ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Στην εκδήλωση μετονομασίας του Γυμνασίου Ψυχικού σε Γυμνάσιο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής

19/6/2006

Πρός
Τήν Ἐρίτιμον
καν Μαρίαν Φρύδα
Δ/ντριαν Γυμνασίου Ψυχικοῦ
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ"


Μετά πολλῆς χαρᾶς ἐπικοινωνῶ διά τοῦ παρόντος μηνύματός μου μέ ὅλην τήν ἐκπαιδευτικήν κοινότητα τοῦ Γυμνασίου Ψυχικοῦ καί ὁλόψυχα ἐκφράζω τήν ἱκανοποίησίν μου γιά τήν μετονομασία τοῦ ἐν λόγῳ σχολείου εἰς Γυμνάσιον Ψυχικοῦ "Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ".
Εἶναι ἀξιόλογο τό γεγονός γιατί ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ στάθηκε συνεχιστής τῶν ἀρχαίων μεγάλων ἐκείνων ἀνδρῶν τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης τῶν Εὐκλείδους καί Ἀρχιμήδους, καί ὑπῆρξε ἔξοχος μεγαλοφυΐα, μέγας μαθηματικός καί ἐπιστήμονας διεθνοῦς κύρους. Εἶναι ἀξιομνημόνευτα τά λόγια πού διετύπωσε ὁ νομπελίστας Ἄλμπερτ Ἀϊνστάϊν γιά τόν δάσκαλό του τόν ἕλληνα Καραθεοδωρῆ:
"Κύριοι, ζητήσατε νά σᾶς ἀπαντήσω σέ χίλια δύο πράγματα, κανείς σας ὅμως δέν θέλησε νά μάθει ποιός ἦταν ὁ δάσκαλός μου, ποιός μοῦ ἔδειξε καί μοῦ ἄνοιξε τόν δρόμο πρός τήν ἀνώτερη μαθηματική ἐπιστήμη, σκέψη καί ἔρευνα. Καί γιά νά μήν σᾶς κουράσω, σᾶς τό λέω ἔτσι ἁπλά, χωρίς λεπτομέρειες, ὅτι ὁ μεγάλος μου δάσκαλος ὑπῆρξε ὁ ἀξεπέραστος Ἕλληνας Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στόν ὁποῖο ἐγώ προσωπικά, ἀλλά καί ἡ μαθηματική ἐπιστήμη, ἡ φυσική, ἡ σοφία τοῦ αἰώνα μας, χρωστᾶμε τά πάντα".
Ἀφοσιωμένος στήν ἐπιστημονική ἔρευνα, πολυταξιδευμένος, μέ πλουσιότατο συγγραφικό ἔργο, διοργανωτής τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἰωνίας στή Σμύρνη ἀλλά καί ἄλλων πανεπιστημιακῶν σχολῶν εἶχε πραγματικά νοιώσει μέσα του ὅτι ἡ ἐπιστήμη συμβαδίζει μέ τήν ἀλήθεια καί τήν ἀποκαλύπτει ὅσο εἶναι ἀνθρώπινα δυνατό. Γι' αὐτό καί ὁ ρυμοτόμος τῆς μαθηματικῆς διανόησης Καραθεοδωρῆ δέν παραπλανήθηκε συνεπαρμένος ἀπό τήν ἐπιστημονική ἔρευνα. Εἶναι σπουδαῖα τά λόγια πού εἶπε ἡ θυγατέρα του ἐρίτιμος κυρία Δέσποινα Καραθεοδωρῆ ὅτι: "Κάθε Κυριακή πηγαίναμε στή δεύτερη μεγαλύτερη ἐκκλησία τοῦ Μονάχου, ἡ ὁποία εἶχε παραχωρηθεῖ στούς Ἕλληνες. Ὁ πατέρας μου μᾶς μεγάλωσε σάν Ἕλληνες. Πηγαίναμε σέ γερμανικό σχολεῖο, ἀλλά δύο φορές τήν ἑβδομαδα ἐρχόταν στό σπίτι ὁ ἀρχιμανδρίτης καί μᾶς ἔκανε μαθήματα ἑλληνικῶν. Ὁ πατέρας μου, κάθε φορά πού ἐρχόταν στήν Ἑλλάδα μέ ἔπαιρνε μαζί του. Στή Γερμανία, ὅταν μέ ρωτοῦσαν ἀπό ποῦ εἶμαι, ἔλεγα μέ καμάρι ὅτι εἶμαι ἀπό τήν Ἑλλάδα, γιατί τότε τή θαύμαζαν τήν Ἑλλάδα . . . ".
Ἀξίζει, λοιπόν, τά παιδιά πού θά μαθητεύουν στό Γυμνάσιο αὐτό νά ἐμπνέονται ἀπό τήν ὀνομασία τοῦ σχολείου τους δηλαδή νά καταλαβαίνουν ὅτι γιά νά προοδεύσουν στή ζωή τους χρειάζεται ἀφοσίωση στό καθῆκον τῆς γνώσης, ὅπως τό ἔκανε ὁ Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ.
Γι' αὐτό καί ὁ Ἀϊνστάϊν τόν ἀπεκάλεσε: Er ist ein feiner Mensch (= εἶναι ἕνας ὑπέροχος ἄνθρωπος) καί ὁ ἐθνομάρτυς ἅγιος Χρυσόστομος Σμύρνης "ἐντιμότατον, φίλον πιστόν καί πρόθυμον ἐν παντί".
Εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καλή ἐπιτυχία στήν ἐκδήλωσή σας αὐτή καί ὁ Πανάγαθος καί Πάνσοφος Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς χαρίζει ὑγεία καί κάθε καλό.
Μετ' εὐχῶν πολλῶν

Προηγούμενη σελίδα