ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Επιστολές

Προηγούμενη σελίδα

Προς τον κύριο Μιλτιάδη Έβερτ, Βουλευτή της παρατάξεως «Νέα Δημοκρατία»

5/1/2007

Ἀριθμ. Πρωτ./Χ/ΕΞ/2007


Ἐν Ἀθήναις τῇ 5ῃ Ἰανουαρίου 2007


Ἐντιμότατον
κ. Μιλτιάδην Ἔβερτ
Βουλευτήν Νέας Δημοκρατίας
Ρηγίλλης 6
106 74 ΑΘΗΝΑΣἘντιμότατε κύριε Ἔβερτ,

Μέ ἰδιαίτερη ἱκανοποίησιν ἔλαβον τό διά τηλεομοιοτύπου ἀποσταλέν ἔγγραφόν σας - ΕΡΩΤΗΣΗ πρός τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων σχετικά μέ τήν μισθοδοσίαν τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί ἐκ μέσης καρδίας σᾶς εὐχαριστῶ.
Ἤδη ὅλος ὁ ἐφημεριακός κλῆρος τό ἔχει πληροφορηθεῖ καί ὡς εἰκός ἀναμένει τήν τελικήν ἔκβασιν τοῦ θέματος. Ἰδιαιτέρως ἐχάρην διά τήν ἀληθῆ, εἰλικρινῆ καί οὐσιαστικήν αἰτιολογίαν τῆς ἐρωτήσεως. Τό σκεπτικό σας εἶναι ρεαλιστικό καί συγχρόνως λίαν θετικό ὑπέρ τῶν κληρικῶν μας καί ἐν γένει ὑπέρ τῆς μάνας τοῦ Ἔθνους τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐκφράζω τάς θερμοτάτας συγχαρητηρίους μου προσρήσεις.
Εὔχομαι ὁ νέος Ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου 2007 νά εἶναι πλήρης εὐλογιῶν καί χαρίτων σέ ἐσᾶς προσωπικῶς καί στήν οἰκογένειά σας.

Μετ' εὐχῶν διαπύρων

Προηγούμενη σελίδα