησία σας.

Εν αγάπη Χριστού χαιρετίζομεν Υμάς, Σεβασμιώτατε Αδελφέ Κύριε Λέων, και δι' Υμών χαιρετίζομεν την Σεπτήν Ιεραρχίαν, τον Ιερόν Κλήρον, τας Μοναστικάς Αδελφότητας και σύμπαντα τον ευσεβέστατον και ευλαβέστατον λαόν της υμετέρας Ποιμαντορίας, εκφράζοντες εκ μέσης καρδίας και εν βαθυτάτη συγκινήσει τας ευχαριστίας ημών δια την προς ημάς επιδειχθείσαν τιμήν και θερμοτάτην υποδοχήν.

Ερχόμεθα προς υμάς εκ της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, κομίζοντες τον εν Κυρίω ασπασμόν της εν Χριστώ ενότητος της σεβασμίας Ιεραρχίας ημών και τα σεβάσματα του ιερού Κλήρου και του ευσεβούς λαού της Εκκλησίας ημών.

Η συγκίνησις, ήτις διακατέχει τας καρδίας ημών δυσκόλως περιγράφεται, καθ' ότι αισθανόμεθα, ότι ευρισκόμεθα εν μέσω αδελφών διακατεχομένων υπό της αυτής ζεούσης πίστεως και αληθούς και ανυποκρίτου ευσεβείας, μετά των οποίων ευρίσκόμενοι εν ενότητι πίστεως εντός της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας δίδομεν την μαρτυρίαν της ορθοδόξου χριστιανικής αληθείας και του θεοπρεπούς βίου.

Ο σύνδεσμος της αγάπης και η συνεργασία αποτελούν δι' ημάς χρέος ιερόν και επιτακτικήν ευθύνην των καιρών. Εις την εποχήν του απομονωτισμού και της αυταρκείας, αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι έχομεν το ύψιστον χρέος ίνα παραμείνωμεν σταθεραί εις την δυναμικήν της κοινωνίας και να βοηθήσωμεν εις την προσπάθειαν της καταλλαγής και της ειρήνης μεταξύ των λαών και των θρησκειών. Σήμερον υπέρ ποτέ και άλλοτε έχομεν την ευθύνην της ορθοδόξου μαρτυρίας εν τω συγχρόνω κόσμω. Ιδίως δε εις τον χώρον της Ε.Ε. ένθα η Ορθοδοξία προβάλλει δειλά δειλά ως η ελπίδα των Ευρωπαϊκών λαών.

Ενώπιον των νέων ιστορικών συγκυριών εις τον σύγχρονον κόσμον, ο οποίος συνθλίβεται υπό την πίεσιν της τεχνικής, των επιστημονικών επιτευγμάτων του οικονομικού προσανατολισμού και της κοινωνικής αυτονομίας, η στάσις των Ορθοδόξων οφείλει να αποτελή στάσιν ευθύνης και μαρτυρίαν της αληθείας.

Μόνον εάν από κοινού αντιμετωπίσωμεν τας δυσχερείας των καιρών, θα δυνηθώμεν να προσφέρωμεν εις τον σύγχρονον άνθρωπον λόγον ζωής και ελπίδα σωτηρίας.

Σεβασμιώτατε Αδελφέ Κυριε Λέων,

Η Επίσκεψις ημών εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Φινλανδίας επροξένησεν εις ημάς ουχί μόνον ιδιαιτέραν χαράν, αλλά και μίαν όντως καλήν ευκαιρίαν και δυνατότητα της περαιτέρω συσφίγξεως των παλαιών πνευματικών δεσμών των Ορθοδόξων Εκκλησιών ημών, οίτινες υπήρξαν ισχυροί και κατά την περίοδον του αειμνήστου Προκατόχου υμών κυρού Παύλου ως και κατά την περίοδον της Αρχιεπισκοπίας του επίσης Προκατόχου υμών, και λίαν ημίν αγαπητού αδελφού, νυν Γέροντος Μητροπολίτου Νικαίας κ. Ιωάννου.

Γνωρίζομεν την καλήν οργάνωσιν της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας της Φινλανδίας, την λαμπράν φήμην των Ιερών Μονών Αυτής, της τε ανδρώας και της γυναικείας, αλλά και την πνευματικήν καλλιέργειαν του Ορθοδόξου Ποιμνίου Αυτής και εν γένει το υψηλόν επίπεδον πολιτισμού και ευγενείας του Φινλανδικού Λαού.
Δια ταύτα προγευόμεθα ήδη της πνευματικής χαράς της προσκυνήσεως των Ιερών και των σεβασμάτων υμών, της επισκέψεως των ιερών τόπων και εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων, της ανταλλαγής απόψεων μεθ' υμών και των τιμίων συνεργατών υμών, της εντονωτέρας και ουσιαστικοτέρας γνωριμίας υμών, ώστε να ενισχυθώμεν αμοιβαίως και να δοκιμάσωμεν την παρηγορίαν του αδελφικού ημών δεσμού εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Ταύτα, Σεβασμιώτατε άγιε αδελφέ, εν αισθήμασι βαθυτάτης εκτιμήσεως, καταθέτοντες ενώπιον Υμών, ευχαριστούμεν εγκαρδίως δια την φιλόφρονα υποδοχήν και δια την αγαθήν υμών διάθεσιν.

Έμπλεοι ιερών αισθημάτων, ευχόμεθα ολοθύμως, όπως ο Κύριος των Δυνάμεων χαρίζη εις την Υμετέραν Σεβασμιότητα υγείαν και παν αγαθόν, στερεοί δε και προάγη τον ιερόν κλήρον και τον ευσεβή Ορθόδοξον Φιλανδικόν Λαόν εις πάσαν προκοπήν και εις παν θεοφιλές έργον. "

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Προηγούμενη σελίδα