ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα συμπαράστασης προς την Α. Μακαριότητα τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρράχιου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιο

22/6/2006

Πρός
Τήν Α. Μακαριότητα
τόν Ἀρχιεπίσκοπον Τιράνων
Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας
κ. Ἀναστάσιον


Μακαριώτατε καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ κ. Ἀναστάσιε,

Ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκατετραετοῦς ἀρχιεπισκοπείας τήν 24ην τρ. μ. ἀπευθύνω ὁλόθερμες ἐγκάρδιες προσρήσεις καί εὔχομαι πᾶσαν παρά τοῦ μόνου Φιλανθρώπου καί Πανοικτίρμονος Θεοῦ δύναμιν ἐξ ὕψους πρός συνέχισιν τῆς πολυπλεύρου καί πολυμόχθου ποιμαντορίας Σας ἐπί ἔτη πλεῖστα καί πανευφρόσυνα.
Ἡ θεοφιλής, καλλίκαρπος καί τετιμημένη Ἀρχιεπισκοπική διακονία Σας μαρτυρεῖ τοῖς πᾶσι τό γεγονός τῆς νυχθημερόν ἀναλώσεώς Σας διά τήν σωτηρίαν ψυχῶν ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε καί ἀνέστη, ἀνεξαρτήτως φύλου, φυλῆς, παιδείας ἤ κοινωνικῆς τάξεως. Τῷ ὄντι ἵστασθε ἀξίως εἰς "τύπον καί τόπον Χριστοῦ" μέ ἀκάματον ἔνθεον ζῆλον, πραότητα, εὔληπτον λόγον, ὀργανωτικόν πνεῦμα, ἱεροποστολικόν ἦθος καί ἔκδηλον ἀγάπην πρός τό ἐμπεπιστευμένον παρά τοῦ Θεοῦ λογικόν Σας ποίμνιον. Συγκεντρώνετε εἰς τό πρόσωπόν Σας παρεμφερῆ τά τῶν προφητῶν χαρίσματα. Τό μεγαλεῖον τοῦ Ἠσαΐου, τήν δύναμιν τοῦ Ἱερεμίου νά συγκινεῖ, τήν ἱκανότητα τοῦ Ἱεζεκιήλ νά παράγει τήν ἀγαθήν ἔκπληξιν, τόν θαυμασμόν τοῦ Δανιήλ, τοῦ Σολομῶντος τήν σοφίαν. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ ἀροτρίασις εἰς τό γεώργιον τῆς Ἀλβανικῆς γῆς θά ἀποδώσῃ πολλούς καρπούς καί πολλοί θά εἶναι εἰς τό μέλλον οἱ πνευματικοί ἰχνηλάτες τῶν ἰδικῶν σας πρώτων ἰχνῶν πίστεως καί ἡρωϊσμοῦ.
Παρακολουθοῦντες δέ μετά συνοχῆς καρδίας τάς ἐπιθέσεις τάς ὁποίας κατ' ἀρχάς δέχεται τόσον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας ὅσον καί τό πρόσωπόν σας σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι μένομεν ἐν τῇ προσευχῇ ἔτι περισσότερον διά τήν ἔλευσιν τῆς παντοτινῆς εἰρήνης καί καταλλαγῆς. Εἴμεθα δέ πρόθυμοι πρός παροχήν κάθε δυνατῆς βοηθείας τόσον ἡ ταπεινότης μου ὅσον καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Μετά πολλῶν ἀδελφικῶν ἀσπασμῶν καί ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

Προηγούμενη σελίδα