ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Μηνύματα

Προηγούμενη σελίδα

Για την διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

25/11/2004

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη στίς προσπάθειες κρατῶν, λαῶν, ἐπιστημόνων, κοινωνικῶν καί πολιτιστικῶν φορέων καθώς καί τῶν Ἐκκλησιῶν γιά τήν ἐξάλειψη τοῦ φαινομένου τῆς βίας κατά τῶν γυναικῶν. Σ` αὐτή τήν προσπάθεια ἑνώνουμε καί ἐμεῖς τή δική μας φωνή.

Εἴμεθα τεταγμένοι γενικῶς κατά τῆς βίας καί εἰδικότερα κατά ἐκείνης πού στρέφεται κατά τῶν γυναικῶν εἴτε εἶναι ἠθικῆς εἴτε σωματικῆς εἴτε κοινωνικῆς ἐν γένει φύσεως καί δηλώνουμε ἀπερίφραστα ὅτι ἀγωνιζόμαστε ὡς Ἐκκλησία γιά τήν ἀξιοπρέπεια καί ὀρθή θέση τῆς γυναίκας στόν σύγχρονο κόσμο. Μάλιστα, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ἔχει ἤδη προχωρήσει καί στήν πρακτική ἀντιμετώπιση τῶν συνεπειῶν τῆς βίας ἐναντίον τῶν γυναικῶν μέ τήν ἵδρυση καί λειτουργία Ξενῶνα γιά φιλοξενία καί συμπαράσταση πρός τίς γυναῖκες αὐτές, ἐνῶ ἀνεγείρεται ἤδη καί δεύτερος Ξενώνας λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν καταπιεζομένων διά τῆς βίας γυναικῶν πού καταφεύγουν στήν προστασία τῆς Ἐκκλησίας.

Κάθε βία κατά τῶν γυναικῶν εἶναι ὑποτονία τοῦ ἀνθρωπισμοῦ μας.
Κάθε βία κατά τῶν γυναικῶν ὁπουδήποτε καί σέ οἱανδήποτε εἶναι κατολίσθηση τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Κάθε βία κατά τῶν γυναικῶν εἶναι ἀντιχριστιανική συμπεριφορά.
Σέ ἀντίθεση πρός ἀντιλήψεις πού ὑποτιμοῦν, ὑποβιβάζουν ἤ καί ἐξευτελίζουν τήν γυναίκα ἤ θεωροῦν τό σῶμα της σκέτο σκεῦος ἠδονῆς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία προβάλλει πάντοτε τήν τιμή πού πρέπει στή γυναίκα, ὡς θεῖο δημιούργημα, καί τό σῶμα της ὡς ἱερό καί σεβαστό, πού καταξιώνεται ἁγιασμοῦ καί χάριτος.

Εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ὁ Θεός νά εὐλογήσει τίς καλές αὐτές προσπάθειες ὥστε νά ἐξαλειφθεῖ ἡ κάθε εἴδους βία κατά τῆς γυναίκας ὅπου γῆς.

Μετ' εὐχῶν διαπύρων

† Ο Αθηνών Χριστόδουλος

Προηγούμενη σελίδα